Wentylacja – celem i istotą jest poprawienie stanu i składu powietrza z punktu widzenia wymagań organizamu człowieka lub procesów produkcyjnych, przez jego wymianę wewnątrz pomieszczeń zamkniętych. Wymiana powietrza w pomieszczeniach spowodowana jest ruchem powietrza. Ruch powietrza wywołany jest z kolei kosztem pewnej energii: 1) energii potencjalnej mas powietrza o róznych temareaturach (siła wyporu, przekształcona energia kinetyczna waitru) – wentylacja naturalna; 2) energii mechanicznej urządzenia pobudzającego powietrze do ruchu – wentylacja mechaniczna;

Dezodoryzacja – ograniczanie uciążliwości zapachowej

Gazy odlotowe mają często przykry zapach, mimo że nie są przekraczane wartości normowanych stężeń zanieczyszczeń. Za występowanie zapachu odpowiedzialne są domieszki śladowe, nie rejestrowane przez przyrządy lub mieszaniny gazów nie toksycznych, dla których nie ustalono granicznych stężeń.

Dezodoryzacja jest jednym z najtrudniejszych zagadnień techniki oczyszczania gazów odlotowych. Niski próg wyczuwalności węchowej wielu gazów charakteryzujących się przykrym zapachem, sprawia, że w większości przypadków dla jego likwidacji niezbędne jest usunięcie substancji odorowej w ok. 100%. Właściwości odorotwórcze mają węglowodory nienasycone, pochodne tlenowe i nitrowe, halogenki oraz siarczki węglowodorów. Dezodoryzacje prowadzi się w celu poprawy warunków pracy i bytowania ludzi przebywających lub przemieszczających się w środowisku oddziaływania substancji odorowych. Dezodoryzacja gazu nie zapewnia zazwyczaj odzysku żadnej substancji z procesu technologicznego. Metody dezodoryzacji gazów powinny być tanie i skuteczne. Najprościej byłoby usunąć te substancje ze źródła emisji.

Dominujący udział w dezodoryzacji gazów odlotowych mają metody oparte na absorpcji, adsorpcji i spalaniu katalitycznym. W ograniczonym stopniu stosowana jest kondensacja jako metoda wstępnego wydzielania pary wodnej lub kondensujących gazów. Metody te ograniczają się do substancji odorowych w wodzie i ulegających rozkładowi biologicznemu.

Dezodoryzacja jest prowadzona poprzez filtrację gazu przez przepuszczalne warstwy gleby lub kompostu, filtry impregnowane lub przez barbotaż przez roztwór biologicznie czynny.

Absorpcja, szczególnie przy dużych strumieniach gazu i małych stężeniach substancji odorowych (kilkaset ppm), jest w wielu przypadkach jedną z bardziej efektywnych metod. Absorpcja jest połączona zwykle z reakcją chemiczną w roztworach alkalicznych Na2CO3, NaOH, Ca(OH)2, KMnO4, NaOCl, ClO2 lub polega na sorpcji w kwasie H2SO4 lub HCl. W specyficznych warunkach stosuje się utlenianie za pomocą ozonu i innych czynników utleniających.

Rozwój technologiczny, wzrost liczby ludności i jej ciągłe zagęszczanie na niewielkich przestrzeniach oraz prawie niepohamowany przyrost konsumpcji, doprowadziły w wielu rejonach świata do powstawania olbrzymich ilości odpadów, których przyroda nie jest w stanie wchłonąć. Biomasa, stanowiąca około 40% całej masy odpadów komunalnych, stwarza z jednej strony zagrożenie dla środowiska tak chemiczne jak i mikrobiologiczne, a z drugiej strony jest potencjalnym źródłem energii, substancji nawozowych, próchnicy itp. Jednym z możliwych kierunków zagospodarowania biomasy jest kompostowanie, które prowadzi się w różnych warunkach, w odkrytych pryzmach i w zamkniętych reaktorach. Przekonano się także, że nie jest to proces łatwy do prowadzenia i bynajmniej bezodpadowy. Kompostowaniu towarzyszy emisja nieprzyjemnych zapachów i stężonych ścieków. Ze względu na powodowanie silnej emisji odorów jako niekompostowalne traktuje się odpady zwierzęce, tłuszcze i fekalia. Olbrzymi problem stanowi także wydzielanie biomasy z ogólnej ilości odpadów, co w zasadzie wymaga ich selektywnej zbiórki już w miejscu ich powstawania. Osobnym zagadnieniem jest zapewnienie odpowiedniej jakości kompostów (zawartość metali ciężkich, toksyn organicznych), co prawdopodobnie eliminuje tą metodę, jako sposób utylizacji osadów z oczyszczalni ścieków.

