Zasady montażu wodomierzy mieszkaniowych

Wodomierze mieszkaniowe służą do pomiaru wielkości zużycia wody dla całego mieszkania (lokalu użytkowego), pojedynczego węzła sanitarnego lub pojedynczego przyboru (np. umywalki, wanny). Dla każdego z powyższych przypadków występują odmienne zasady montażu zegarów wodomierzowych.

Miejsce wbudowania wodomierzy mieszkaniowych

 • Miejsce wbudowania wodomierza  w mieszkaniu powinno być łatwo dostępne dla montażu i demontażu, obsługi, konserwacji oraz odczytu jego wskazań.
 • Wodomierze mieszkaniowe zaleca się montować w szybach instalacyjnych (w łazienkach, wc lub kuchniach). Dopuszcza się instalowanie wodomierza w miejscu zamykanym jeżeli po jego otwarciu bezpośredni stan wskazań liczydła będzie mógł być odczytany bez utrudnień.
 • Miejsce wbudowania wodomierza mieszkaniowego na klatce schodowej powinno być zabezpieczone przed możliwością dostępu osób niepowołanych.
 • Wodomierze mieszkaniowe nie powinny być narażone na uderzenia lub wibracje pracujących w pobliżu urządzeń oraz zalanie wodą i korozyjne działanie środowiska zewnętrznego. Temperatura w miejscu wbudowania wodomierza nie powinna być niższa niż 4°C.
 • Minimalna wysokość pomieszczenia na wodomierz powinna wynosić 1,80m

Warunki i sposób wbudowania wodomierzy mieszkaniowych

 • Sposób wbudowania wodomierza w instalację powinien uniemożliwić pobór wody przed wodomierzem.
 • Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem przepływu wody przez wodomierz.
 • Przewody przed i za wodomierzem powinny być ukształtowane w sposób zapewniający całkowite wypełnienie przewodu woda oraz uniemożliwiający gromadzenie się powietrza przed miejscem i w miejscu wbudowania wodomierza (patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody).
 • W przewodzie ciepłej wody, w który wbudowano wodomierz, nie może występować cyrkulacja wody.
 • Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo (dopuszczalna odchyłka +/- 5mm) jako odcinki proste, których długość powinna być nie mniejsza niż:
  • przed wodomierzem, odcinek L>=5 Dr (Dr – średnica przewodu)
  • za wodomierzem, odcinek L>=3 Dr (Dr – średnica przewodu)

montwo1

Warunek uznaje się za spełniony jeśli wodomierz mieszkaniowy produkcji METRONU zostanie wbudowany z wykorzystaniem łączników będących w wyposażeniu dodatkowym wodomierza (długość łącznika uznaje się za wodomierzem.

 • Mocowanie rur, przed i za wodomierzem powinno wyeliminować możliwość przenoszenia się na wodomierz naprężeń, drgań i wstrząsów, które mogą występować w instalacji.
 • Liczydło (tarcza odczytowa) wodomierza powinno być widoczne w takiej pozycji, aby odczyt mógł być dokonywany bez utrudnień, bez stosowania urządzeń lub narzędzi pomocniczych.
 • Wodomierz powinien być zamontowany w położeniu roboczym zgodnie z oznakowaniem umieszczonym na wodomierzu przez producenta. H – oznacza pozycję pracy wodomierza w poziomie V – oznacza pozycję pracy wodomierza w pionie. Litera znajdująca się na tarczy wodomierza A, B, C lub D – oznacza klasę obciążeń wodomierza.

Dopuszczalne pozycje pracy wodomierza

Bez tytułu

 • Jeśli jest to konieczne i producent nie widzi przeciwwskazań dopuszcza się montowanie wodomierzy  w pozycji ukośnej.
 • Przed zainstalowaniem wodomierzy mieszkaniowych rurociąg powinien być przepłukany w celu usunięcia zanieczyszczeń mogących uszkodzić wodomierze lub spowodować ograniczenie przepływu.
 • Na czas płukania instalacji zaleca się zabudować w miejscu przeznaczonym na wodomierz rurkę montażową – rys. 3., aby nie dopuścić do zanieczyszczenia sita w wodomierzu lub ewentualnego uszkodzenia wodomierza. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo (dopuszczalna odchyłka współosiowości +/- 5mm).
 • Zasady stosowania zestawu elementów montażowych, łączących wodomierz z instalacją wodociągową powinny być zgodne z decyzją dopuszczającą taki zestaw do stosowania przez osoby prawne lub fizyczne powołane do eksploatacji instalacji wodociągowej; np. Administracji osiedla.

Dodaj komentarz