Uzbrojenie instalacji

Separatory powietrza

Separatory powietrza przeznaczone są do usuwania powietrza rozpuszczonego w wodzie. Stosuje się je w instalacjach grzewczych w miejscu gdzie temperatura wody jest najwyższa (za kotłem lub wymiennikiem ciepła). Zastosowanie separatorów powietrza w istotny sposób obniża korozję w instalacji, zmniejsza awaryjność pomp powstającą wskutek kawitacji, szumy przepływowe i głośną pracę instalacji.Zastosowanie-separatorów-powietrza-i-odgazowywaczy-próżniowych (1)

Zasada działania 

Woda ogrzewana w kotle centralnego ogrzewania poddawana jest bardzo „surowym” warunkom, temperatura  w warstwie przyściennej może wzrastać tutaj nawet do ponad 100°C. Przy wodzie surowej, nie odgazowanej, powoduje to wydzielanie się dużych ilości pęcherzyków powietrza, które najpierw przyklejają się do ścianek kotła (zmniejszając tym wymianę ciepła), a następnie porywane przez przepływającą wodę przedostają się do dalszych części instalacji. Wielkość pęcherzyków jest bardzo różna, od mikropęcherzy niewidocznych gołym okiem, po drobne pęcherze powietrzne o średnicy 0,1 – 1,0 mm i większej. Tak małe wymiary powodują, że podczas przepływu przez instalację pęcherzyki dość łatwo osadzają się na powierzchni przewodów i dopiero po agregacji zaczynają migrować do najwyżej położonych punktów. Część pęcherzyków może też w warunkach obniżonej temperatury ponownie ulec rozpuszczeniu i cały proces się powtarza.
Usuwanie fazy gazowej w instalacji należy więc przeprowadzać możliwie wcześnie, w warunkach wysokiej temperatury, w której rozpuszczalność gazów w wodzie jest mała, a tym samym powietrze będzie występować w niej w stanie wolnym.  W praktyce, warunki takie napotkamy bezpośrednio za kotłem, jednak w miejscu tym panuje także wysokie ciśnienie  (kotły to najczęściej najniżej posadowione elementy instalacji). Na szczęście wpływ temperatury na rozpuszczalność gazów w wodzie jest znacznie większy niż wpływ ciśnienia, dlatego można przyjąć, że najdogodniejszym miejscem dla montażu separatora będzie przewód zasilający  za kotłem.
Pojawienie się w wodzie fazy gazowej w postaci drobnych pęcherzyków to za mało aby skutecznie i szybko usunąć gaz, dlatego w separatorach powietrza korzysta się dodatkowo z dwóch zjawisk fizycznych sprzyjających oddzielaniu powietrza od wody : koalescencji i  centryfugi.

Separatory odśrodkowe

Wykorzystują zjawisko centryfugi ( separuje się  na zasadzie siły odśrodkowej frakcje o różnej gęstości), dzięki stycznie położonym przyłączom.  Woda wpadając do separatora wprawiana jest w ruch wirowy i wskutek siły odśrodkowej, jako medium cięższe, dociskana do ścianek urządzenia. Jednocześnie zawarte w niej powietrze, jako medium lżejsze zbiera się w osi separatora.

Stosunkowo duża średnica separatora w stosunku do średnicy instalacji powoduje, że w środkowej jego części następuje znaczne spowolnienie przepływu wody. Sprzyja to migracji pęcherzyków powietrza do górnych partii urządzenia, gdzie usuwane są następnie poprzez zwykły zawór odpowietrzający pływakowy do atmosfery.

Wydajność separatorów odśrodkowych jest ściśle związana z prędkością przepływu wody w króćcu dolotowym. Wysoką sprawność uzyskuje się tutaj dopiero przy prędkości rzędu 1,5 m/s. W praktyce, ze względu na straty ciśnienia, prędkości te są mniejsze, do 1,0 m/s.  Separatory odśrodkowe są więc skuteczne głównie przy usuwaniu z wody większych pęcherzy powietrza, w mniejszym natomiast stopniu radzą sobie z mikropęcherzami. Ogólnie jednak, ich zdolność odpowietrzająca jest wystarczająca dla typowych instalacji c.o..

 

odpow19

Separatory absorpcyjne (koalescensyjne)

Wykorzystują zjawisko koalescencji pęcherzyków powietrza zachodzącej na powierzchni absorbera. Zjawisko polega na łączeniu się małych pęcherzyków powietrza w większe bąble zdolne do szybkiego przemieszczania się w wodzie. Warunkiem koniecznym do jego spełnienia jest spowolnienie przepływu wody i umieszczenie na drodze strumienia dodatkowej powierzchni absorpcyjnej na której będzie gromadzić się gaz.

odpow14

Separatory spirovent junior po lewej i dirt po prawej

Bez tytułu

źródło:
1) www.instsani.pl

 

Więcej o Uzbrojenie instalacji

Powietrze w instalacjach c.o.

