Ogrzewanie (jako działu nauki użyjemy bardziej hasła ogrzewnictwo) – celem tego procesu jest utrzymanie włąsciwej temerpatury dla uzyskania komfortu cieplnego (odpowiednich warunków dobrego samopoczucia), względnie odpowiedniej temperatury wynikającej z przeznaczenia pomieszczenia (np. łazienka, pokój dzienny, garaż, sauna). W tej kategorii poruszone zostały zagadnienia projektowania instalacji centralnego ogrzewania – grzejnikowego, podłogowego, promienniki, asortymentu, materiałów i technik montażu instalacji c.o. oraz regulacji temperatury.

sieć ciepłownicza

Sieci ciepłownicze

Sieci ciepłownicze są to zespoły technicznych urządzeń służących do transportu energii cieplnej od źródła ciepła (elektrociepłownie, ciepłownie, kotrłownie) do odbiorców, za pośrednictwem czynnika termodynamicznego. Sieć ciepłownicza powinna się charakteryzować:

  • niezawodnością działania
  • niskimi kosztami budowy i eksploatacji
  • możliwością rozbudowy

Przepisy ogólne dotyczące sieci cieplnych określane są wewnątrz przedsiębiorstw cieplnych ale od 2006 roku regulowane są również poprzez normę PN-EN 13941. Nakłada ona na projektanta obowiązek uwzględnienia zagrożenia dla środowiska projektowanego ciepłociągu w przypadku jego awarii. Norma wymienia cztery możliwe ryzyka będące wynikiem uszkodzenia rurociągu ciepłowniczego:

  • wyciek gorącej wody wskutek pęknięcia lub nieszczelności rury, który może spowodować poparzenie, zalanie, tworzenie się tuneli itp.
  • uszkodzenie instalacji powodujące przerwę w dostawie ciepła
  • uszkodzenie instalacji stwarzające ryzyko rozprzestrzenienia się uszkodzenia w systemie
  • utrata ciągłości dostaw

cs_schemat_systemu_D

Stosowanie rurociągów preizolowanych do budowy sieci cieplnych spowodowało eliminację uciążliwości doprowadzenia ciepła do budynków, związanych z kanałowym prowadzeniem rurociągów sieci nieizolowanych fabrycznie.

Ciepło dotarczone do budynku  jest przekazywane do właściwych instalacji poprzez węzły cieplne.

Więcej o Ogrzewanie

Temperatury ogrzewanych pomieszczeń

Poniżej w tabeli przedstawiono normatywne temperatury ogrzewanych pomieszczeń w zależnosci od przeznaczenia pomieszczenia i rodzaju wykonywanej w nim pracy. Tabela według Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami. *) Dopuszcza się przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczeń niż jest to określone w tabeli, jeżeli wynika … więcej

Odwadniacze – wytyczne stosowania

Wytyczne odnośnie typu i zakresu stosowania odwadniaczy dla potrzeb odprowadzenia kondensatu z instalacji parowych. Warunki pracy Odwadniacz zalecany Odwadniacz możliwy do wykorzystania Współczynnik bezpieczeństwa Kotły parowe Typowe Odwadniacz dzwonowy – powiększony otwór odpowietrzajacy Odwadniacz pływakowo – termostatyczny 1,5:1 Para przegrzana Odwadniacz dzwonowy z zaworem … więcej

Współczynnik korekcyjny do określenia mocy cieplnej grzejnika przy temperaturach innych niż 90/70/20 °C

Tabelę sporządzono dla współczynnika n=1,3 (charakterystycznego dla grzejników płytowych). t1 = tz = temperatura zasilania t2 = tp = temperatura powrotu ti – temperatura wewnętrzna – temperatura w ogrzewanym pomieszczeniu Temperatura czynnika grzejnego w °C Wartość współczynnika do określenia mocy cieplnej grzejnika przy … więcej

Współczynnik korekcyjny do określenia mocy cieplnej grzejnika przy temperaturach innych niż 75/65/20 °C

Tabelę sporządzono dla współczynnika n=1,3 (charakterystycznego dla grzejników płytowych). t1 = tz = temperatura zasilania t2 = tp = temperatura powrotu ti – temperatura wewnętrzna – temperatura w ogrzewanym pomieszczeniu Temperatura czynnika grzejnego w °C Wartość współczynnika do określenia mocy cieplnej grzejnika przy … więcej

Tablice parowe

Tablice parowe z właściwościami wody i pary wodnej na linii nasycenia. Entalpia właściwa Entalpia właściwa Entalpia właściwa Nadciśnieniebar (man.) Ciśnieniebar (abs.) Temperatura°C Wody wrzącej i′kJ/kg Parowania rkJ/kg Pary nasyc. suchej i″kJ/kg Objętość właściwa pary nasyconejm³/kg – 0,1 45,8 191,83 2392,8 2584,7 14674 – … więcej

Porównanie wkładek zaworowych grzejników typu V

wkładka zaworowa

Zestawienie współczynników KVs dla róznych nastaw wkładek zaworowych montowanych fabrycznie w grzejnikach wybranych producentów. Uwaga. Rodzaj wkładki zaworowej zamontowanej w grzejniku może zostać zmieniony przez producenta. Powyższa tabela przedstawia stan na marzec 2005 roku i zostało wykonane na podstawie katalogów producentów. Grzejnik KVs grzejnika przy nastawie … więcej

Przyrost objętości właściwej wody

Przyrost objętości właściwej wody przy podgrzewaniu od temperatury 10 oC do temperatury końcowej z zakresu 10-100 oC. Przy wykorzystaniu tablicy do doboru naczyń wzbiorczych według PN-B-02414 dla temperatur zasilania 41 oC i poniżej należy przyjmować przyrost objętości Δv jak dla temperatury 41 oC. tzoC ρkg/m3 tz-tnoC Δvdm3/kg tzoC ρkg/m3 … więcej

Kotłownie i węzły cieplne

kotłownie i węzły cieplne

Nowoczesny budynek oprócz ciekawej architektury i nowatorskich rozwiązań technicznych musi posiadać także i adekwatne źródło ciepła. To w nim, wytwarzane jest niezbędne dla budynku ciepło ale to również tutaj przebiega cały szereg procesów, które decydują o właściwym mikroklimacie wewnątrz budynku. Jeżeli grzejniki i resztę porównali byśmy do szkieletu i mięśni o tyle … więcej