Monthly Archives: Sierpień 2014

Charakterystyka paliw energetycznych

Paliwa to substancje wydzielające podczas spalania dużą ilość ciepła i gazów; służące do ogrzewania, napędu silników lub wytwarzania energii elektrycznej.

Ropa naftowa

W temperaturze pokojowej ropa naftowa jest cieczą oleistą łatwo palną, najczęściej lżejszą od wody, źle przewodzącą prąd elektryczny. Barwa, zapach, lepkość, ciężar właściwy skład itp. zależą od pochodzenia ropy (sklasyfikowano kilka tysięcy gatunków).
W wyniku destylacji ropy naftowej uzyskuje się szereg frakcji wrzących w różnych zakresach temperatury. W miarę podwyższania temperatury ropy destylują z niej coraz to trudniej lotne składniki. Produktami są : 

  • eter naftowy C5 – C6 o temperaturze wrzenia 20 – 90°C stosowany jako rozpuszczalnik
  • benzyna lekka C6 – C7 o temperaturze wrzenia 90 – 120°C stosowana także jako rozpuszczalnik
  • benzyna ciężka C7 – C12 o temperaturze wrzenia 100 – 200°C stosowana jako paliwo w silnikach spalinowych
  • nafta C12 – C18 o temperaturze wrzenia 170 – 270°C stosowana jako paliwo
  • olej gazowy lekki >C18 o temperaturze wrzenia 230 – 300°C stosowany jako paliwo
  • olej smarowy >C18 o temperaturze wrzenia powyżej 300°C i stosowany jako smar
  • mazut czyli pozostałość jest surowcem do produkcji smaru, parafiny i asfaltu

skladropy

Benzyna

 Jest substancją ciekłą, bardzo lotną i łatwopalną o charakterystycznym zapachu. Pary benzyny z powietrzem tworzą mieszanki wybuchowe. Nierozpuszczalna w wodzie, natomiast dobrze rozpuszczalna w bezwodnym alkoholu – eterze, chloroformie, itp. Stosuje się ją głównie jako paliwo do silników, jako środek piorący i odtłuszczający, jako rozpuszczalnik tłuszczów farb i lakierów. Ponieważ rozwój motoryzacji pociąga za sobą coraz większe zapotrzebowanie na benzynę, wyższe frakcje ropy naftowej takie jak oleje i mazut, przerabiane są na benzynę w procesie krakingu. Proces ten polega na termicznej lub katalitycznej degradacji węglowodorów, pozwalającej na uzyskanie produktów o mniejszej masie cząsteczkowej. Benzyny krakowe różnią się od benzyn otrzymywanych na drodze zwykłej destylacji ropy naftowej większą zawartością alkenów i węglowodorów aromatycznych.
Zmiany składu frakcji benzynowych w celu uszlachetnienia benzyn uzyskiwanych metodą destylacji ropy naftowej można uzyskać metodą reformingu, która polega na izomeryzacji i dehydrocyklizacji n-alkanów oraz odwodornieniu cykloalkanów do węglowodorów aromatycznych pod wpływem katalizatora platynowego. W ten sposób podnosi się liczbę oktanową benzyny nawet o 40 jednostek, a także uzyskuje się alkeny i areny.

Rozlana benzyna

9382771c30

Nafta

Przezroczysta, żółta ciecz z niebieskawym połyskiem i charakterystycznym zapachem. Stosowana dawniej głównie do oświetlania (lampa naftowa), obecnie używana jako paliwo do silników wysokoprężnych lub odrzutowych i jako surowiec do otrzymywania benzyny metodą krakingu lub reformingu. Kolejna frakcja po nafcie to olej gazowy lekki (solarowy). Jest używany jako paliwo do silników wysokoprężnych Diesla – tańsze od benzyny, ponieważ nie wymaga przeróbki chemicznej. Cięższe frakcje olejowe (olej smarowy) służą do smarowania mechanizmów.

Olej opałowy

lej opałowy oferowany na rynku paliwowym podlega w zakresie swych własności normie PN-76/C-96024 [24]. Wśród mineralnych olejów opałowych, oprócz czystych destylatów typu oleju opałowego występują także oleje ciężkie typu mazut, które są pozostałością po destylacji. Ciężki olej opałowy jest produktem odpadowym po rafinacji i składa się z różnych frakcji węglowodorowych, które powstają podczas obróbki ropy naftowej.

