Woda

Więcej o Woda

Instalacja ciepłej wody użytkowej

Zadaniem instalacji ciepłej wody użytkowej jest przygotowanie wody podgrzanej (ciepłej), a następnie doprowadzenie do punktów czerpalnych w odpowiedniej ilości, przy odpowiednim ciśnieniu i temperaturze. Woda ta może być przygotowywana przez kocioł służący do ogrzania pomieszczeń lub przez podgrzewacz pojemnościowy bądź przepływowy. Czasem do podgrzania wody wykorzystuje się zarówno … więcej

Przyrost objętości właściwej wody

Przyrost objętości właściwej wody przy podgrzewaniu od temperatury 10 oC do temperatury końcowej z zakresu 10-100 oC. Przy wykorzystaniu tablicy do doboru naczyń wzbiorczych według PN-B-02414 dla temperatur zasilania 41 oC i poniżej należy przyjmować przyrost objętości Δv jak dla temperatury 41 oC. tzoC ρkg/m3 tz-tnoC Δvdm3/kg tzoC ρkg/m3 … więcej

Instalacje i sieci wodociągowe

Sieć wodociągowa jest to układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkami odbiorców zaopatrujących w wodę ludności, zakłady produkcyjne, przemysł, obiekty sportowe itp. Odgrywa ona bardzo ważna rolę ze względu na niezawodności dostawy wody do odbiorców oraz decyduje o kosztach eksploatacji. Instalacja ta powinna spełniać określone wymagania i zapewniać … więcej

Projektowanie instalacja wodociągowych – podstawowe wiadomości

Normy i rozporządzenia 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami 2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72/2001, poz.747, z późniejszymi zmianami) 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. … więcej

Warunki techniczne wykonania instalacji ppoż.

Wymagania dla sieci przeciwpożarowych zawarte jest w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.). Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa wymagania w zakresie: 1) przeciwpożarowego … więcej

Projektowanie przyłączy wodociągowych – schematy

Przyłącze wodociągowe jest to przewód przeznaczony do doprowadzenia wody z sieci wodociągowej do instalacji wodociągowej. Poniżej przedstawione zostaną schematy przyłączy wodociągowych. Przyłącze wodociągowe powinno być łączone z przewodem rozdzielczym za pomocą opaski z nawiertką i zaworem lub trójnika z zasuwą. Przyłącze wodociągowe powinno być doprowadzone do piwnicy lub na parter budynku, do wydzielonego … więcej

Wyznaczanie pojemności zbiorników na wodę

Pojemność zbiornika wodociągowego zależy od wielu czynników, w tym: miejsca lokalizacji zbiornika wydajności wodociągu nierównomierności rozbioru wody w sieci konstrukcji pomp i możliwości dostosowania ich pracy do charakterystyki sieci konstrukcji samego zbiornika wymaganego czasu przechowywania wody w zbiorniku Pojemność zbiorników oblicza się na podstawie bilansu wody dopływajacej … więcej