Wiadomości ogólne

Temperatury ogrzewanych pomieszczeń

Poniżej w tabeli przedstawiono normatywne temperatury ogrzewanych pomieszczeń w zależnosci od przeznaczenia pomieszczenia i rodzaju wykonywanej w nim pracy. Tabela według Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.

*) Dopuszcza się przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczeń niż jest to określone w tabeli, jeżeli wynika to z wymagań technologicznych, czy projektowane z innych powodów.

Temperatury
obliczeniowe *)
Przeznaczenie lub
sposób wykorzystania
pomieszczenia
Przykłady pomieszczeń
123
+ 5°Cnieprzeznaczone na pobyt ludzi,
przemysłowe podczas działania ogrzewania dyżurnego (jeżeli pozwalają na to wzgledy technologiczne)
magazyny bez stałej obsługi, garaże indywidualne, hale postojowe (bez remontów), akumulatonie, maszynownie i szyby dźwigów osobowych
+ 8°Cw których nie występują zyski ciepła, a jednostkowy pobyt osób znajdujących się w ruchu i okryciach zewnętrznych nie przekracza 1h,

w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp., przekraczające 25 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia
klatki schodowe w budynkach mieszkalnychhale sprężarek, pompownie, kuźnie, hartownie, wydziały obróbki cieplnej

+ 12°Cw których nie występują zyski ciepła, przeznaczone do stałego pobytu ludzi, znajdujących się w okryciach zewnętrznych lub wykonujących pracę fizyczną o wydatku energetycznym powyżej 300W

w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp., wynoszące od 10 do 25 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia
magazyny i składy wymagające stałej obsługi, hole wejściowe, poczekalnie przy salach widowiskowych bez szatni,


hale pracy fizycznej o wydatku powyżej 300W, hale formierni, maszynownie chłodni, ładownie akumulatorów, hale targowe, sklepy rybne i mięsne
+ 16°Cw których nie występują zyski ciepła, przeznaczone na pobyt ludzi:w okryciach zewnetrznych w pozycji siedzącej i stojącej,

bez okryć zewnętrznych, znajdujacych się w ruchu lub wykonujacych pracę fizyczną o wydatku energetycznym do 300W,
w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp., nieprzekraczające 10W na 1 m3 kubatury pomieszczenia
sale widowiskowe bez szatni, ustępy publiczne, szatnie okryć zewnętrznych, hale produkcyjne, sale gimnastyczne


kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska węglowe


+ 20°Cprzeznaczone na stały pobyt ludzi bez okryć zewnetrznych, niewykonujacych w sposób ciagły pracy fizycznejpokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne wyposażone w palniska gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzeń
+ 24°Cprzeznaczone do rozbierania
przeznaczone na pobyt ludzi bez odzieży
łazienki, rozbieralnie, szatnie, umywalnie, natryskownie, hale pływalni, gabinety lekarskie z rozbieraniem pacjetów, sale niemowląt i sale dziecięce w żłobkach, sale operacyjne

Więcej o Wiadomości ogólne

Projektowanie instalacji c.o. – podstawowe pojęcia

Projektowanie sieci przewodów centralnego ogrzewania polega na dobraniu średnic przewodów i elementów regulacyjnych w celu: zapewnienia odpowiedniego rozdziału czynnika grzejnego do poszczególnych grzejników, zapewnienia stateczności cieplnej i hydraulicznej instalacji, optymalizacji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Aby poszczególne grzejniki mogły osiągnąć wymaganą moc przy założonym spadku temperatury (np. 20K), … więcej

Materiały z których mogą być wykonywane instalacje ogrzewcze

Materiały z których mogą być wykonywane instalacje grzewcze wodne Zalecany zakres stosowania przewodów z PE-X, PP-R i PB w instalacjach ogrzewczych wodnych UWAGA: odmienny zakres może być przyjęty tylko wtedy gdy wynika to z warunków stosowania podanych w aprobacie technicznej. Materiały metalowe w instalacjach grzewczych źródło: 1) www.instsani.pl więcej

Magazynowanie oleju opałowego – przepisy

§ 137. 1. Magazynowanie oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 55°C może się odbywać w bezciśnieniowych, stałych zbiornikach naziemnych i podziemnych przy budynku lub w przeznaczonym wyłącznie na ten cel pomieszczeniu technicznym w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej budynku, zwanym dalej „magazynem” oleju opałowego. 2. Pojedyncze zbiorniki lub … więcej

Kotły – przepisy

§ 136 1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo stałe i pomieszczenia składu paliwa i żużlowni oraz pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na olej opałowy i pomieszczenia magazynu oleju opałowego powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia, w tym określonym w § 220 ust. 1.(§ 220. 1. ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie, składy … więcej

Aparatura pomiarowa – przepisy

§ 135.  1. Instalacje ogrzewcze powinny być zaopatrzone w odpowiednią aparaturę kontrolną i pomiarową, zapewniającą ich bezpieczne użytkowanie. 2. W budynkach z instalacją ogrzewczą wodną zasilaną z sieci ciepłowniczej powinny znajdować się urządzenia służące do rozliczania zużytego ciepła: 1) ciepłomierz (układ pomiarowo-rozliczeniowy) do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do instalacji … więcej

Regulacja dopływu ciepła – przepisy

§ 134.  1. Instalacje i urządzenia do ogrzewania budynku powinny mieć szczytową moc cieplną określoną zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, a także obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych. 2. Do obliczania szczytowej mocy cieplnej należy przyjmować temperatury obliczeniowe zewnętrzne zgodnie … więcej

Urządzenia ogrzewcze – przepisy

 § 132.  1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami. 2. Dopuszcza się stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych włącznie, jeżeli nie jest to sprzeczne … więcej

Instalacje c.o. – przepisy, normy

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 póz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. … więcej

Sposoby obniżania kosztów ogrzewania

uszczelnij okna i otwory, którymi powietrze zewnętrzne może dostać się do pomieszczenia Podstawowe założenie: nie wpuszczać do mieszkania zimnego powietrza (oczywiście, o ile tego nie chcemy). Warto zamknąć wszystkie okna i przejechać wokół nich dłonią, aby sprawdzić czy gdzieś nie wieje. Jeśli wieje, to warto dokupić uszczelkę i nakleić na brzeg futryny … więcej