W eksploatacji kotłów energetycznych opalanych olejem stosuje się olej opałowy ciężki oznaczony Nr 3 (mazut). Zgodnie z terminologią ISO, przyjętą w ogólnym systemie klasyfikacyjnym produktów naftowych podanym w normie ISO 8681, Polski Komitet Normalizacyjny wprowadził system klasyfikacyjny paliw. Według tego systemu produkty oznaczone klasą F obejmują paliwa i ich komponenty pochodzące wyłącznie z przeróbki ropy naftowej. Oleje opałowe, zgodnie z podziałem zaliczają się do grupy oznaczonej symbolem R, obejmującej tzw. paliwa pozostałościowe z procesów destylacyjnych. Rozróżnia się trzy rodzaje olejów opałowych i oznacza cyframi l, 2 i 3. Poniżej podano najważniejsze cechy olei.

Własności olei opałowych
oleje

Węgiel brunatny 

Zawieraja 65–78% pierwiastka węgla; brun. lub czarny, niekiedy o zachowanej strukturze drewna (lignit); paliwo, wykorzystywane gł. w energetyce; poddawany także przeróbce chem. (wytlewaniu, zgazowaniu, uwodornianiu, ekstrakcji), m.in. na półkoks, smołę wytlewną, gazy przem., wosk montanowy

Węgiel kamienny

węgiel kopalny zawierający 78–92% pierwiastka węgla (do w.k. zalicza się zwykle także antracyt, zawierający do 96% pierwiastka węgla); czarny, kruchy; rozróżnia się 4 składniki (litotypy) w.k. — węgiel błyszczący (witryn), półbłyszczący (klaryn), matowy (duryn) i włóknisty (fuzyn); wykorzystywany jako paliwo, m.in. w energetyce; poddawany przeróbce chem. (odgazowaniu, wytlewaniu, uwodornianiu, zgazowaniu), której produktami są inne paliwa (m.in. koks, gazy opałowe) oraz półprodukty dla przemysłu chem. (smoła węglowa i wytlewna, gaz syntezowy, benzol

Parametry jakościowe węgla kamiennego

paliwa2

Koks

Porowata substancja zawierająca ok. 96% pierwiastka węgla; produkt wysokotemperaturowego odgazowania (koksowania) węgla albo odgazowania paku (k. pakowy) lub gudronu (k. naftowy); stosowany w hutnictwie (składnik wsadu wielkopiecowego), jako paliwo, do produkcji karbidu, gazu generatorowego, k. pakowy i naft. — gł. do wyrobu elektrod.

Gaz ziemny

Składnikiem gazu ziemnego mokrego jest metan, poza tym etan i kilka wyższych węglowodorów dających łatwo się skroplić. Podczas przeróbki “mokrych” gazów poddaje się tzw. Odbenzynowaniu – oddziela się benzynę od zawartych w nich węglowodorów niższych. W wyniku tego procesu otrzymuje się gazolinę oraz gaz suchy składający się głównie z metanu a oprócz tego zawierający etan, propan, i niewielkie ilości butanu. Gazolinę poddaj się stabilizacji i destylacji pod ciśnieniem oddzielając węglowodory lekkie – powstaje gaz płynny (propan-butan) i gazolina stabilizowana (pentany, heksany, heptany).

Torf

Jest mieszanina substancji organicznych (kwasy huminowe i ich związki, celuloza, hemiceluloza, lignina, bituminy) zawierające duże ilości węgla (ok. 60%) i azotu, a także substancje mineralne (krzemionka, żelazo)

Biomasa

Definicja biomasy cytowana w §2.1 rozporządzenia MG, w pełni zbieżna z definicją biomasy zawartą w art. 2b dyrektywy 2001/77/WE, brzmi następująco:
„Biomasa – stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także z przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji.” 

