Zarządzanie budową

Zadania i prawa kierownika budowy

Jako osoba budująca dom – inwestor mamy obowiązek wyznaczyć osobę, posiadającą odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, do kierowania budową bądź rozbiórką. Zawierając umowę o roboty budowlane określamy zakres robót o charakterze budowlanym, które mają być wykonane, nad którymi ta osoba obejmie nadzór.

Zakres obowiązków kierownika budowy określa ustawa zwana Prawem budowlanym. Najważniejsze zadania kierownika budowy:
– posiadanie i systematyczne prowadzenie dziennika budowy
– założenie w miejscu widocznym na terenie budowy tablicy informacyjnej wraz z ogłoszeniem posiadającym informacje związane z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia
– zabezpieczenie obszaru budowy.
Artykuł 22 Prawa budowlanego mówi, że do obowiązków kierownika budowy należy:
Przejęcie terenu od inwestora, zabezpieczenie  tego obszaru z uwzględnieniem znajdujących się na nim obiektów, urządzeń technicznych oraz stałych punktów osnowy geologicznej tak jak objętych ochroną elementów środowiska kultowego i przyrodniczego. Musi być sporządzony protokół z tego przejęcia.
Dbanie o dokumentację związaną z budową – przede wszystkim prowadzenie dziennika budowy.
Zadbanie o wytyczenie przez geodetę obiektu oraz zadbanie o budowę, nadzorowanie budowy zaprojektowanego budynku, dbanie, by proces ten był zgodny z wytycznymi projektu, uzyskanym pozwoleniem na budowę, przepisami: techniczno – budowlanymi, bezpieczeństwa oraz higieny pracy.
Koordynacja wykonywania zadań mających zapobiec zagrożeniom w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia.
Dokonywanie koniecznych zmian w komunikacji związanej z bezpieczeństwem oraz ochroną zdrowia jak również w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które wynikają z postępów w wykonywanych robotach budowlanych.
Wstrzymywanie robót budowlanych, jeśli stwierdzi możliwość zaistnienia zagrożenia oraz natychmiast powiadomi o nich właściwy organ.
Zawiadamianie inwestora o wpisach do dziennika budowy związanych z wstrzymaniem robót budowlanych spowodowanych wykonaniem ich w sposób niezgodny z projektem.
Realizacja zaleceń zapisanych w dzienniku budowy.
Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia bądź odbioru robót już wykonanych, które ulegają zakryciu lub zniknięciu jak również zapewnienie zrealizowania ujętych w przepisach lub zawartych w umowie prób i kontroli instalacji, urządzeń jak i przewodów kominowych zanim obiekt zostanie zgłoszony do odbioru.
Wykonanie dokumentacji obiektu budowy po wykonaniu zadania
Zgłaszanie po wykonaniu prac obiektu do odbioru z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy, uczestniczenie w odbiorze i zobowiązanie się do usunięcia wskazanych wad. Przekazanie inwestorowi oświadczenia, w którym zaświadcza się zgodność wykonania obiektu z przyjętym projektem i warunkach pozwolenia na budowę. Doprowadzenie do porządku terenu budowy wraz z jego otoczeniem.

Kierownik ma prawo:

  • skonsultować z inwestorem zmian w projekcie, jeśli są one konieczne mając na uwadze bezpieczeństwo prowadzonych robót budowlanych lub mogących usprawnić proces budowlany,
  • ustosunkować się do zawartych w dzienniku budowy zaleceń.

Jeśli prace budowlane będą trwać ponad 30 dni i wykonywać będzie je 20 i więcej pracowników, lub gdy pracochłonność przewidzianych prac wyliczona jest na 500 osobodni, zobowiązany jest do sporządzenia planu związanego z bezpieczeństwem oraz ochroną zdrowia.