Gazy palne

Gazy palne to mieszaniny palnych i niepalnych substancji gazowych stosowane w technice jako paliwo do celów gospodarczych i technologicznych. Charakterystyczną cechą gazu palnego jest płomień przy spalaniu płomieniowym i rozżarzona powierzchnia przy spalaniu bezpłomieniowym.
W skład gazów palnych wchodzą:

  • Składniki palne
  • Składniki obojętne
  • Składniki niepalne, zanieczyszczenia.

O przydatności gazów palnych do wykorzystania w technice decydują własności składników palnych oraz ich udział w mieszaninie. Do składników palnych zaliczamy: wodór oraz węglowodory: metan (przede wszystkim), etan, propan i butan. Składniki obojętne to: dwutlenek węgla, azot, tlen. Składniki obojętne stanowią balast obniżający szybkość spalania i podwyższający ciężar właściwy gazu. Do związków zanieczyszczających gaz zaliczamy: parę wodną, siarkowodór, amoniak, substancje smołowate, naftalen oraz pyły.

Para wodna, siarkowodór i amoniak – powodują korozję powierzchni wewnętrznych przewodów i urządzeń (elementów stalowych i żeliwnych) wchodzących w skład sieci i instalacji gazowych.

Amoniak i siarkowodór – po spaleniu dają jako produkty spalania gazy gryzące o silnych właściwościach korozyjnych.

Substancje smołowate, naftalen i pyły – powodują zarastanie przewodów wchodzących w skład sieci i instalacji gazowych, zmieniając w ten sposób ich przekroje, co z kolei jest przyczyną wzrostu prędkości przepływającego gazu i wzrost strat ciśnienia.

Tlenki azotu – sprzyjają powstawaniu substancji żywicowatych powodujących zatykanie dysz palników gazowych.

Skład suchego i oczyszczonego gazu palnego można wyrazić w postaci równania:

CO + H2 + CH4 + CmHn + CO2 + O2 + N2 =100%

Na podstawie znajomości składu gazu palnego stanowiącego mieszaninę składników jednostkowych, jego parametry fizyczne (np. wartość opałową) można obliczyć na podstawie wzoru:

F= 0.01 (A q1 + B q2 + C q3 + … + N qn)

F -obliczana wartość fizyczna mieszaniny (gazu palnego)
A, B, C, … N -udziały procentowe składników jednostkowych w mieszaninie (gazie palnym)
q1, q2, q3, … qn -wartości parametrów fizycznych składników jednostkowych w mieszaninie (gazie palnym)

1 comments on “Gazy palne

  1. Pingback: Gazownictwo - podstawy - Instalacje budowlane - HVAC, sanitarne, elektryczne, grzewcze, wentylacja i klimatyzacja

Dodaj komentarz