Właściwości biomasy

Biopaliwo Wilgotność
%
Wartość energetyczna
MJ/kg
Gęstość
kg/m3
Zawartość popiołu
% s. m.
zrębki 20-60 6-16 150-400 0,6-1,5
pelety 7-12 16,5-17,5 650-700 0,4-1,0
słoma żółta 10-20 14,3 90-165 4,0
słoma szara 10-20 15,2 90-165 3,0
drewno kawałkowe 20-30 11-22 380-640 0,6-1,5
kora 55-65 18,5-20 250-350 1-3
owies 10-13 17,1-18,5 400-450 0,6
Brykiety ze słomy 12-17 16-19 Do 700 3-4

paliwo06

źródło:
1) www.instsani.pl

 

 

Montaż wkładów kominowych

budynek mieszkalny powinien posiadać sprawna wentylację, zarówno wywiewną jak i nawiewną (ilość powietrza napływającego do mieszkania powinna być taka sama jak ilość powietrza zużywanego) do pomieszczenia z kominkiem należy zapewnić stały dopływ świeżego powietrza w ilości co najmniej 10m3/h na 1kW mocy nominalnej (moc 12kW = 120m3/h) powietrze … więcej

Czym palić w kominku?

Drewno Jest ono najczęściej stosowane, bo dosyć tanie. W porównaniu z węglem kamiennym czy olejem opałowym, podczas spalania drewno emituje do środowiska mniej szkodliwych związków. Popiół to mniej więcej 2-3 procent masy drewna. Są jednak różne rodzaje drewna i trzeba pamiętać o jego kilku parametrach przy zakupie. … więcej

Jak wybrać paliwo do biokominka?

jakość i wydajność Podstawowym składnikiem paliwa do biokominków jest etanol. Alkohol otrzymywany w procesie destylacji surowców roślinnych podlega dodatkowemu uszlachetnieniu i oczyszczeniu za pomocą nowoczesnych urządzeń molekularnych. Sprzedaż etanolu w czystej postaci w celach innych niż spożywcze jest jednak zabroniona. W związku z tym, stuprocentowy etanol celowo poddawany jest … więcej

Biokominek

Biokominek jako elegancki wystrój wnętrza Biokominek to połączenie prostej formy z nowoczesną stylistyką, która tworzy przytulną atmosferę i znacznie zwiększa walory estetyczne pomieszczenia. Taki efekt jest zasługą występowania prawdziwego żywego ognia, który nie jest statyczny. Biokominki są budowane z metali szlachetnych( wysokiej jakości stal nierdzewna) w połączeniu z ciekawą kolorystyką sprawia, że pomieszczenie nabiera … więcej

Budowa wkładu kominowego

Pomimo jednej wspólnej nazwy, wkłady kominkowe bardzo różnią się między sobą, nie tylko zewnętrznie, ale przede wszystkim rozwiązaniami technicznymi w środku, o których już nie każdy klient jest informowany.  Typowy wkład kominkowy składa się z korpusu w kształcie prostopadłościanu, wyposażonego w króciec spalin, otwierane drzwiczki z szybą żaroodporną i ruszt. Bardziej rozbudowane … więcej

Montaż nawiewników

Miejsce montażu Umieszczenie nawiewnika na zalecanej wysokości, powyżej 2 m od posadzki, jest uzasadnione potrzebą zapewnienia użytkownikom należytego komfortu. W ogrzewanym pomieszczeniu powietrze na tej wysokości jest na tyle ciepłe, że zimne, dostające się z zewnątrz może się od niego ogrzewać i nie powoduje nieprzyjemnych przeciągów. W oknie nawiewnik może być zamontowany … więcej

Nawiewnik sterowany ręcznie

W przypadku nawiewników sterowanych ręcznie ilość dostarczanego powietrza zależy od położenia przysłony. Użytkownik reguluje stopień otwarcia nawiewnika, decydując o ilości dostarczanego powietrza. Ręcznie zmieniając położenie przepustnicy nawiewnika. Nawiewniki sterowane ręcznie najczęściej stosowane są w miejscach, gdzie przepisy ograniczają użycie nawiewników higrosterowanych i ciśnieniowych, np. w przypadku doprowadzenia … więcej

Nawiewnik higrosterowany

Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe, … więcej