Tag Archives: projektowanie

Wyznaczenie obliczeniowego przepływu wody metodą Spysznowa

Metoda ta znana jest w kraju pod nazwa metody radzieckiej. Przepływ obliczeniowy według tej metody wyznacza się się ze wzoru:

projwo20

gdzie:
a – wykładnik, zależny od średniego dobowego zapotrzebowania wody przez  mieszkańca dm3/DM (tab.2)
∑N – suma podłączonych przyborów wyrażona w równoważnikach (tab.1)
k – współczynnik zależny od sumy równoważników (tab.3)

Wzór ten stosowany jest w przypadku doprowadzenia do budynku tylko wody zimnej, a ciepłą wodę użytkową otrzymuje się poprzez indywidualne podgrzewacze wody.

Tabela 1 Wartości równoważników N, średnice podłączeń i minimalne ciśnienia wylotowe

Bez tytułu

Tabela 2 Zależność wykładnika “a” od normy dobowego zapotrzebowania wody przez jednego mieszkańca

Norma zapotrzebowania wody dm3/s

 100  125  150  200  250  300  350  400
wykładnik 2,20 2,16 2,15 2,14 2,05 2,00 1,90

1,85

Tabela 3  Zależność współczynnika k od sumy równoważników

 Suma równoważników

Do 300 301÷500 501÷800 801÷1200 Ponad 1200
Współczynnik k 0,002 0,003 0,004 0,005

0,006

 

Wyznaczanie obliczeniowego przepływu wody wg PN-92/B01706

Dla określenia chwilowych (sekundowych) przepływów wody w instalacji, wychodzi się z założenia, że prawdopodobieństwo otwarcia wszystkich zaworów czerpalnych jest tym mniejsze, im większa jest instalacja wodociągowa i odwrotnie. Chwilowy przepływ wody miarodajny dla doboru średnic przewodów wodociągowych nazywa się przepływem obliczeniowym. Obliczeniowy przepływ wody … więcej

Obliczenia hydrauliczne instalacji tryskaczowej

1. Hydrauliczne kryteria projektowe powierzchnia działania: maksymalna powierzchnia, przyjęta do celów projektowych, nad którą zadziałają tryskacze w razie pożaru; projektowa intensywność zraszania: minimalna ilość wody, w milimetrach na minutę, która spada na zabezpieczaną powierzchnię; wyznaczana jako ilość wody wypływająca z grupy tryskaczy, w litrach na minutę, podzielona przez powierzchnię chronioną, w metrach … więcej

Obliczanie przyłącza wodociągowego

Projekt przyłącza wodociągowego sprowadza się do wyznaczenia: przepływu obliczeniowego wody dla całego budynku doboru wodomierza głównego obliczeniu wymaganego ciśnienia wody w sieci wodociągowej dobrania średnicy i materiału rur przyłącza Przebieg obliczeń prześledzimy na przykładzie projektu przyłącza wodociągowego dla  budynku mieszkalnego. Dane do zadania: najwyżej położony … więcej

Obliczenia dla instalacji cyrkulacyjnej

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, każdy przewód instalacji ciepłej wody o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3dm3 musi posiadać przewód cyrkulacyjny, zapewniający stałą wymianę wody w instalacji ciepłej wody przy braku jej poboru. Wynika stąd konieczność projektowania … więcej

Dobór hydrofora

Hydrofor stosowany jest w instalacjach  z ujęciami głębinowymi jak też w instalacjach wielostrefowych, gdzie zapewnia odpowiednie ciśnienie wody w strefach II i wyższych. Przy doborze zbiornika należy się kierować maksymalną ilością załączeń pompy hydrofora w ciągu godziny, która powinna się mieścić w przedziale 6-10. W praktyce dla obliczenia wymaganej … więcej

Obliczenia hydrauliczne przewodów wodociągowych

Hydrauliczne obliczanie przewodów wodociągowych polega na wyznaczeniu średnicy przewodów oraz strat ciśnienia przy określonym przepływie wody. czasem spotykany jest inny typ zadania, polegający na sprawdzeniu prędkości przepływu wody i wielkości strat ciśnienia przy znanej średnicy oraz zadanym przepływie wody. Przy obliczaniu strat liniowych wykorzystuje się … więcej

Wymagania dla powierzchni funkcjonalnych wg PN-88/B-01058

Wymiary powierzchni funkcjonalnych (powierzchnie przed elementami wyposażenia, umożliwiające wykonywanie czynności przewidzianych programem użytkowym) – nie dotyczą pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych.  Zalecana wymiary powierzchni funkcjonalnych Powierzchnia funkcjonalna dla poszczególnych przyborów sanitarnych Powierzchnia użytkowa przed wanną Powierzchnia użytkowa dla poszczególnych przyborów sanitarnych wynikająca z potrzeby swobodnego ich … więcej

Otwory i bruzdy ścienne

Instalacje wody zimnej, wody ciepłej, gazu, centralnego ogrzewania i wentylacji wymagają wprowadzenia do budynku różnych rur czy kanałów, które trzeba przeprowadzając przez ściany zewnętrzne. Następnie poszczególne przewody rozprowadzane są po całym budynku i muszą przechodzić przez ściany i stropy pomieszczeń. Często również przewody omawianych instalacji umieszcza się w specjalnych bruzdach później zakrywanych … więcej

Podstawy projektowania instalacji wodociągowych

Instalacja wodociągowa obejmuje przewody rozprowadzające wodę od zaworu głównego za wodomierzem do punktów czerpalnych. Ze względu na sposób prowadzenia przewodu na instalację z dolnym lub górnym rozdziałem wody. Ze względu na temperaturę rozróżniamy instalacje wody zimnej i instalację wody ciepłej. Ponadto instalacje wewnętrzne można podzielić na instalacje z miejscowym (indywidualnym) przygotowaniem ciepłej … więcej