W trakcie kompostowania będącego złożonym, tlenowym procesem mineralizacji i huminifikacji materii organicznej, w wyniku zachodzących przemian następuje okresowo, stosunkowo silne zagrzanie wsadu (do 60-800), czemu towarzyszy intensywna emisja produktów niepełnego utleniania biomasy i reakcji wtórnych.
Wiele z substancji gazowych i ciekłych powstających podczas kompostowania, ze względu na silny, a często i nieprzyjemny zapach, jest zaliczana do grupy tzw. odorantów, które są sklasyfikowane. Wśród nich wyróżnia się:
– kwasy tłuszczowe: propionowy, masłowy, walerianowy,
– alkohol amylowy, aldehydy i ketony,
– związki azotu (szczególnie pirydyna),
– związki siarki – merkaptan metylowy, butanatiol, sulfid dietylowy,
– związki nieorganiczne w tym amoniak i siarkowodór.

Utylizacja odpadów jest koniecznością dla współczesnych społeczeństw. Kompostowanie jak widać nie jest procesem całkowicie bezodpadowym. Szczególnie ważne staje się ograniczenie emisji zanieczyszczeń odorowych, aby nie było skarg ludności do lokalnych służb ochrony środowiska i prasy.

Więcej o Wentylacja

Odpylanie metodami suchymi

odpylacze

Odpylanie to usuwanie cząstek stałych ze strumienia zanieczyszczonego gazu. Urządzenia do odpylania gazów możemy podzielić na odpylacze mokre i suche.Trzeba dodać, że pył może posiadać różne właściwości i również od nich oraz od rodzaju pyłu może zależeć wybór odpylacza. Odpylacze różnią się też skutecznością. Przyjmuje się, że najniższą skuteczność separacji posiadają … więcej

Dlaczego Wentylacja jest ważna?

Budynek, który jest niewłaściwie wentylowany podlega niszczeniu. Nie od dziś wiadomo, że dobrze wentylowane pomieszczenia to pomieszczenia, w których panuje przyjemny klimat dla człowieka. Przede wszystkim dobra wentylacja to pewność, że żyjemy w zdrowym domu.Pierwszym i najszybciej widocznym skutkiem złej wentylacji są zaparowane szyby w oknach. Takie zjawisko obserwuje się dość często, … więcej

Rekuperator? Jestem na tak.

Nowoczesny system wentylacji zapewnia pełen komfort przebywania w domu, który jest prawidłowo wietrzony oraz ogrzewany. Takie nowoczesne rozwiązanie to również przebywanie i życie w zdrowym i czystym powietrzu. Wentylacja mechaniczna jest systemem wentylacji, którego zadaniem jest dostarczanie świeżego ogrzanego powietrza oraz usuwanie tego już zużytego i zepsutego. To wszystko jest możliwe … czytaj więcej

Zalety Wentylacji Mechanicznej

Dobrze wentylowane pomieszczenie wpływa na samopoczucie osób w nim przebywającym oraz regularne przewietrzanie jest konieczne, aby mieszkańcy cieszyli się zdrowiem. Jednak nieprzemyślane wietrzenie domu może się przyczynić do bardzo dużych strat energii. Do pierwszej bardzo ważnej zalety wentylacji mechanicznej należy fakt, że jest to inwestycja, która przyczyni się … więcej

Rekuperator – co to jest?

Rekuperator to potocznie określenie i oznacza centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Rekuperator jest to właściwie jedynie część wspomnianej centrali, jej rdzeń powodujący wymianę ciepła. Jednak w języku potocznym nazwą tą określa się całe urządzenie, często wraz z obudową, wentylatorami i króćcami montażowymi, za pomocą których urządzenie to podłączane jest … Więcej

Obliczanie kv zaworu

Obliczeniowa wartość kv zaworu: kv – jest to taki przepływ [m3/h], przy którym strata na zaworze wynosi 10 mH2O G – przepływ [m3/h] Δp – obliczeniowa strata na zaworze [bar] Współczynnik przepływu zaworu (kv) Strumień przepływu wyrażony w m3/h, wyznaczony przy ustalonym skoku grzyba zaworu oraz przy … Więcej

Montaż rekuperacji

Wbrew pozorom prawidłowy montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła nie jest rzeczą prostą. Jeżeli pomyślimy o instalacji w dużym budynku, biurze itd. to oczywiście pierwszą myślą o tym kto ma się zająć montażem będzie firma branżowa. Niestety, ale w dobie kanałów z filmami na YouTube i innych portalach, gdzie można odnaleźć … Więcej

Rekuperacja – co zyskuję jeśli zamontuję?

Inwestor często jest atakowany z różnych stron informacjami i nowymi pojęciami. Szczególnie ma to miejsce jak prowadzi budowę pierwszy raz. Często nie jest do końca pewny jakie instalacje musi zapewnić, dostaje wiele wycen, doradztwa od wykonawców, czy sprzedawców w hurtowniach z materiałami budowlanymi, instalacyjnymi. Pytanie: Co zyskuję jeśli zamontuję … Więcej