Wiadomości ogólne

Instalacje i sieci wodociągowe

Sieć wodociągowa jest to układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkami odbiorców zaopatrujących w wodę ludności, zakłady produkcyjne, przemysł, obiekty sportowe itp. Odgrywa ona bardzo ważna rolę ze względu na niezawodności dostawy wody do odbiorców oraz decyduje o kosztach eksploatacji. Instalacja ta powinna spełniać określone wymagania i zapewniać dostawę wody w wymaganej ilości o odpowiedniej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem. Dodatkowo powinna zapewniać niezawodności dostawy wody przy maksymalnej trwałości oraz długowieczności wodociągu i przy możliwie najniższym koszcie budowy oraz eksploatacji sieci. 

Wyróżniamy dwa rodzaje układów sieci wodociągowych: układ otwarty i układ zamknięty. Różnią się one tym, iż układ otwarty nie zapewnia równomiernego rozprowadzenia ciśnień natomiast układ zamknięty zabezpiecza i zapewnia dostawę wody w razie dostawy wody w razie awarii przewodu głównego.

Aby w armaturze czerpalnej popłynęła nam woda należy zadbać o właściwie zaprojektowaną i wykonaną instalację wodną, odpowiedzialną za dostawę wody do naszego domu. Wymagania dla takiej instalacji określają odpowiednie normy oraz przepisy prawa budowlanego a sama instalacja powinna przebiegać według wytycznych zawartych w projekcie określających średnice, trasę, materiał oraz rodzaj rur a dodatkowo lokalizacje zaworów, wodomierzy czy hydroforu.

Budowa przyłącza wodociągowego

przyl02

Więcej o Wiadomości ogólne

System zaopatrzenia w wodę

System zaopatrzenia w wodę stanowi układ współdziałających elementów, których zadaniem jest zaopatrzenie w wodę odbiorców. W systemie zaopatrzenia występują elementy: ujęcia wody, pompownie I stopnia (przepompownie z ujęcia do stacji uzdatniania), zakłady uzdatniania wody (stacje uzdatniania wody), zbiorniki wody czystej uzdatnionej, pompownie II stopnia (przepompownie ze zbiornika do sieci), zbiorniki … więcej

Rodzaje sieci wodociągowych

Sieć rozgałęzieniowa (promienista) – odznacza się tym, że przewód magistralny o dużej średnicy dzieli się na przewody o średnicach stopniowo zmniejszających się i ślepo zakończonych. System ten ma wiele wad, z których najważniejsza to konieczność wyłączania wody dla całej dzielnicy czy osiedla w przypadku uszkodzenia jednego z początkowych odcinków sieci. Zasilenie tylko z jednej strony … więcej

Wymagania dla wody przeznaczonej do różnych celów

Wymagania dla wody uzupełniającej instalacje c.o. i obiegi grzewcze Wymagania jakościowe dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych w których ilość wody nie przekracza 5 dm3 (PN 85/C-04601) Wymagania jakościowe dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych w których ilość wody przekracza 5 dm3 (PN 85/C-04601) Wymagania stawiane wodzie chłodzącej … więcej

Metody oznaczania wskaźników jakościowych wody

Oznaczanie ChZT metodą dwuchromianową Polega na utlenieniu obecnych w zanieczyszczonych wodach i ściekach, związków organicznych i niektórych nieorganicznych, za pomocą dwuchromianu potasowego, w środowisku silnie kwaśnym, w temperaturze 408 K i w obecności katalizatorów. Nadmiar niezredukowanego dwuchromianu potasu określa się miareczkowo siarczanem żelazowo-amonowym wobec ferroiny jako wskaźnika. Ogólny przebieg procesu … więcej

Charakterystyka jakościowa wody

woda z kranu

Cechy fizyczne Barwa Barwę powodują najczęściej barwne frakcje substancji humusowych  i stąd wody charakteryzują się intensywną żółto-brunatną barwą . Wody zanieczyszczone ściekami przemysłowymi  odznaczają się barwą spowodowaną sztucznymi barwnikami . Mętność Spowodowana jest obecnością drobno zdyspergowanych  zawiesin i zależy od stanu wody. Podczas wezbrań … więcej

Parametry jakościowe wody

W załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991r., Dz. Ust. Nr116 poz. 503, w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi została podana lista 57 wskaźników zanieczyszczeń śródlądowych wód powierzchniowych, spośród których najważniejsze to: … więcej

Instalacje zraszaczowe

Instalacje zraszaczową nazywamy stałą instalację wodną przeznaczoną do: Gaszenia urządzeń lub zagrożonych powierzchni. Zabezpieczenia sąsiadujących obiektów. Chłodzenia urządzeń lub zbiorników. W odróżnieniu do instalacji tryskaczowej, w instalacji zraszaczowej wypływ wody następuje przez wszystkie dysze zraszaczy podłączone do danej sekcji (zaworu wzbudzającego). Uruchamiane są samoczynnie lub ręcznie. Po lewej … więcej

Piony przeciwpożarowe mokre

Piony przeciwpożarowe mokre są stale napełnione wodą z instalacji i bezpośrednio z nią połączone. Woda znajdująca się w instalacji może pochodzić z sieci bądź ze zbiornika wody przecipożarowej zlokalizowanego w budynku. Pojemność zbiornika jest uzależniona od ilości hydrantów. Wymagane ciśnienie wody w instalacji hydrantowej realizuje zespół hydroforowy. Hydrant z wężem parcianym więcej

Piony przeciwpożarowe suche

Pion suchy to przeciwpożarowe urządzenia wodne, przeznaczone do szybkiego podania wody na wyższe kondygnacje budynku sprzętem straży pożarnej Stosowane są w budynkach o wysokości przekraczającej 15m ale nie więcej niż 55m Zbudowane są z pionu o średnicy 80-100mm umieszczonego na klatce schodowej budynku na którym zamocowane są zawory hydrantowe o średnicy 52mm Zawory umieszcza się w szafkach … więcej