Tag Archives: montaż

Punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych wewnątrz budynku

Rozróżnia się trzy rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych w budynkach:

 • hydrant wewnętrzny 52,
 • hydrant wewnętrzny 25,
 • zawór hydrantowy 52 bez wyposażenia, umieszczony na suchym pionie wg PN-B-02861:1994 lub na pionie nawodnionym.

Instalowanie hydrantów i zaworów hydrantowych

Instalowanie hydrantów wewnętrznych 52 (4.2.1)

Hydranty wewnętrzne 52 instaluje się w budynkach i ich częściach:

a) w strefach pożarowych produkcyjnych i magazynowych o powierzchni całkowitej powyżej 200 m2 i obciążeniu ogniowym wyższym niż 500 MJ/m2, wg PN-B-02852:1970 (PN-70/B-02852),

b) w piwnicach i częściach techniczno-magazynowych o łącznej powierzchni całkowitej znajdujących się w nich pomieszczeń – przekraczającej 200 m2 i o średnim obciążeniu ogniowym tych pomieszczeń przekraczającym 500 MJ/m2, nie stanowiących odrębnej strefy pożarowej w zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi budynkach ZL II, ZL III i ZL V budynkach niskich i średniowysokich,

c) w częściach magazynowych jednokondygnacyjnych budynków handlowych o łącznej powierzchni całkowitej znajdujących się w nich pomieszczeń – przekraczającej 200 m2 i o średnim obciążeniu ogniowym tych pomieszczeń przekraczającym 500 MJ/m2,

d) w strefach pożarowych produkcyjnych i magazynowych o obciążeniu ogniowym niższym niż 500 MJ/m2, jeżeli znajdują się w nich pomieszczenia o powierzchni całkowitej powyżej 100 m2, w których obciążenie ogniowe jest wyższe niż 1.000 MJ/m2,
e) w budynkach handlowych wielokondygnacyjnych,

f) na scenach i w zapleczach sal widowiskowych, teatrów, domów kultury itp., jeżeli liczba miejsc na widowni przekracza 200,

g) w garażach jednoprzestrzennych jednokondygnacyjnych o więcej niż 10 stanowiskach oraz garażach wielokondygnacyjnych zarówno zamkniętych, jak i otwartych.

Instalowanie zaworów hydrantowych 52

Zawory hydrantowe 52 instaluje się na wszystkich kondygnacjach oraz w piwnicach budynków wysokich i
wysokościowych niezależnie od ich funkcji.
UWAGA – Zawory hydrantowe 52 stosuje się na suchych pionach zgodnie z PN-B-02861:1994.

Instalowanie hydrantów wewnętrznych 25

Hydranty wewnętrzne 25 instaluje się:

a) na wszystkich kondygnacjach budynków wymienionych w 4.2.2 z wyjątkiem budynków zaliczonych do
kategorii zagrożenia ludzi ZL IV,

b) na wszystkich kondygnacjach i w piwnicach niżej wymienionych budynków, jeśli nie są one tymczasowe i nie są objęte obowiązkiem wymienionym w 4.2.1

1) w budynkach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I i ZL II z wyjątkiem budynków jednokondygnacyjnych o powierzchni całkowitej do 200 m2,
2) w budynkach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i ZL V:
– niskich o powierzchni całkowitej powyżej 1.000 m2,
– średniowysokich.

Wydajność nominalna hydrantów i zaworów hydrantowych

Ustala się następujące wartości wydajności nominalnej hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych
przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody:
– hydrantu wewnętrznego 52 – 2,5 dm3/s;
– hydrantu wewnętrznego 25 – 1,0 dm3/s;
– zaworu hydrantowego 52 – 2,5 dm3/s.

