Zasady montażu instalaji

Odbiór techniczny instalacji wodociągowej

Przed czynnościami odbiorowymi instalacji następuje jej płukanie i dezynfekcja. Do płukania stosowana jest woda wodociągowa o jakości wody przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze. Czynność trwa do czasu, kiedy wypływająca woda z armatury czerpalnej jest czysta według oceny wzrokowej. Do dezynfekcji stosowany jest do tego roztwór chlorku wapnia w ilości 100 mg/dm3 lub chloroaminy w ilości 20 – 30 mg/dm3 pozostawiony w przewodzie przez jedną dobę. Następnie przeprowadzane jest płukanie i zalecane jest wykonanie analizy bakteriologicznej wody.

Odbiór międzyoperacyjny jest elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Z jego wykonania sporządza się protokół. Przeprowadza się wówczas gdy:

 • następuje zmiana wykonawcy,
 • wystąpiły przejścia przez przegrody budowlane,
 • wykonane zostały bruzdy w ścianach,

Odbiór częściowy przeprowadza się, kiedy część prac montażowych kończy się. Z wykonania odbioru częściowego sporządzany jest protokół. Wykonuje się go, gdy:

 • przewody układane są w bruzdach które zostają zakrywane,
 • przewody układane są w rurach ochronnych,
 • wykonywane są uszczelnienia w przejściach przez przegrody budowlane, a także wówczas gdy,
 • sprawdzenie jakości wykonanych prac montażowych nie będzie możliwe w czasie odbioru końcowego.

Odbiór końcowy przeprowadzany jest po całkowitym zakończeniu montażu instalacji wodociągowej. Sporządzany jest protokół. W czasie tego odbioru przedstawione powinny być dokumenty:

 • projekt techniczny powykonawczy instalacji,
 • dziennik budowy,
 • obmiary powykonawcze,
 • protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,
 • protokoły odbiorcze badań szczelności instalacji,
 • instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
 • instrukcję eksploatacji instalacji.

Do czynności wykonywanych podczas odbioru końcowego należy:

 • sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym powykonawczym,
 • sprawdzenie protokołów międzyoperacyjnych, częściowych, badań odbiorczych,
 • uruchomienie instalacji i sprawdzenie osiągnięcia zakładanych parametrów.

Odbiór techniczny zostaje zakończony protokolarnym przyjęciem instalacji do eksploatacji przez użytkownika. lub protokolarnym stwierdzeniem, że występują przyczyny uniemożliwiające użytkowania instalacji wodociągowej zgodnie z wymogami technicznymi i przeznaczeniem. Wówczas należy powtórzyć czynności odbiorcze po usunięciu nieprawidłowości.

źródło:
1) ,,Montaż instalacji zimnej wody i ciepłej wody użytkowej” Andrzej Świderek

Więcej o Zasady montażu instalaji

Badanie szczelności instalacji wodociągowej

Badanie szczelności instalacji należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i otworów, przed pomalowaniem przewodów i ich zaizolowaniem.  Badanie szczelności należy przeprowadzać wodą, podczas odbiorów częściowych instalacji dopuszcza się badanie szczelności sprężonym powietrzem.  Podczas badania szczelności zabrania się podnoszenia ciśnienia powyżej ciśnienia próby nawet chwilowo. Przed przystąpieniem … więcej

Badanie instalacji przeciwpożarowej wewnętrznej

Przeglądy techniczne obiektów mają na celu m.in. sprawdzenie stanu technicznego obiektów oraz ocenę ich przydatności do użytkowania. Regularnie wykonywane kontrole pomagają ograniczyć koszty dużych napraw remontowych, są podstawą bezpieczeństwa oraz chronią przed sankcjami wynikającymi z przepisów prawa. Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji … więcej

Punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych wewnątrz budynku

Rozróżnia się trzy rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych w budynkach: hydrant wewnętrzny 52, hydrant wewnętrzny 25, zawór hydrantowy 52 bez wyposażenia, umieszczony na suchym pionie wg PN-B-02861:1994 lub na pionie nawodnionym. Instalowanie hydrantów i zaworów hydrantowych Instalowanie hydrantów wewnętrznych 52 (4.2.1) Hydranty wewnętrzne 52 instaluje … więcej

Montaż hydrantów zewnętrznych

Hydranty przeciwpożarowe montowane w sieciach wodociągowych są ważnym elementem ochrony ludzi i obiektów. Hydranty zewnętrzne są wykorzystywane do poboru wody do gaszenia pożarów i zaopatrzenia wodnego pojazdów straży pożarnej do celów gaśniczych. Na sieci wodociągowej przeciwpożarowej stosuje się hydranty zewnętrzne nadziemne o średnicy nominalnej DN 80. Dopuszcza się instalowanie hydrantów … więcej

Zasady montażu armatury czerpalnej

Zadaniem armatury (uzbrojenia) instalacji wodociągowych jest zapewnienie właściwej eksploatacji i obsługi przewodów wodociągowych. Wszystkie elementy posiadające bezpośredni kontakt z wodą przeznaczoną do celów konsumpcyjnych powinny posiadać świadectwo Państwowego Zakładu Higieny oraz spełniać wymagania określone normami przedmiotowymi. Na wyposażenie instalacji wodociągowych składają się rodzaje armatury: czerpalna … więcej

Izolacje dla instalacji ciepłej i zimnej wody

Wymagane grubości warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 część 2 Niezależnie od rodzaju rur wskaźnikowe wartości izolacji dla przewodów zimnej wody Izolacje na rurach wody ciepłej należy dobierać według Dz.U. z 2008 r. nr 201 1238 r. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, … więcej

Materiały stosowanie do montażu instalacji wodociągowej

Wykaz materiałów które można stosować w instalacji wodociągowej Poz. Oznaczenie Nazwa materiału i jego opis uwagi 1 2 3 4 5 1 PB tworzywa sztuczne Polibutylen 2 PE-X Polietylen sieciowany 3 PE-RT Kopolimer  oktanowy etylenu o podwyższonej odporności na temperaturę 3 PP-B Kopolimer Blokowy … więcej