Ogólne informacje o systemach rynnowych. Bardzo istotnym elementem każdego dachu jest kompleksowy system jego odwodnienia. Rynny, przede wszystkim chronią elewacje budynków przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, chronią również użytkowników przed skumulowanym zmoczeniem na krawędziach dachu oraz zapobiegają rozmywaniu otoczenia domu i zachlapywaniu jego cokołu przez silne strugi wody spadające z dachu. System rynnowy należy odpowiednio dobrać do wielkości i kształtu dachu oraz kąta pochylenia połaci. Rynny mają zastosowanie nie tylko na dachach, ale służą odwodnieniu tarasów, balkonów oraz lukarn. Producenci rozwiązań dostępnych na rynku proponują systemy, które pozwalają na: – efektywne odprowadzenie wody deszczowej z dachu; – estetyczny wygląd…

Montaż rynny metalowej

System rynnowy to niezbędny element każdego dachu, gwarantuje bowiem pra­widłowe odprowadzanie wody z połaci dachu. Dobrze znany dekarzom systemy rynnowe doskonale spełnia tę funkcję.

Montaż rynny rozpoczynamy od wyliczenia ilości haków rynnowych. Maksymalna odległość między nimi wynosi 1 m. W przypadku budynków dłuższych niż 10m, spadek rynny musi być dwukierunkowy.

1. Haki rynnowe są mocowane przy okapie 2 cm poniżej linii przedłużenia arkuszy blachy. Aby ułatwić sobie ustawienie pierwszego haka można użyć łaty.

2. Haki rynnowe mogą być także ustawiane za pomocą żyłki. Aby ją zamocować wystarczy po­luzować środkowy wkręt mocujący hak.

3. Z drugiej strony okapu hak rynnowy musi być zainstalowany niżej. Nachylenie rynny po­winno wynosić 3-4 mm/m, czyli np. na długości 10 m różnica wysokości będzie wynosiła 3-4 cm. Pozycję haka można wymierzyć taśmą. Wcze­śniej należy oczywiście sprawdzić, czy okap jest poziomy.

4. Pozostałe haki powinny być ustawione zgod­nie z rozciągniętą wcześniej żyłką w maksymal­nym rozstawie co 1 m.

5. Widok prawidłowo zamontowanych haków na okapie.

6. Zaznacz miejsce, w którym ma być rura spustowa.

7. Rynny i rury spustowe mogą być cięte za po­mocą wyrzynarki do stali lub piły cyrkulacyjnej (z tarczą do stali). Zabronione jest użycie piły kąto­wej do cięcia stalowych wyrobów powlekanych.

8. Mamy dwa rodzaje końcówek rynny (lewą i prawą). Końcówki rynny ze względów bezpie­czeństwa powinny być zakładane na dole. Wy­ciśnij specjalistyczny uszczelniacz dekarski na rowek wewnątrz końcówki. Zamocuj końcówkę wciskając ją lekko.

9. Wyciśnij niewielką ilośc specjalistycznego uszczelniacza dekarskiego na złącze rynny i końcówki, aby zapewnić całkowitą szczelność.

10. Zaznacz miejsce na rurę spustową używa­jąc wylotu rynny (sztucera).

11. Otwór można wyciąć używając nibblera lub nożyc.

12. Ukształtuj krawędzie otworu delikatnie operując młotkiem.

13. Otwór można wyciąć również za pomocą wyci­narki otworów w rynnach.

14. Krawędzie otworu są automatycznie wypro­filowane we właściwym kierunku.

15. Zahacz sztucer o wywinięty brzeg rynny i obróć wokół rynny.

16. Owiń klamry wokół drugiej krawędzi rynny.

17. Wsuń tylną krawędź rynny w hak. Następ­nie ściśnij delikatnie rynnę i wsuń przednią jej krawędź na właściwe miejsce.

18. Łącznik rynny powinien być ulokowany w pobliżu haka rynnowego. Połączenie rynien jest połączeniem stykowym.

19. Użycie łącznika jest konieczne, ponieważ umożliwia on ruchy rynny pod wpływem zmian temperatury. Należy wycisnąć niewielką ilość specjalistycznego uszczelniacza dekarskiego na środkowy rowek uszczelki gumowej aby zapobiec ewentualnym przeciekom.

20. Załóż łącznik na środek złącza rynien. Załóż łącznik najpierw na tylną część rynny. Następnie zagnij przedni zaczep łącznika w dół (1.) i obróć go do rynny (2.). Zamknij łącznik małą klamerką (3.)

21. Obróć klamerkę do pozycji równoległej do łącznika aby ją prawidłowo zamknąć.

22. Wyciśnij specjalistyczny uszczelniacz de­karski wewnątrz łącznika.

23. Rynna i narożnik są na siebie założone na około 35 mm.

24. Rynna i narożnik są wykonane z różnych rodzajów stali i produkowane w nieco różniących się średnicach, aby ułatwić montaż systemu ryn­nowego.Obróć narożnik delikatnie wokół rynny. Szczelność połączenia może być osiągnię­ta albo przez użycie łącznika rynny albo masy uszczelniającej .

25. Zmierz odległość między zewnętrzną ścianą a wylotem sztucera.

26. Ustal położenie pierwszej obejmy rury spu­stowej. Obejma musi być ustawiona dokładnie za sztucerem. Pionowe ustawienie obejmy zależy od odległości pomiędzy ścianą a rynną. Na przykład jeśli ta odległość wynosi 50 cm pierwsza obej­ma musi znajdować się 50 cm niżej niż najniższy punkt wylotu rynny.

27. Zamocuj odpowiednie do materiału ściany obejmy (dwa typy: dla ścian np. ceglanych i dla ścian np. drewnianych).Maksymalna odle­głość między nimi wynosi 1 m.

28. Obejmy owijają rurę spustową.

29. Trójkątny element zamykający mocuje się na każdej obejmie. Aby prawidłowo go zamknąć należy delikatnie postukać młotkiem aż krawędzie się wyrównają.Przy ustalaniu długości pionowego odcinka rury spusto­wej trzeba wziąć pod uwagę, że kolano bę­dzie w nią wsunięte na około 50 mm. Obejma powinna znajdować się w odległości około 40 mm od ściany.

30. Wylot rury powinien być zainstalowany około 30 cm od gruntu. Wylot rury może być przymocowa­ny z obu stron do rury (np. nitami), aby nie został uszkodzony przez zsuwający się śnieg lub lód.