Jednoczesność poboru wody

 • Instalację projektuje się z uwzględnieniem jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub zaworów hydrantowych, usytuowanych najniekorzystniej pod względem hydraulicznym, zainstalowanych na jednej kondygnacji lub w jednej strefie pożarowej.
 • Jednoczesny pobór wody z czterech sąsiednich hydrantów uwzględnia się przy projektowaniu instalacji dla:

– scen i zapleczy teatralnych,
– budynków wysokich i wysokościowych, na kondygnacjach podziemnych oraz położonych powyżej 25 m,
– budynków produkcyjnych i magazynowych o powierzchni całkowitej strefy pożarowej przekraczającej 3.000 m2 i obciążeniu ogniowym przekraczającym 500 MJ/m2 lub zagrożonych wybuchem.

 • W przypadku budynków niskich i średniowysokich dopuszcza się projektowanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z uwzględnieniem poboru wody z jednego hydrantu, jeżeli powierzchnia kondygnacji lub strefy pożarowej nie przekracza 500 m2.
 • W budynkach wysokich z jedną klatką schodową dopuszcza się projektowanie instalacji wodociągowej wewnętrznej przeciwpożarowej, z uwzględnieniem jednoczesnego poboru wody z dwóch zaworów hydrantowych.

Zasięg hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych w poziomie

Ustala się następujący nominalny zasięg poziomy dla:
a) hydrantu wewnętrznego i zaworów hydrantowych 52:
– 30 m, z zastosowaniem jednego odcinka węża o długości 20 m,
– 50 m, z zastosowaniem dwóch odcinków węży o długości po 20 m każdy,

b) hydrantu wewnętrznego 25:
– 25 m, z zastosowaniem jednego odcinka węża o długości 15 m,
– 40 m, z zastosowaniem dwóch odcinków węży o długości po 15 m każdy.

Sytuowanie hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych

 • Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe umieszcza się w miejscach łatwo dostępnych (możliwie przy drogach komunikacji ogólnej), a w szczególności:

– przy wyjściach i przy każdej z klatek schodowych,
– w przejściach i na korytarzach,
– przy wejściach na poddasza nieużytkowe oraz przy wejściach na poddasza, których konstrukcja dachowa
wykonana jest z materiałów palnych,
– w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych, zagrożonych wybuchem, przy wyjściach na zewnątrz
lub przy wyjściach ewakuacyjnych.

 • Jeżeli zasięg hydrantów rozmieszczonych według podanych wyżej zasad nie zapewnia skutecznej ochrony całego pomieszczenia, to dopuszcza się sytuowanie hydrantów wewnętrznych również na lub przy ścianach i na lub przy słupach.
 • Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe powinny być tak rozmieszczone, aby w ich zasięgu znajdowało się każde miejsce w budynku lub jego części.

Instalowanie zaworów hydraulicznych

 • Zawory powinny być umieszczone na wysokości (1,35 ±0,05) m od poziomu podłogi. Nasada tłoczna powinna być skierowana do dołu. Usytuowanie nasady tłocznej oraz pokrętła zaworu względem ścian lub względem obudowy powinno umożliwiać łatwe przyłączenie węża tłocznego wg PN-M-51151:1987 (PN- 87/M-51151) o wielkości zgodnej z wielkością nasady klucza do łączników wg PN-M-51014:1953 (PN-53/M- 51014), odkręcanie i zamykanie zaworu oraz umieszczenie w szafce węża i prądownicy.
 • Przed hydrantem lub zaworem powinna być dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej.

 Oznakowanie hydrantów i zaworów hydrantowych

Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe na pionach nawodnionych w budynkach wymienionych w 2.5.2.2 powinny być oznakowane wg PN-N-01256-1:1992 (PN-92/N-01256/01) tablica 12. Na hydrantach wewnętrznych i zaworach hydrantowych instalacji suchej umieszcza się instrukcję postępowania na wypadek konieczności ich użycia. Zawory hydrantowe na suchych pionach i nasadę wlotową oznakowuje się wg PN-M-51520:1965 (PN-65/M- 51520) tablica 7.

źródło:
1) www.instsani.pl
2)  PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie – Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne – Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa.

