W przeważającej liczbie przypadków bezpośrednim lub pośrednim (np. elektrociepłownie) źródłem ciepła w naszych budynkach dla centralnego ogrzewania jest proces spalania relalizowany w kotłach, w których ciepło spalin przekazywane jest czynnikowi grzejnemu. Na rynku istneje wiele rodzajów kotłów, klasyfikacji i podziałów, np. rodzaj spalanego paliwa: kotły na paliwo stałe, ciekłe i gazowe, czy materiał , którego użyto do ich budowy: kotły żeliwne, stalowe.

Dopuszczalne obciążenie cieplne pomieszczeń

Dopuszczalne obciążenie cieplne pomieszczeń z zainstalowanymi urządzeniami gazowymi.

W kwestii wyboru kotła nie tylko należy podjąć się obliczeń w celu doboru mocy kotła, układu odprowadzenia spalin, czy ceny, ale należy również zwrócić uwagę na inne obostrzenia wynikające z przepisów.

Obowiązujący podział na typy urządzeń gazowych przedstawia się następująco:

  • typ A – urządzenia bez odprowadzenia spalin, pobierające powietrze do spalania z pomieszczenia, np. kuchenki gazowe itp.
  • typ B – urządzenia z odprowadzeniem spalin, pobierające powietrze do spalania z pomieszczenia, np. klasyczne kotły atmosferyczne
  • typ C – urządzenia z zamkniętą komorą spalania, czyli kotły Turbo i kotły kondensacyjne.

W poniższej tabeli przedstawiono maksymalne obciążenie cieplne, przypadające na 1m3 pomieszczenia.

Rodzaje pomieszczeń Maksymalne obciążenie cieplne urządzeń gazowych na 1 m3 kubatury pomieszczenia
typ A – bez odprowadzenia
spalin
typ B – z odprowadzeniem
spalin
1 2 3
Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi oraz wnęki z przedpokojem 175 W 
(150 kcal/h)
350 W 
(300 kcal/h)
Pomieszczenia nie przeznaczone na stały pobyt ludzi, w tym pomieszczenia kuchenne w mieszkaniach 930 W 
(800 kcal/h)
4650 W 
(4000 kcal/h)

Dla każdego z typów urządzeń gazowych przepisy definiują typ pomieszczenia, w którym można zainstalować dane urządzenie oraz minimalną kubaturę. Urządzenia typu A i B nie mogą być zainstalowane w pomieszczeniach mieszkalnych. Urządzenia typu B mogą być zainstalowane w pomieszczeniach nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi tylko w przypadku gdy ich moc nie przekracza 30 kW. Urządzenie typu C mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych.

Dla urządzeń typu A i B pomieszczenie powinno mieć wentylację grawitacyjną oraz możliwość doprowadzenia powietrza do spalania. Ponadto pomieszczenie przeznaczone dla montażu kotła powinno mieć wysokość co najmniej 2,2 m.

Więcej o Kotły

Technika kondensacyjna

Energia cieplna zawarta w parze wodnej powstającej w wyniku spalania była dotychczas bezpowrotnie odprowadzana wraz ze spalinami do atmosfery. Duży postęp technologii oraz materiałoznawstwa pozwolił najlepszym firmom zaoferować proste w budowie kotły kondensacyjne po przystępnej cenie. Obecnie w nowych kotłach kondensacyjnych część ciepła zawartego w spalinach odzyskuje się przez głębokie schłodzenie … więcej

Co to jest 5 klasa kotłów?

Norma PN EN 303-5:2012 Norma PN EN 303-5:2012 dotyczy sprawności cieplnej i granicznych wartości zanieczyszczeń kotłów grzewczych na paliwa stałe z załadunkiem ręcznym lub automatycznym  (do mocy cieplnej 500 kW).   W jej ramach wyznaczono 3 klasy – 3 (najsłabszą), 4 i 5 (najlepszą). By sklasyfikować kocioł do jednej z klas, … więcej

Kotłownie i węzły cieplne

kotłownie i węzły cieplne

Nowoczesny budynek oprócz ciekawej architektury i nowatorskich rozwiązań technicznych musi posiadać także i adekwatne źródło ciepła. To w nim, wytwarzane jest niezbędne dla budynku ciepło ale to również tutaj przebiega cały szereg procesów, które decydują o właściwym mikroklimacie wewnątrz budynku. Jeżeli grzejniki i resztę porównali byśmy do szkieletu i mięśni o tyle … więcej

Dobór kotłów centralnego ogrzewania

Moc cieplna kotłowni wyznacza się z bilansu potrzeb cieplnych obiektów zasilanych z kotłowni. Zależy ona od: rodzaju obiektów zasilanych, w tym zwłaszcza od sposobu współdziałania układów automatycznej regulacji obiegów centralnego ogrzewania wentylacji technologii i przygotowania centralnej ciepłej wody wielkości kotłowni proporcji poszczególnych składowych zapotrzebowania. Przy … więcej

Kotły – przepisy

§ 136 1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo stałe i pomieszczenia składu paliwa i żużlowni oraz pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na olej opałowy i pomieszczenia magazynu oleju opałowego powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia, w tym określonym w § 220 ust. 1.(§ 220. 1. ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie, składy … więcej

Kotły gazowe

Kocioł gazowy to urządzenie w którym spalany jest gaz ziemny lub gaz płynny. Jego zaletami jest niewątpliwie proekologiczność, niska emisja zanieczyszczeń, brak konieczności odprowadzania ubocznych produktów spalania tj. żużel, popiół. Dodatkowo w przypadku kotłów na gaz ziemny, nie musimy martwić się o składowania paliwa. Gaz płynny przechowywany jest … więcej

Kotły parowe

Zasad działania, zastosowanie Kocioł parowy to urządzenie w postaci zamkniętego naczynia ciśnieniowego, które wytwarza parę pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego. Powstające podczas spalania paliwa w palenisku gazy spalinowe, przemieszczają się wzdłuż powierzchni ogrzewanej kotła, oddając ciepło wodzie, co powoduje jej parowanie. W skrócie, wytwarzaniu pary towarzyszą … więcej

Montaż kotłów grzewczych

Przepisy dotyczące montażu kotłów zawarte są w :  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie PN-87/B-02411 Kotłownie wbudowane na paliwo stałe, wymagania Normach dotyczących kotów grzewczych Uregulowaniach prawnych w przepisach UDT, przepisach pożarniczych, przepisach Korporacji Kominiarzy … więcej