Zgodnie z normą PN-91/B-02420 instalacje centralnego ogrzewania, jak również instalacje chłodzące pracujące w systemie zamkniętym, powinny być wyposażone w urządzenia umożliwiające usunięcie  powietrza ze zładu, tak w czasie ich napełniania, jak i normalnej pracy. Skąd powietrze w instalacji c.o. ? może trafić do niej wraz z wodą wodociągową użytą do jej … więcej

Odpowietrzniki ręczne

Odpowietrzniki ręczne regulowane są przy użyciu śrubokrętu, klucza lub pokrętła ręcznego. Charakteryzują się niewielkimi wymiarami i łatwością obsługi. Można je jednocześnie montować w każdej pozycji. Z uwagi na małą wydajność nadają się głównie do miejscowego odpowietrzania pojedynczych grzejników, rozdzielaczy. Ręczne zawory odpowietrzające powinny być zamontowane przy … więcej

Odpowietrzniki automatyczne

Zawory odpowietrzające mają za zadanie chronić instalację grzewczą przed zapowietrzeniem się. Automatyczne odpowietrzniki są odporne na zanieczyszczenia i działają w pełni automatycznie przez cały czas. Zastosowanie tych urządzeń do odpowietrzania instalacji centralnego ogrzewania prowadzi do wyeliminowania sieci przewodów i tradycyjnych naczyń odpowietrzających, co gwarantuje prawidłowe działanie całej instalacji. Zastosowanie … więcej

Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego

Instalacje centralnego ogrzewania stanowią system, w którym krążąca woda nie ma bezpośredniego kontaktu z atmosferą. Raz napełniona instalacja pozostaje zamknięta pod ciśnieniem przez wiele lat, ewentualne ubytki wody i konieczność jej uzupełnienia ma charakter marginalny i związana jest z wystąpieniem nieszczelności instalacji lub jej remontem. Woda w takim układzie odznacza … więcej

Naczynia wzbiorcze systemu otwartego

Stosowane są obecnie w instalacjach c.o. z kotłami na paliwo stałe, nie posiadających dodatkowych zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem ciśnienia wody w zładzie. Sa też popularnym rozwiązaniem w instalacjach z kominkiem z płaszczem wodnym wykorzystywanym do zasilania grzejników.  Naczynie wzbiorcze otwarte w wersji standard jest wykonane z blachy stalowej wg PN-99/H-92131 z gat. STOS wg PN-61/H-74200. Króćce … więcej

Zawory mieszające

Co to właściwie jest, do czego służy, jak i gdzie go zamontować? Przez nazwę zawory mieszające należy rozumieć armaturę, zapewniającą regulację systemu centralnego ogrzewania realizowana na zasadzie zmieszania czynnika grzewczego pobieranego z zasilania źródła ciepła, oraz powrotu z instalacji grzewczej. Jest to najczęściej stosowana metoda z uwagi na dopasowanie parametrów czynnika … więcej

Wkładka zaworowa

wkładka zaworowa

Wkładka zaworowa montowana jest w mosiężnym korpusie zaworu i ma za zadanie dławić przepływ przez grzejnik. Wkładka zbudowana jest z grzybka z elastyczną uszczelką przymocowanego do trzpienia sterującego ze sprężyną powrotną. Nacisk trzpienia przez popychacz głowicy termostatycznej powoduje przymykanie lub otwieranie się zaworu. Producenci oferują wkładki bez tzw. „nastawy wstępnej”. … więcej

Głowice termostatyczne

Wymogi prawne W regulacjach prawnych dotyczących instalacji centralnego ogrzewania możemy znaleźć wytyczne do stosowania dotyczące głowic termostatycznych nazywanych regulatorami dopływu ciepła. Przepisy znajdują się w Dzienniku Ustaw nr 75 pozycja 690 z roku 2002 z późniejszymi zmianami. Cytując dosłownie tekst, stwierdza się jednoznacznie, co następuje: „Rozdział … więcej

Zawory termostatyczne

Zawory termostatyczne stosowane są zamiast zwykłych zaworów grzejnikowych i nie wymagają one żadnego dodatkowego zasilania. Sama regulacja polega na zmianie natężenia przepływu czynnika grzewczego przez grzejnik i dostosowaniu wydatku cieplnego grzejnika do zapotrzebowania na ciepło w danym pomieszczeniu. Budowa Każdy zawór składa się z kilku podstawowych elementów: głowica sterująca korpus … więcej