Tag Archives: obliczenia

Instalacja cyrkulacyjna CWU – przykład obliczeniowy

W artykule Obliczenia dla instalacji cyrkulacyjnej przedstawiono metodę termicznego równoważenia instalacji cyrkulacyjnej.

Poniżej przedstawiono przykład obliczeniowy, co jest tym samym uzupełnieniem w/w artykułu.

Kolejność obliczeń

  1. Dokonać wstępnego doboru średnic pionów cyrkulacyjnych, zgodnie z tabelą wg PN-92/B-01706:
Średnica przewodu zasilającego Dz [mm]Średnica przewodu powrotnego Dz [mm]
15÷2515÷20
32÷5020÷25
65÷8025÷32
10040

2. Wyznaczyć straty ciepła na przewodach c.w.u. i pionach cyrkulacyjnych.

3. Wyznaczyć całkowity strumień wody cyrkulacyjnej, a następnie strumienie dla poszczególnych odcinków instalacji.

4. Dobrać średnice przewodów cyrkulacyjnych dla wyznaczonych strumieni.

5. Wyznaczyć straty ciśnienia w obiegach poszczególnych pionów (w przewodach zasilających c.w.u. i cyrkulacyjnych przy strumieniu wody cyrkulacyjnej).

6. Dobrać termostatyczne zawory cyrkulacyjne n.p. MTCV i obliczyć ich nastawę, a następnie odczytać wartość kv z katalogu.

7. Obliczyć straty ciśnienia na zaworach cyrkulacyjnych.

8. Wyznaczyć stratę ciśnienia dla najniekorzystniejszego obiegu.

9. Dobrać pompę cyrkulacyjną.

Przykład obliczeniowy

Założenia:
– materiał instalacji: miedź
– tcwu = 60˚C
– η= 0,8
– ∆tcwu = 5 ˚C
– ∆tcyrk = 3 ˚C

2. Straty ciepła w przewodach rozbiorczych:

Gdzie:

Straty ciepła w przewodach cyrkulacyjnych:

Strumienie wody cyrkulacyjnej:

Dobór nastaw zaworów i wyznaczenie strat ciśnienia
Dobrano zawory MTCV DN15 firmy Danfoss

Wyznaczenie strat ciśnienia w obiegach przy przepływie wody cyrkulacyjnej

Obieg pionu PI: ∆p4+ ∆p3+ ∆p2+ ∆p1+ ∆p1C+ ∆p2C+ ∆p3C
Obieg pionu PII: ∆p4+ ∆p7+ ∆p6+ ∆p5+ ∆p4C+ ∆p5C+ ∆p3C
∆p – strata liniowa i miejscowa na odcinku

Dobór pompy cyrkulacyjnej

Go ≥ Vc = 0,0105 dm3 //s ≈ 0,04 m3/h
H0 ≥ (∆Σpobieg+∆pR)max + ∆pw

Obliczanie zapotrzebowania na wodę

Pod pojęciem zapotrzebowania na wodę rozumie się przewidywaną ilość wody niezbędną do zaspokojenia potrzeb wszystkich odbiorców znajdujących się na terenie objętym zasięgiem sieci wodociągowej i wymagających wody zdatnej do picia i potrzeb gospodarczych. System wodociągowy ma na celu dostarczenie wody na cele: bytowe gospodarstwach domowych (picie, przygotowywanie posiłków, higieny osobistej, mycia … więcej

Obliczenia dla podziemnych ujęć wodnych

Metody hydrodynamiczne obejmują: obliczenia wydajności według wzorów filtracji ustalonej Dupuita na dopływ wody do pojedynczej studni, wzory na wielką studnię w przypadku obliczeń wydajności dla zespołu studni, obliczenia według wzorów Theisa i Hantusha w przypadku konieczności prognozowania wydajności w warunkach długotrwałej filtracji nieustalonej, całkowanie graficzne siatki hydrodynamicznej w przypadku … więcej

Wyznaczenie obliczeniowego przepływu wody metodą Spysznowa

Metoda ta znana jest w kraju pod nazwa metody radzieckiej. Przepływ obliczeniowy według tej metody wyznacza się się ze wzoru: gdzie: a – wykładnik, zależny od średniego dobowego zapotrzebowania wody przez  mieszkańca dm3/DM (tab.2) ∑N – suma podłączonych przyborów wyrażona w równoważnikach (tab.1) k – współczynnik zależny … więcej

Wyznaczenie obliczeniowego przepływu wody metodą Brixa

Metoda jest znana w kraju pod nazwą metody niemieckiej. Przepływ obliczeniowy według metody Brixa wyznacza się ze wzoru: gdzie: ΣZ = suma jednostek obciążenia  podłączonych zaworów czerpalnych (wg tabeli) Przy założeniach tej metody suma jednostek obciążenia Z dla instalacji z rysunku 1 wyniesie: zawór nad umywalką – 2×0,5 = … więcej

Wyznaczanie obliczeniowego przepływu wody wg PN-92/B01706

Dla określenia chwilowych (sekundowych) przepływów wody w instalacji, wychodzi się z założenia, że prawdopodobieństwo otwarcia wszystkich zaworów czerpalnych jest tym mniejsze, im większa jest instalacja wodociągowa i odwrotnie. Chwilowy przepływ wody miarodajny dla doboru średnic przewodów wodociągowych nazywa się przepływem obliczeniowym. Obliczeniowy przepływ wody w budynkach … więcej

Obliczenia hydrauliczne instalacji tryskaczowej

1. Hydrauliczne kryteria projektowe powierzchnia działania: maksymalna powierzchnia, przyjęta do celów projektowych, nad którą zadziałają tryskacze w razie pożaru; projektowa intensywność zraszania: minimalna ilość wody, w milimetrach na minutę, która spada na zabezpieczaną powierzchnię; wyznaczana jako ilość wody wypływająca z grupy tryskaczy, w litrach na minutę, podzielona przez powierzchnię chronioną, w metrach … więcej

Przykłady obliczeniowe i rysunki instalacji wodociągowej

Obliczanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej wymaga sporządzenia w pierwszej kolejności schematu obliczeniowego w postaci rysunku umownego, z zaznaczeniem wszystkich punktów czerpalnych, rozgałęzień i podzielenia całej instalacji na działki obliczeniowe. Za działkę uważa się przy tym odcinek instalacji o jednakowym rozbiorze wody. Tak wykonany schemat należy ponumerować, przy … więcej

Obliczanie przyłącza wodociągowego

plan przyłącza

Projekt przyłącza wodociągowego sprowadza się do wyznaczenia: przepływu obliczeniowego wody dla całego budynku doboru wodomierza głównego obliczeniu wymaganego ciśnienia wody w sieci wodociągowej dobrania średnicy i materiału rur przyłącza Przebieg obliczeń prześledzimy na przykładzie projektu przyłącza wodociągowego dla  budynku mieszkalnego. Dane do zadania: najwyżej położony … więcej

Obliczenia dla instalacji cyrkulacyjnej

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, każdy przewód instalacji ciepłej wody o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3dm3 musi posiadać przewód cyrkulacyjny, zapewniający stałą wymianę wody w instalacji ciepłej wody przy braku jej poboru. Wynika stąd konieczność projektowania … więcej