Pomimo dużej popularności gazu jako paliwa do kotłów czy kuchenek gazowych jest to paliwo którego nie widzimy. Kategoria Wiadomości ogólne ma za zadanie przedstawić bliżej ten rodzaj paliwa, terminologii, urządzeń i wposażenia instalacji i sieci gazowych.

Instalacje i sieci gazowe

Jeśli chcesz aby praca przebiegała szybko,sprawnie i fachowo przez odpowiedzialną i doświadczoną firmę musisz dowiedzieć się o zasadach projektowania, wykonawstwa, eksploatacji sieci gazowych jak i  zasadach instalowania urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych . Istnienie domowej instalacji gazowej na gaz ziemny, w przeciwieństwie do instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych  i grzewczych, jest całkowicie zależne od dostępności sieci gazowej. Warto wiedzieć, jak przebiega podział między siecią a instalacją oraz jakie są prawa i obowiązki użytkownika i dostawcy gazu.

Sieć gazowa jest własnością dostawcy. Elementem który służy do włączenia instalacji użytkownika w sieć gazową jest przyłącze, które znajduje się na granicy nieruchomości bądź ściany budynku. Zamontowany jest tu kurek gazowy oraz jeśli występuje taka potrzeba to reduktor ciśnienia. Granicą między siecią a instalacją jest kurek, będący własnością dostawcy. Instalacja gazowa to rury stalowe przebiegające na terenie posiadłości – instalacja zewnętrzna oraz rury miedziane bądź stalowe przebiegające wewnątrz budynku – instalacja wewnętrzna.

embed.php-2

Dostawca jest właścicielem sieci gazowej, przyłącza, kurka gazowego oraz gazomierza. Do jego obowiązków należy rozliczanie za usługi, projekt oraz budowa przyłącza (chyba że właściciel budynki chce to załatwić sam), nadzór nad budową przyłącza, formalności urzędowe oraz odbiór instalacji.

Odbiorca to właściciel instalacji domowej. Występuje on do dostawcy o wydanie warunków technicznych, przygotowanie umowy o dostarczeniu gazu. Osoba ta zleca również budowę instalacji gazowej wybranej firmie, pamięta o sprawdzeniu wentylacji oraz podłączenia odbiorników do przewodów spalinowych i przechowuje protokół odbioru instalacji.

Więcej o Wiadomości ogólne

Odprowadzanie spalin

Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych ma na celu ochronę pomieszczeń i przebywających w nich ludzi przed szkodliwym działaniem spalin. Dlatego też wszystkie urządzenia grzewcze powinny mieć sprawne instalacje odprowadzające spaliny na zewnątrz budynku. Wyjątek stanowią tutaj jedynie kuchnie gazowe i piekarniki przeznaczone do gotowania i przygotowania potraw w pomieszczeniach kuchennych. Stosowanie tych urządzeń … więcej

Kotłownie gazowe – wymagania

Przepisy dla pomieszczeń w których są instalowane kotły gazowe określają “Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,w szczególności §172, §176 oraz PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe dla gazu o gęstości względnej mniejszej niż 1”. Polska Norma dzieli kotłowni gazowe na cztery grupy: do 30 … więcej

Uruchomienie instalacji gazowej

Instalacja gazowa może być uruchomiona przez dostawcę gazu po przeprowadzeniu odbioru technicznego i podłączeniu do sieci rozdzielczej. Czynności, które poprzedzić muszą napełnienie instalacji gazem z sieci są następujące:– podpisanie przez odbiorcę umowy o dostawę gazu,– napełnienie przyłącza gazem,– zainstalowanie gazomierzy i wszystkich urządzeń odbierających gaz.Uruchomienie polega na doprowadzeniu gazu … więcej

Próba szczelności instalacji gazowej

Zasady wykonywania prób szczelności instalacji gazowych zawarte są w “Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. (Dz. U. Nr 74 z 1999r poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.  § 44.1. W przypadku:1) wykonania nowej instalacji gazowej,2) jej przebudowy lub remontu,3) wyłączenia … więcej

Przegląd instalacji gazowej

W czasie użytkowania należy obiekt budowlany, w tym instalację gazową, poddać okresowej kontroli, którą przeprowadzać należy co najmniej raz w roku. Polegać ona powinna na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności. W przypadku poddawania kontroli instalacji gazowej – oprócz sprawdzenia jej szczelności –kontroli podlegają przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe. Do jej … więcej

Zasady montażu gazomierzy

Przepisy ogólne § 166. 1. Urządzenia pomiarowe zużycia gazu, zwane dalej “gazomierzami”, powinny być zainstalowane oddzielnie dla każdego z odbiorców i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. 2. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewniać łatwy dostęp do ich kontroli lub wymiany. 3. Przed każdym gazomierzem należy zainstalować zawór odcinający. Jeżeli gazomierz … więcej

Prowadzenie instalacji gazowej

Prowadzenie przewodów Rozmieszczenie poziomych przewodów zależy od rodzaju gazu, którym zasilana jest instalacja. Jeżeli w przewodach płynie gaz ziemny, muszą one znajdować się powyżej przewodów elektrycznych, w odległości co najmniej 10 cm od najbliższego z nich. Jeśli przewodami płynie gaz płynny, przewód musi być poniżej przewodów … więcej

Gazomierze

Gazomierze są urządzeniami służącymi do pomiaru objętości przepływającego gazu w instalacji lub sieci gazowej. W zależności od budowy i zasady działania gazomierze dzielą się na: miechowe rotorowe turbinowe ultradźwiękowe laboratoryjne a ze względu na zastosowanie, na: gazomierze domowe gazomierze przemysłowe Gazomierze miechowe Są popularnym rozwiązaniem stosowanym w domkach jedno … więcej