Łazienki dla osób niepełnosprawnych

Przy planowaniu łazienek i toalet bez barier należy uwzględnić następujące normy:

  • DIN 18040-1 Budynki dostępne publicznie

Zakres normy odnosi się do budynków dostępnych publicznie takich jak instytucje kulturalne i oświatowe,ośrodki sportowe itd. w szczególności do części budynków przeznaczonych do użytku publicznego oraz przyległych do nich terenów na zewnątrz budynków. Zasadniczo nowym założeniem w/w normy jest uwzględnienie różnorodnych potrzeb osób z niepełnosprawnością. Celem jej jest stworzenie obiektów budowlanych bez barier, dostępnych bez szczególnych utrudnień dla osób z niepełnosprawnością. Celem jest zapewnienie korzystania z obiektów budowlanych w ogólnie przyjęty sposób, z zasady niewymagający pomocy osób trzecich. Norma powyższa uwzględnia w szczególności potrzeby osób:
· z wadą wzroku, niewidzących i niedosłyszących (osoby nie słyszące, dotknięte utratą słuchu, słabo słyszące)
· z ograniczoną sprawnością motoryczną
· używających urządzeń wspierających mobilność lub wózków inwalidzkich

Niektóre z wymogów w/w normy zapewniają również ulgę w użytkowaniu osobom:
· niskim lub wysokim
· z ograniczeniami kognitywnymi (umysłowymi)
· starszym
· dzieciom
· osobom z wózkami dziecięcymi lub bagażem

W ramach w/w normy zasadniczo nowe są wymogi sensoryczne (wizualne, akustyczne, dotykowe) a także założone cele służące bezpieczeństwu. Norma odnosi się do obiektów nowo budowanych. Zgodnie z zamysłem w/w norma ma także znaleźć zastosowanie przy planowaniu przebudowy i modernizacji istniejących obiektów. Należy pamiętać, że specyficzne wymogi dla stanowisk pracy nie są ujęte w zakresie w/w normy, lecz w ramach nowych wytycznych dla stanowisk pracy. Norma nie obejmuje również zakresu stosowania przewidzianego dla obiektów kwaterunkowych.

  • 18040-2 Mieszkania

Zakres normy DIN 18040-2 odnosi się do planowania, wykonawstwa i wyposażenia mieszkań bez barier a także do budynków zawierających mieszkania oraz do przyległych terenów. Wyeksponowane zostają w w/w normie specjalne wymogi wobec mieszkań przeznaczonych dla osób poruszających się w wózkach inwalidzkich. W omawianych dokumentach oznaczono je znakiem 

800px-Znak_T-29.svg

Norma uwzględnia w szczególności potrzeby osób:
· z wadą wzroku, niewidzących i niedosłyszących (osoby nie słyszące, dotknięte utratą słuchu, słabo słyszące)
· z ograniczoną sprawnością motoryczną
· używających urządzeń wspierających mobilność lub wózków inwalidzkich

Niektóre z wymagań w/w normy zapewniają również ulgę w użytkowaniu osobom:
· niskim lub wysokim
· z ograniczeniami kognitywnymi
· starszym
· dzieciom
· osobom z wózkami dziecięcymi lub bagażem
W ramach w/w normy zasadniczo nowe są wymogi sensoryczne (wizualne, akustyczne, dotykowe) oraz założone cele służące bezpieczeństwu. Norma odnosi się do obiektów nowo budowanych. Zgodnie z zamysłem może ona także
znaleźć zastosowanie przy planowaniu przebudowy i modernizacji istniejących obiektów.

lazienka_dla_niepelnosprawnych

źródło:
1) www.ole.pl
2) www.instsani.pl

Dodaj komentarz