Tag Archives: instalacja gazowa

Instalacje i sieci gazowe

Jeśli chcesz aby praca przebiegała szybko,sprawnie i fachowo przez odpowiedzialną i doświadczoną firmę musisz dowiedzieć się o zasadach projektowania, wykonawstwa, eksploatacji sieci gazowych jak i  zasadach instalowania urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych . Istnienie domowej instalacji gazowej na gaz ziemny, w przeciwieństwie do instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych  i grzewczych, jest całkowicie zależne od dostępności sieci gazowej. Warto wiedzieć, jak przebiega podział między siecią a instalacją oraz jakie są prawa i obowiązki użytkownika i dostawcy gazu.

Sieć gazowa jest własnością dostawcy. Elementem który służy do włączenia instalacji użytkownika w sieć gazową jest przyłącze, które znajduje się na granicy nieruchomości bądź ściany budynku. Zamontowany jest tu kurek gazowy oraz jeśli występuje taka potrzeba to reduktor ciśnienia. Granicą między siecią a instalacją jest kurek, będący własnością dostawcy. Instalacja gazowa to rury stalowe przebiegające na terenie posiadłości – instalacja zewnętrzna oraz rury miedziane bądź stalowe przebiegające wewnątrz budynku – instalacja wewnętrzna.

embed.php-2

Dostawca jest właścicielem sieci gazowej, przyłącza, kurka gazowego oraz gazomierza. Do jego obowiązków należy rozliczanie za usługi, projekt oraz budowa przyłącza (chyba że właściciel budynki chce to załatwić sam), nadzór nad budową przyłącza, formalności urzędowe oraz odbiór instalacji.

Odbiorca to właściciel instalacji domowej. Występuje on do dostawcy o wydanie warunków technicznych, przygotowanie umowy o dostarczeniu gazu. Osoba ta zleca również budowę instalacji gazowej wybranej firmie, pamięta o sprawdzeniu wentylacji oraz podłączenia odbiorników do przewodów spalinowych i przechowuje protokół odbioru instalacji.

Odprowadzanie spalin

Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych ma na celu ochronę pomieszczeń i przebywających w nich ludzi przed szkodliwym działaniem spalin. Dlatego też wszystkie urządzenia grzewcze powinny mieć sprawne instalacje odprowadzające spaliny na zewnątrz budynku. Wyjątek stanowią tutaj jedynie kuchnie gazowe i piekarniki przeznaczone do gotowania i przygotowania potraw w pomieszczeniach kuchennych. Stosowanie tych urządzeń jest … więcej

Przykład obliczeniowy

Poniżej przedstawiony został schemat instalacji gazowej, zasilanej gazem GZ50, budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W opisie działek kolejne cyfry oznaczają: 5 – numer działki obliczeniowej 1,30 – obliczeniowe zużycie gazu w [m3/h] 3,10 – długość działki w [m] 15 – średnica nominalna rur w [mm] Schemat … więcej

Schematy instalacji gazowej

Wykonawstwo instalacji gazowej wymaga od projektanta projektu instalacji gazowej z rzutem poziomym wszystkich niepowtarzalnych kondygnacji, w tym piwnic z zaznaczeniem średnic rur i usytuowania zaworów gazowych, jak też podejść pod piony gazowe. Jeśli na rzutach rura gazowa prowadzona jest w rurze ochronnej należy ją opisać podając średnicę i długość. Na rzutach kondygnacji … więcej

Straty ciśnienia w instalacji gazowej – obliczenia

Przepływ gazu przez rurociąg powoduje stratę ciśnienia, które zużywa się na pokonanie oporów ruchu. Opory te składają się z oporów tarcia na długości i z oporów miejscowych. Wielkość strat ciśnienia można obliczyć ze wzoru: gdzie: Ri– jednostkowe liniowe straty ciśnienia (Pa), li– długość odcinka w [m], Zi– miejscowe straty ciśnienia … więcej

Zapotrzebowanie na gaz – obliczenia

Wielkość szczytowego zużycia gazu przez urządzenia gazowe, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub na danym odcinku instalacji, wyznaczamy wg poniższego wzoru, którego postać zależy od wyposażenia budynku w urządzenia gazowe gdzie:VKG – zużycie gazu przez kuchenkę gazową (KG)  m3/h,fKG – współczynnik jednoczesności rozbioru gazu dla kuchenek gazowych (z piekarnikiem lubbez piekarnika),VGW – zużycie gazu … więcej

Uruchomienie instalacji gazowej

Instalacja gazowa może być uruchomiona przez dostawcę gazu po przeprowadzeniu odbioru technicznego i podłączeniu do sieci rozdzielczej. Czynności, które poprzedzić muszą napełnienie instalacji gazem z sieci są następujące:– podpisanie przez odbiorcę umowy o dostawę gazu,– napełnienie przyłącza gazem,– zainstalowanie gazomierzy i wszystkich urządzeń odbierających gaz.Uruchomienie polega na doprowadzeniu gazu do wszystkich … więcej

Próba szczelności instalacji gazowej

Zasady wykonywania prób szczelności instalacji gazowych zawarte są w “Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. (Dz. U. Nr 74 z 1999r poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.  § 44.1. W przypadku:1) wykonania nowej instalacji gazowej,2) jej przebudowy lub remontu,3) wyłączenia jej … więcej

Przegląd instalacji gazowej

W czasie użytkowania należy obiekt budowlany, w tym instalację gazową, poddać okresowej kontroli, którą przeprowadzać należy co najmniej raz w roku. Polegać ona powinna na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności. W przypadku poddawania kontroli instalacji gazowej – oprócz sprawdzenia jej szczelności –kontroli podlegają przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe. Do jej wykonania … więcej

Prowadzenie instalacji gazowej

Prowadzenie przewodów Rozmieszczenie poziomych przewodów zależy od rodzaju gazu, którym zasilana jest instalacja. Jeżeli w przewodach płynie gaz ziemny, muszą one znajdować się powyżej przewodów elektrycznych, w odległości co najmniej 10 cm od najbliższego z nich. Jeśli przewodami płynie gaz płynny, przewód musi być poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń … więcej