Wiadomości ogólne

Temperatury ogrzewanych pomieszczeń

Poniżej w tabeli przedstawiono normatywne temperatury ogrzewanych pomieszczeń w zależnosci od przeznaczenia pomieszczenia i rodzaju wykonywanej w nim pracy. Tabela według Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.

*) Dopuszcza się przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczeń niż jest to określone w tabeli, jeżeli wynika to z wymagań technologicznych, czy projektowane z innych powodów.

Temperatury
obliczeniowe *)
Przeznaczenie lub
sposób wykorzystania
pomieszczenia
Przykłady pomieszczeń
123
+ 5°Cnieprzeznaczone na pobyt ludzi,
przemysłowe podczas działania ogrzewania dyżurnego (jeżeli pozwalają na to wzgledy technologiczne)
magazyny bez stałej obsługi, garaże indywidualne, hale postojowe (bez remontów), akumulatonie, maszynownie i szyby dźwigów osobowych
+ 8°Cw których nie występują zyski ciepła, a jednostkowy pobyt osób znajdujących się w ruchu i okryciach zewnętrznych nie przekracza 1h,

w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp., przekraczające 25 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia
klatki schodowe w budynkach mieszkalnychhale sprężarek, pompownie, kuźnie, hartownie, wydziały obróbki cieplnej

+ 12°Cw których nie występują zyski ciepła, przeznaczone do stałego pobytu ludzi, znajdujących się w okryciach zewnętrznych lub wykonujących pracę fizyczną o wydatku energetycznym powyżej 300W

w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp., wynoszące od 10 do 25 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia
magazyny i składy wymagające stałej obsługi, hole wejściowe, poczekalnie przy salach widowiskowych bez szatni,


hale pracy fizycznej o wydatku powyżej 300W, hale formierni, maszynownie chłodni, ładownie akumulatorów, hale targowe, sklepy rybne i mięsne
+ 16°Cw których nie występują zyski ciepła, przeznaczone na pobyt ludzi:w okryciach zewnetrznych w pozycji siedzącej i stojącej,

bez okryć zewnętrznych, znajdujacych się w ruchu lub wykonujacych pracę fizyczną o wydatku energetycznym do 300W,
w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp., nieprzekraczające 10W na 1 m3 kubatury pomieszczenia
sale widowiskowe bez szatni, ustępy publiczne, szatnie okryć zewnętrznych, hale produkcyjne, sale gimnastyczne


kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska węglowe


+ 20°Cprzeznaczone na stały pobyt ludzi bez okryć zewnetrznych, niewykonujacych w sposób ciagły pracy fizycznejpokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne wyposażone w palniska gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzeń
+ 24°Cprzeznaczone do rozbierania
przeznaczone na pobyt ludzi bez odzieży
łazienki, rozbieralnie, szatnie, umywalnie, natryskownie, hale pływalni, gabinety lekarskie z rozbieraniem pacjetów, sale niemowląt i sale dziecięce w żłobkach, sale operacyjne

Więcej o Wiadomości ogólne

Jakie ogrzewanie wybrać?

Ważną decyzję podczas budowy domu jest ta związana z wyborem ogrzewania. Jeśli budujemy dom w miejscu, gdzie nie ma problemu z podłączeniem do sieci gazowej, na ogół dominuje ogrzewanie na gaz ziemny. Ale do wyboru mamy inne możliwości. Coraz popularniejsze jest ogrzewanie wykorzystujące odnawialne źródła energii. Można także zainstalować ogrzewanie na gaz … Więcej

Instalacje centralnego ogrzewania

Jednym z najbardziej kosztownych ale i ważnych etapach budowy domu jest instalacja centralnego ogrzewania, która zapewnić ma użytkownikowi komfort cieplny. Jest to jedna z podstawowych metod ogrzewania budynku. Ciepło wytwarzane jest w jednym miejscu i rozprowadzane za pomocą instalacji do odbiorników ciepła znajdujących się w pomieszczeniu. Im lepiej zaplanujemy działanie tego ogrzewania, tym … więcej

Projektowanie instalacji c.o. – podstawowe pojęcia

Projektowanie sieci przewodów centralnego ogrzewania polega na dobraniu średnic przewodów i elementów regulacyjnych w celu: zapewnienia odpowiedniego rozdziału czynnika grzejnego do poszczególnych grzejników, zapewnienia stateczności cieplnej i hydraulicznej instalacji, optymalizacji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Aby poszczególne grzejniki mogły osiągnąć wymaganą moc przy założonym spadku temperatury (np. 20K), … więcej

Materiały z których mogą być wykonywane instalacje ogrzewcze

Materiały z których mogą być wykonywane instalacje grzewcze wodne Zalecany zakres stosowania przewodów z PE-X, PP-R i PB w instalacjach ogrzewczych wodnych UWAGA: odmienny zakres może być przyjęty tylko wtedy gdy wynika to z warunków stosowania podanych w aprobacie technicznej. Materiały metalowe w instalacjach grzewczych źródło: 1) www.instsani.pl więcej

Magazynowanie oleju opałowego – przepisy

§ 137. 1. Magazynowanie oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 55°C może się odbywać w bezciśnieniowych, stałych zbiornikach naziemnych i podziemnych przy budynku lub w przeznaczonym wyłącznie na ten cel pomieszczeniu technicznym w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej budynku, zwanym dalej “magazynem” oleju opałowego. 2. Pojedyncze zbiorniki lub … więcej

Kotły – przepisy

§ 136 1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo stałe i pomieszczenia składu paliwa i żużlowni oraz pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na olej opałowy i pomieszczenia magazynu oleju opałowego powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia, w tym określonym w § 220 ust. 1.(§ 220. 1. ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie, składy … więcej

Aparatura pomiarowa – przepisy

§ 135.  1. Instalacje ogrzewcze powinny być zaopatrzone w odpowiednią aparaturę kontrolną i pomiarową, zapewniającą ich bezpieczne użytkowanie. 2. W budynkach z instalacją ogrzewczą wodną zasilaną z sieci ciepłowniczej powinny znajdować się urządzenia służące do rozliczania zużytego ciepła: 1) ciepłomierz (układ pomiarowo-rozliczeniowy) do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do instalacji … więcej

Regulacja dopływu ciepła – przepisy

§ 134.  1. Instalacje i urządzenia do ogrzewania budynku powinny mieć szczytową moc cieplną określoną zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, a także obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych. 2. Do obliczania szczytowej mocy cieplnej należy przyjmować temperatury obliczeniowe zewnętrzne zgodnie … więcej

Urządzenia ogrzewcze – przepisy

 § 132.  1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami. 2. Dopuszcza się stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych włącznie, jeżeli nie jest to sprzeczne … więcej