W przeważającej liczbie przypadków bezpośrednim lub pośrednim (np. elektrociepłownie) źródłem ciepła w naszych budynkach dla centralnego ogrzewania jest proces spalania relalizowany w kotłach, w których ciepło spalin przekazywane jest czynnikowi grzejnemu. Na rynku istneje wiele rodzajów kotłów, klasyfikacji i podziałów, np. rodzaj spalanego paliwa: kotły na paliwo stałe, ciekłe i gazowe, czy materiał , którego użyto do ich budowy: kotły żeliwne, stalowe.

kotłownie i węzły cieplne

Kotłownie i węzły cieplne

Nowoczesny budynek oprócz ciekawej architektury i nowatorskich rozwiązań technicznych musi posiadać także i adekwatne źródło ciepła. To w nim, wytwarzane jest niezbędne dla budynku ciepło ale to również tutaj przebiega cały szereg procesów, które decydują o właściwym mikroklimacie wewnątrz budynku. Jeżeli grzejniki i resztę porównali byśmy do szkieletu i mięśni o tyle węzeł cieplny / kocioł stanowił będzie serce układu grzewczego.

kotlownia

Projektując kotłownie i węzły cieplne jesteśmy bardzo ograniczeni szeregiem obowiązujących przepisów. Kotłownia powinna być usytuowana centralnie do ogrzewanych pomieszczeń i najlepiej znajdować się na parterze bądź w piwnicy (lub na najwyższej kondygnacji). Pomieszczenie to powinno mieć minimum 2,2 metra wysokości a w  przypadku występowania komina z ciągiem naturalnym nie można stosować wentylacji mechanicznej. Prawidłowy projekt kotłowni i montaż pieca zależny jest również od paliwa jakie będzie stosowane.

Węzeł cieplny to zespół urządzeń łączących sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz budynku z instalacją wewnętrzną obiektu. Zadaniem węzła cieplnego jest zmiana parametrów nośnika ciepła dostarczanego za pomocą przyłącza tj. temperatury i ciśnienia czynnika grzewczego.

Pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie w nim urządzeń technologicznych węzła cieplnego powinno odpowiadać wymaganiom określonym w:

  • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz
  • Polskiej Normie PN-B-02423:1999

ken2010_2

Więcej o Kotły

Dobór kotłów centralnego ogrzewania

Moc cieplna kotłowni wyznacza się z bilansu potrzeb cieplnych obiektów zasilanych z kotłowni. Zależy ona od: rodzaju obiektów zasilanych, w tym zwłaszcza od sposobu współdziałania układów automatycznej regulacji obiegów centralnego ogrzewania wentylacji technologii i przygotowania centralnej ciepłej wody wielkości kotłowni proporcji poszczególnych składowych zapotrzebowania. Przy … więcej

Kotły – przepisy

§ 136 1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo stałe i pomieszczenia składu paliwa i żużlowni oraz pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na olej opałowy i pomieszczenia magazynu oleju opałowego powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia, w tym określonym w § 220 ust. 1.(§ 220. 1. ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie, składy … więcej

Kotły gazowe

Kocioł gazowy to urządzenie w którym spalany jest gaz ziemny lub gaz płynny. Jego zaletami jest niewątpliwie proekologiczność, niska emisja zanieczyszczeń, brak konieczności odprowadzania ubocznych produktów spalania tj. żużel, popiół. Dodatkowo w przypadku kotłów na gaz ziemny, nie musimy martwić się o składowania paliwa. Gaz płynny przechowywany jest … więcej

Kotły parowe

Zasad działania, zastosowanie Kocioł parowy to urządzenie w postaci zamkniętego naczynia ciśnieniowego, które wytwarza parę pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego. Powstające podczas spalania paliwa w palenisku gazy spalinowe, przemieszczają się wzdłuż powierzchni ogrzewanej kotła, oddając ciepło wodzie, co powoduje jej parowanie. W skrócie, wytwarzaniu pary towarzyszą … więcej

Montaż kotłów grzewczych

Przepisy dotyczące montażu kotłów zawarte są w :  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-87/B-02411 Kotłownie wbudowane na paliwo stałe, wymagania Normach dotyczących kotów grzewczych Uregulowaniach prawnych w przepisach UDT, przepisach pożarniczych, przepisach Korporacji Kominiarzy … więcej

Kocioł tradycyjny a kondensacyjny

Wybór sposobu ogrzewania domu jest jedną z najważniejszych decyzji, podejmowanych przez inwestora. Dotyczy ona komfortu życia i zależy od budżetu rodziny liczącej się  z wydatkami dotyczącymi kupna kotła, wykonania instalacji grzewczej  i comiesięcznymi opłatami za zużyte paliwo. Podstawą procesu ogrzewania jest kocioł – urządzenie wytwarzające ciepło. Wybierając … więcej

Palnik – serce kotła

Najważniejszym elementem kotła jest palnik – najlepiej z płynną (modulowaną) regulacją. Im szerszy zakres modulacji, tym większa sprawność urządzenia. Palnik działa w wydzielonej części kotła – komorze spalania. Palniki gazowe, w zależności od sposobu doprowadzenia powietrza, mogą być atmosferyczne i wentylatorowe (nadmuchowe). W palnikach atmosferycznych powietrze potrzebne … więcej

Laddomat

Zasada działania Jest to urządzenie, które podczas rozpalania  ma za zadanie jak najszybsze nagrzanie kotła do jego temperatury roboczej, która wynosi 85°C. Termostat, który otwiera się dopiero przy temperaturze powyżej 78°C (przy większym obciążeniu jako opcję można umieścić termostat o temperaturze otwarcia 83 lub 88°C) zapewnia … więcej