Woda

Instalacja cyrkulacyjna CWU – przykład obliczeniowy

W artykule Obliczenia dla instalacji cyrkulacyjnej przedstawiono metodę termicznego równoważenia instalacji cyrkulacyjnej.

Poniżej przedstawiono przykład obliczeniowy, co jest tym samym uzupełnieniem w/w artykułu.

Kolejność obliczeń

  1. Dokonać wstępnego doboru średnic pionów cyrkulacyjnych, zgodnie z tabelą wg PN-92/B-01706:
Średnica przewodu zasilającego Dz [mm]Średnica przewodu powrotnego Dz [mm]
15÷2515÷20
32÷5020÷25
65÷8025÷32
10040

2. Wyznaczyć straty ciepła na przewodach c.w.u. i pionach cyrkulacyjnych.

3. Wyznaczyć całkowity strumień wody cyrkulacyjnej, a następnie strumienie dla poszczególnych odcinków instalacji.

4. Dobrać średnice przewodów cyrkulacyjnych dla wyznaczonych strumieni.

5. Wyznaczyć straty ciśnienia w obiegach poszczególnych pionów (w przewodach zasilających c.w.u. i cyrkulacyjnych przy strumieniu wody cyrkulacyjnej).

6. Dobrać termostatyczne zawory cyrkulacyjne n.p. MTCV i obliczyć ich nastawę, a następnie odczytać wartość kv z katalogu.

7. Obliczyć straty ciśnienia na zaworach cyrkulacyjnych.

8. Wyznaczyć stratę ciśnienia dla najniekorzystniejszego obiegu.

9. Dobrać pompę cyrkulacyjną.

Przykład obliczeniowy

Założenia:
– materiał instalacji: miedź
– tcwu = 60˚C
– η= 0,8
– ∆tcwu = 5 ˚C
– ∆tcyrk = 3 ˚C

2. Straty ciepła w przewodach rozbiorczych:

Gdzie:

Straty ciepła w przewodach cyrkulacyjnych:

Strumienie wody cyrkulacyjnej:

Dobór nastaw zaworów i wyznaczenie strat ciśnienia
Dobrano zawory MTCV DN15 firmy Danfoss

Wyznaczenie strat ciśnienia w obiegach przy przepływie wody cyrkulacyjnej

Obieg pionu PI: ∆p4+ ∆p3+ ∆p2+ ∆p1+ ∆p1C+ ∆p2C+ ∆p3C
Obieg pionu PII: ∆p4+ ∆p7+ ∆p6+ ∆p5+ ∆p4C+ ∆p5C+ ∆p3C
∆p – strata liniowa i miejscowa na odcinku

Dobór pompy cyrkulacyjnej

Go ≥ Vc = 0,0105 dm3 //s ≈ 0,04 m3/h
H0 ≥ (∆Σpobieg+∆pR)max + ∆pw

Więcej o Woda

Obliczanie kv zaworu

Obliczeniowa wartość kv zaworu: kv – jest to taki przepływ [m3/h], przy którym strata na zaworze wynosi 10 mH2O G – przepływ [m3/h] Δp – obliczeniowa strata na zaworze [bar] Współczynnik przepływu zaworu (kv) Strumień przepływu wyrażony w m3/h, wyznaczony przy ustalonym skoku grzyba zaworu oraz przy … Więcej

Wzory do obliczania strat hydraulicznych w przewodach wodociągowych

altszul

Straty hydrauliczne w przewodach wodociągowych: Wzór Altszula: k – chropowatość [m] Re – liczba Reynoldsa d – średnica przewodu [m] λ – współczynnik oporu liniowego Formuła Colebrooka i White’a: k – chropowatość [m] Re – liczba Reynoldsa d – średnica przewodu [m] … więcej

Instalacja ciepłej wody użytkowej

Zadaniem instalacji ciepłej wody użytkowej jest przygotowanie wody podgrzanej (ciepłej), a następnie doprowadzenie do punktów czerpalnych w odpowiedniej ilości, przy odpowiednim ciśnieniu i temperaturze. Woda ta może być przygotowywana przez kocioł służący do ogrzania pomieszczeń lub przez podgrzewacz pojemnościowy bądź przepływowy. Czasem do podgrzania wody wykorzystuje się zarówno … więcej

Przyrost objętości właściwej wody

Przyrost objętości właściwej wody przy podgrzewaniu od temperatury 10 oC do temperatury końcowej z zakresu 10-100 oC. Przy wykorzystaniu tablicy do doboru naczyń wzbiorczych według PN-B-02414 dla temperatur zasilania 41 oC i poniżej należy przyjmować przyrost objętości Δv jak dla temperatury 41 oC. tzoC ρkg/m3 tz-tnoC Δvdm3/kg tzoC ρkg/m3 … więcej

Instalacje i sieci wodociągowe

Sieć wodociągowa jest to układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkami odbiorców zaopatrujących w wodę ludności, zakłady produkcyjne, przemysł, obiekty sportowe itp. Odgrywa ona bardzo ważna rolę ze względu na niezawodności dostawy wody do odbiorców oraz decyduje o kosztach eksploatacji. Instalacja ta powinna spełniać określone wymagania i zapewniać … więcej

Projektowanie instalacji wodociągowych – podstawowe wiadomości

Normy i rozporządzenia 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami 2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72/2001, poz.747, z późniejszymi zmianami) 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. … więcej