Gaz jest jednym z najchętniej użytkowanych paliw na cele grzewcze w budownictwie. Za gazem przemawiają koszty wykonania instalacji, zakupu pieca, koszty bieżące, niezawodność, łatwość regulacji parametrów, wielkość pomieszczenia, przestrzeni na kocioł gazowy itp. Pomimo, że często pojawiają się nowoczesne rozwiązania, takie jak pompy ciepła, które nawet nie wymagają instalacji czy budowy komina / kanału odpowadzenia spalin, to gaz uważany jest za czyste paliwo i bardzo łatwe do kontrolowania.

Wnęka na punkt redukcyjno pomiarowy – gazownictwo

Gazownictwo – Wnęka na punkt redukcyjno – pomiarowy – gazomierz

wnęka na punkt reducyjno - pomiarowy
1Rura przewodowa czarna bez szwu Dn-25 mm
2Kolnierz stalowy z szyjką Dn-25mm, p= 0.63 MPa
3Zawór kolnierzowy Dn-25 mm, p= 0.63 MPa
4Rura przewodowa czarna bez szwu Dn-20 mm
5Reduktor R-10
6Rura przewodowa czarna bez szwu Dn-32 mm
7Kolano A1 nakretne równoprzelotowe Dn-32 mm
8Łącznik N8 wkrętne zwężkowe Dn-32/25 mm
9Kolano A4 nakrętno-wkrętne równoprzelotowe Dn-25 mm
10Łącznik M2 nakrętny równoprzelotowy Dn-25 mm
11Gazomierz miechowy
12Złącznik M2 nakrętny równoprzelotowy Dn-32 mm
13Kolano A4 nakrętno-wkrętne równoprzelotowe Dn-32 mm
14Kolano A1 nakrętne równoprzelotowe Dn-25 mm
15Rura przewodowa czarna bez szwu Dn-25 mm
16Rura przewodowa czarna bez szwu Dn-40 mm
17Uchwyt (zaczep)

Więcej o Gaz

Instalacje i sieci gazowe

Jeśli chcesz aby praca przebiegała szybko,sprawnie i fachowo przez odpowiedzialną i doświadczoną firmę musisz dowiedzieć się o zasadach projektowania, wykonawstwa, eksploatacji sieci gazowych jak i  zasadach instalowania urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych . Istnienie domowej instalacji gazowej na gaz ziemny, w przeciwieństwie do instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych  i grzewczych, jest całkowicie … więcej

Odprowadzanie spalin

Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych ma na celu ochronę pomieszczeń i przebywających w nich ludzi przed szkodliwym działaniem spalin. Dlatego też wszystkie urządzenia grzewcze powinny mieć sprawne instalacje odprowadzające spaliny na zewnątrz budynku. Wyjątek stanowią tutaj jedynie kuchnie gazowe i piekarniki przeznaczone do gotowania i przygotowania potraw w pomieszczeniach kuchennych. Stosowanie tych urządzeń … więcej

Kotłownie gazowe – wymagania

Przepisy dla pomieszczeń w których są instalowane kotły gazowe określają “Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,w szczególności §172, §176 oraz PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe dla gazu o gęstości względnej mniejszej niż 1”. Polska Norma dzieli kotłowni gazowe na cztery grupy: do 30 … więcej

Przykład obliczeniowy

Poniżej przedstawiony został schemat instalacji gazowej, zasilanej gazem GZ50, budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W opisie działek kolejne cyfry oznaczają: 5 – numer działki obliczeniowej 1,30 – obliczeniowe zużycie gazu w [m3/h] 3,10 – długość działki w [m] 15 – średnica nominalna rur w [mm] Schemat … więcej

Schematy instalacji gazowej

Wykonawstwo instalacji gazowej wymaga od projektanta projektu instalacji gazowej z rzutem poziomym wszystkich niepowtarzalnych kondygnacji, w tym piwnic z zaznaczeniem średnic rur i usytuowania zaworów gazowych, jak też podejść pod piony gazowe. Jeśli na rzutach rura gazowa prowadzona jest w rurze ochronnej należy ją opisać podając średnicę i długość. Na rzutach … więcej

Dobór gazomierza

Dobór gazomierza miechowego sprowadza się najczęściej do ustalenia: minimalnego obciążenia gazomierza – określa najmniejsze dopuszczalne obciążenie gazomierza przy którym błąd pomiaru mieści się w granicach dopuszczalnych przez warunki legalizacyjne, maksymalnego obciążenia gazomierza – jest to maksymalny przepływ gazu przez gazomierz który może występować stale, bez pogorszenia jego własności pomiarowych. W domkach … więcej

Straty ciśnienia w instalacji gazowej – obliczenia

Przepływ gazu przez rurociąg powoduje stratę ciśnienia, które zużywa się na pokonanie oporów ruchu. Opory te składają się z oporów tarcia na długości i z oporów miejscowych. Wielkość strat ciśnienia można obliczyć ze wzoru: gdzie: Ri– jednostkowe liniowe straty ciśnienia (Pa), li– długość odcinka w [m], Zi– miejscowe straty ciśnienia … więcej

Zapotrzebowanie na gaz – obliczenia

Wielkość szczytowego zużycia gazu przez urządzenia gazowe, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub na danym odcinku instalacji, wyznaczamy wg poniższego wzoru, którego postać zależy od wyposażenia budynku w urządzenia gazowe gdzie:VKG – zużycie gazu przez kuchenkę gazową (KG)  m3/h,fKG – współczynnik jednoczesności rozbioru gazu dla kuchenek gazowych (z piekarnikiem lubbez piekarnika),VGW – zużycie gazu … więcej

Uruchomienie instalacji gazowej

Instalacja gazowa może być uruchomiona przez dostawcę gazu po przeprowadzeniu odbioru technicznego i podłączeniu do sieci rozdzielczej. Czynności, które poprzedzić muszą napełnienie instalacji gazem z sieci są następujące:– podpisanie przez odbiorcę umowy o dostawę gazu,– napełnienie przyłącza gazem,– zainstalowanie gazomierzy i wszystkich urządzeń odbierających gaz.Uruchomienie polega na doprowadzeniu gazu … więcej