Zasady montażu armatury czerpalnej

Zadaniem armatury (uzbrojenia) instalacji wodociągowych jest zapewnienie właściwej eksploatacji i obsługi przewodów wodociągowych. Wszystkie elementy posiadające bezpośredni kontakt z wodą przeznaczoną do celów konsumpcyjnych powinny posiadać świadectwo Państwowego Zakładu Higieny oraz spełniać wymagania określone normami przedmiotowymi. Na wyposażenie instalacji wodociągowych składają się rodzaje armatury: czerpalna … więcej

Montaż wodomierza w studzience

Montaż wodomierza w studzience znajduje zastosowanie w przypadku gdy  budynek nie posiada piwnicy i  nie ma możliwości technicznych na wydzielenie stosownego miejsca lub, gdy trwają dopiero prace budowlane dopuszcza się umieszczenie wodomierza domowego poza budynkiem, w studzience wodomierzowej. Stosunkowo niedawno, zestawy wodomierzowe były montowane w zwykłych studzienkach z kręgów betonowych lub konstrukcjach murowanych … więcej

Montaż wodomierzy z systemem zdalnym

System Monitoringu Mediów System ten służy do zbierania i przenoszenia danych, przy wykorzystaniu sieci komputerowych typu LAN Ethernet w celu monitorowania parametrów w automatycznym cyklu zbierania danych, archiwizacji danych, zarządzania danymi, odczytywania danych. Wodomierze przeznaczone do pracy w Systemie Monitoringu Mediów, zaopatrzone są w moduły przekazywania danych … więcej

Sposoby zabudowy wodomierzy mieszkaniowych

Przed wodomierzem mieszkaniowym, po stronie dopływowej (patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody) należy zainstalować armaturę odcinającą np. zawór kulowy czy też prosty. Dodatkowo w celu uniknięcia cofania się stanu liczydła wodomierza na skutek przepływów wstecznych, które mogą występować w instalacji zaleca się stosowanie łącznika z wbudowanym zaworem zwrotnym. Schemat … więcej

Montaż natrysku dla osób niepełnosprawnych

Minimalna powierzchnia brodzika: 90×90 cm. Spadek powierzchni (w kierunku kratki ściekowej): 1-2%. Kratka powinna znajdować się pod siedziskiem prysznicowym. Wysokość siedziska prysznicowego: 43-48 cm. Siedzisko powinno się znajdować naprzeciw baterii prysznicowej dla niepełnosprawnych. (W kwestii siedzisk mamy do wyboru mocowane na stale lub uchylne: gotowe do montażu zespoły prysznicowe; … więcej

Montaż muszli ustępowych dla osób niepełnosprawnych

Dla osób poruszających się na wózku korzystanie z miski ustępowej bardzo często sprawia mnóstwo trudności. Wynika to z zaniedbań i błędów popełnionych przez wykonawcę dostosowującego toaletę do potrzeb osób niepełnosprawnych. Braki w wyposażeniu przysedesowym to najczęstsza przyczyna problemów. Oto kilka zaleceń potrzebnych do tego, aby ich uniknąć: Odległość WC dla … więcej

Montaż pralek

Pralki zasilane są standardowo przewodem wody zimnej. Wszystkie inne rozwiązania należy uznać za nietypowe i indywidualnie konsultować z projektantem. Średnica podejścia powinna wynosić nominalnie DN=15 mm, a minimalne ciśnienie wypływu w punkcie podłączenia zaworu pralkowego – 0,1 MPa. Zawór do pralki posiada standardowo gwint zewnętrzny o średnicy … więcej

Montaż bidetów

Bidet powinien być zamontowany tak, aby można było z niego korzystać w sposób wygodny. Powinien znajdować się w odległości ok. 30 cm od innych urządzeń sanitarnych lub od ściany, tak aby z obu jego stron zachować wystarczająco dużo miejsca na nogi. Przed bidetem powinno być minimum 60 cm wolnej … więcej

Zasady montażu umywalek

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych, cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, określają wysokość montażu umywalki na 75-80 cm dla dorosłych i 60 cm dla dzieci (w przedszkolach).  Wysokość montażu umywalki w zależności od wzrostu użytkownika Wiek użytkownika w latach Wysokość użytkownika w [cm] Średnia wysokość montażu umywalki w [cm] … więcej