Tag Archives: próba szczelności

Badanie szczelności instalacji wodociągowej

 • Badanie szczelności instalacji należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i otworów, przed pomalowaniem przewodów i ich zaizolowaniem.
 •  Badanie szczelności należy przeprowadzać wodą, podczas odbiorów częściowych instalacji dopuszcza się badanie szczelności sprężonym powietrzem.
 •  Podczas badania szczelności zabrania się podnoszenia ciśnienia powyżej ciśnienia próby nawet chwilowo.
 • Przed przystąpieniem do badania szczelności instalacja musi być przepłukana wodą. Czynność płukania należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej a budynek  nie może być przemarznięty.
 • Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć wszystkie urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia dopuszczalnego.
 • Po napełnieniu instalacji wodą należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń i kompletność zaślepień, brak roszenia na dławnicach zaworów.

Próba szczelności zimną wodą

 • Do instalacji w najniższym jej punkcie należy podłączyć pompę ręczną wyposażoną w zbiornik wody, manometr zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.
 • Manometr powinien mieć średnicę 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% większy od ciśnienia próbnego. Działka elementarna powinna wynosić:
  – 0,1 bar przy ciśnieniu próby do 10 bar
  – 0,2 bar przy ciśnieniu większym
 • Badanie szczelności możemy rozpocząć co najmniej po jednej dobie od napełnienia instalacji wodą i jej odpowietrzeniu jak też stwierdzeniu braku roszenia.
 • Po stwierdzeniu gotowości instalacji należy podnieść za pomocą pompy ciśnienie w instalacji do wysokości ciśnienia próby. Wartość ciśnienia próby należy przyjmować w wysokości 1,5x ciśnienia roboczego ale nie mniej niż 10 bar. Badanie przeprowadzić zgodnie z warunkami w tabeli.
 • Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna się zmienić o więcej niż 3K a pogoda nie powinna być słoneczna. Po przeprowadzeniu próby należy sporządzić protokół podając ciśnienie próby, fragment badanej instalacji i jej wynik.

Badanie odbiorcze wodą szczelności instalacji wodociągowej wykonanej z przewodów metalowych
(stali ocynkowanej, stali odpornej na korozję, instalacji z miedzi)

Bez tytułu

Badanie odbiorcze wodą szczelności  instalacji wodociągowej wykonanej z rur z tworzywa sztucznego

Przebieg badania
Nazwa czynności czas trwania warunki zakończenia badania wynikiem pozytywnym

Badanie wstępne

Podniesienie ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia spowodowany rozszerzalnością rur
Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego 10 minut
Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego 10 minut
Obserwacja instalacji 10 minut
podniesienie ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego
obserwacja instalacji 30 minut brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bar

Badanie główne

(należy do niego przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym zakończonym wynikiem pozytywnym)

podniesienie ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bar
obserwacja instalacji 2 godz.
UWAGA Jeżeli chociaż jeden z warunków zostanie nie spełniony, wynik próby należy uznać za negatywny. W takim wypadku należy usunąć przyczynę i ponownie wykonać całe badanie poczynając od badania wstępnego
Badanie główne zakończone wynikiem pozytywnym kończy próbę szczelności instalacji, za wyjątkiem przewodów tworzywowych dla których producent wymaga badań dodatkowych. W takim wypadku należy wykonać badanie uzupełniające zgodnie z instrukcją producenta rur.

Próba szczelności sprężonym powietrzem

 •  Badanie można przeprowadzić powietrzem nie zawierającym oleju.
 •  Wartość ciśnienia badania nie powinna przekraczać 3 bar.
 •  Wszelkie nieszczelności należy lokalizować akustycznie lub środkiem pianotwórczym.
 • Wymagania odnośnie manometru i warunków pogodowych są identyczne jak dla badania wodą.
 • Wynik należy uznać za pozytywny jeśli manometr nie wykaże spadku ciśnienia.

Próba szczelności ciepła wodą

Instalacje ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji po pozytywnej próbie szczelności woda zimną, poddaje próbie szczelności w stanie gorącym wodą o temperaturze 60°C, przy ciśnieniu roboczym instalacji. Obserwuje się przy tym  miany wydłużeń cieplnych, pracę kompensatorów zachowanie uchwytów na instalacji. Instalacji w czasie próby nie może wykazywać roszenia.

Po badaniach szczelności w instalacjach wodociągowych powinny być przeprowadzane zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach przedmiotowych, następujące badania:

 • zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji wodociągowej,
 • oznakowania instalacji wodociągowej,
 • zabezpieczenia instalacji wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnieniai temperatury,
 • efektów regulacji instalacji wody ciepłej,
 • zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody, oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji,
 • natężenia hałasu wywołanego przez instalację,
 • zabezpieczenia instalacji przed możliwością przepływów zwrotnych,
 • pomp obiegowych,
 • armatury: odcinającej, regulacyjnej.

źródło:
1) www.instsani.pl
2)  ,,Montaż instalacji zimnej wody i ciepłej wody użytkowej” Andrzej Świderek

 

Badanie szczelności instalacji c.o.

Warunki wykonania Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, … więcej

Próba szczelności instalacji gazowej

Zasady wykonywania prób szczelności instalacji gazowych zawarte są w “Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. (Dz. U. Nr 74 z 1999r poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.  § 44.1. W przypadku:1) wykonania nowej instalacji gazowej,2) jej przebudowy lub remontu,3) wyłączenia … więcej