Monthly Archives: Lipiec 2014

Pompy ciepła – odnawialne źródło energii

Odnawialne źródła energii jak i technologie na nich oparte cieszą się coraz większa popularnością i są coraz częściej stosowane. Główną przyczyną zainteresowania jest znikoma szkodliwość dla środowiska oraz niewyczerpalna ilość energii z której w tym przypadku korzystamy. Dodatkowo, odnawialne źródła energii są dostępne praktycznie za darmo co podkreśla znaczenie w życiu codziennym oraz stanowią alternatywę dla konwencjonalnych źródeł.
Pompy ciepła przekształcają energię z naturalnych źródeł ciepła, tj. z ziemi, wody lub powietrza, które nazywane są dolnym źródłem ciepła w ogrzewanie domu, chłodzenie wnętrz i ogrzewanie ciepłej wody użytkowej (górne źródło ciepła). Nazwa jest analogiczna do zwykłej pompy wodnej, która pobiera wodę np. ze studni i tłoczy do wyżej położonego punktu. To jeden z najbardziej ekologicznych sposobów na zapewnienie komfortu mieszkania i funkcjonowania. Ich współczynnik wydajności wynosi 2-5, pompa dostarcza więcej ciepła niż zużywa prądu. Średni koszt ogrzewania domu  jednorodzinnego przy użyciu pompy ciepła może być niższy nawet o około 50% (bez uwzględnienia kosztów energii elektrycznej, zużytej do pracy pompy), niż w przypadku domu jednorodzinnego ogrzewanego za pomocą kotła gazowego z otwartą komorą spalania.

Zasada działania

W parowniku czynnik roboczy w postaci mieszaniny cieczy i gazu ulega procesowi odparowania. Odbiera  w ten sposób energię cieplną z dolnego źródła ciepła jakim może być np. ziemia. Następnie czynnik zassany zostaje w postaci pary o niskim ciśnieniu do sprężarki gdzie wzrasta jego ciśnienie oraz temperatura. Gorący i sprężony trafia w postaci gazowej na wymiennik ciepła zwany skraplaczem, oddając tu energię cieplną do źródła górnego co powoduje jego skroplenie. Na drodze do parownika czynnik napotyka zawór rozprężny, gdzie następuje obniżenie temperatury i ciśnienia. Jest to ostatni z elementów zamykający obieg termodynamiczny, który racjonuje ilość czynnika trafiającą do parownika. 

schemat_dzialania_pompy_ciepla

źródło:
1) www.pl.heating.consumers.danfoss.com
2) www.nateo.pl

Kotły gazowe

Kocioł gazowy to urządzenie w którym spalany jest gaz ziemny lub gaz płynny. Jego zaletami jest niewątpliwie proekologiczność, niska emisja zanieczyszczeń, brak konieczności odprowadzania ubocznych produktów spalania tj. żużel, popiół. Dodatkowo w przypadku kotłów na gaz ziemny, nie musimy martwić się o składowania paliwa. Gaz płynny przechowywany jest … więcej

Kotły parowe

Zasad działania, zastosowanie Kocioł parowy to urządzenie w postaci zamkniętego naczynia ciśnieniowego, które wytwarza parę pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego. Powstające podczas spalania paliwa w palenisku gazy spalinowe, przemieszczają się wzdłuż powierzchni ogrzewanej kotła, oddając ciepło wodzie, co powoduje jej parowanie. W skrócie, wytwarzaniu pary towarzyszą … więcej

Montaż kotłów grzewczych

Przepisy dotyczące montażu kotłów zawarte są w :  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-87/B-02411 Kotłownie wbudowane na paliwo stałe, wymagania Normach dotyczących kotów grzewczych Uregulowaniach prawnych w przepisach UDT, przepisach pożarniczych, przepisach Korporacji Kominiarzy … więcej

Kocioł tradycyjny a kondensacyjny

Wybór sposobu ogrzewania domu jest jedną z najważniejszych decyzji, podejmowanych przez inwestora. Dotyczy ona komfortu życia i zależy od budżetu rodziny liczącej się  z wydatkami dotyczącymi kupna kotła, wykonania instalacji grzewczej  i comiesięcznymi opłatami za zużyte paliwo. Podstawą procesu ogrzewania jest kocioł – urządzenie wytwarzające ciepło. Wybierając … więcej

Palnik – serce kotła

Najważniejszym elementem kotła jest palnik – najlepiej z płynną (modulowaną) regulacją. Im szerszy zakres modulacji, tym większa sprawność urządzenia. Palnik działa w wydzielonej części kotła – komorze spalania. Palniki gazowe, w zależności od sposobu doprowadzenia powietrza, mogą być atmosferyczne i wentylatorowe (nadmuchowe). W palnikach atmosferycznych powietrze potrzebne … więcej

Laddomat

Zasada działania Jest to urządzenie, które podczas rozpalania  ma za zadanie jak najszybsze nagrzanie kotła do jego temperatury roboczej, która wynosi 85°C. Termostat, który otwiera się dopiero przy temperaturze powyżej 78°C (przy większym obciążeniu jako opcję można umieścić termostat o temperaturze otwarcia 83 lub 88°C) zapewnia … więcej

Kotły ze zgazowaniem drewna

Są najnowocześniejszą i najbardziej wydajną konstrukcją. Osiągają sprawność na poziomie 90% zbliżając się pod tym względem do starszych konstrukcji kotłów gazowych. Produkowane są w szerokim zakresie mocy od około 20-80 kW. Proces spalania odbywa się z góry do dołu i składa się z kilku faz: faza suszenia Paliwo znajdujące się … więcej

Rodzaje kotłów węglowych

Kwe­stia spa­la­nia węgla jest dużo bar­dziej zło­żona niż się wydaje. Nie wystar­czy go po pro­stu pod­pa­lić. Dla czy­stego i oszczęd­nego spa­la­nia potrzeba jesz­cze odpo­wied­niej kon­struk­cji pale­ni­ska. Rów­nież wiele zależy od spo­sobu, w jaki roz­pa­lamy — czy umie­ścimy żar naj­pierw na wierz­chu węgla, czy może pod nim; czy pod­pa­limy od razu więk­szą ilość, … więcej