Projektowanie

kanalizacja piony spustowe - wysokie -1

Piony spustowe w budynkach wysokich wg PN-92/B-01707

Piony spustowe w budynkach wysokich wg PN-92/B-01707.

Jeżeli wysokość pionu spustowego jest większa niż 10 m (licząc od najwyższego podejściach do przejścia pionu w poziom) na odcinku ostatnich dwóch metrów przed przyłączeniem pionów do przewodu odpływowego, nie należy wykonywać podejść bezpośrednio do pionu.

kanalizacja piony spustowe - wysokie -1

Gdy na najniższej kondygnacji nie ma przyborów sanitarnych należy podłączyć podejścia do poziomu min 1.0 m od pionu. Nie wolno podłączać przyborów bezpośrednio do pionu na wysokości min. 2.0 m.

kanalizacja piony spustowe - wysokie -2

Gdy na najniższej kondygnacji nie ma przyborów sanitarnych należy podłączyć podejścia do poziomu poprzez specjalne obejście podłączone do pionu min 1.5 m od poziomu. Nie wolno podłączać przyborów bezpośrednio do pionu na wysokości min. 2.0 m.

kanalizacja piony spustowe - wysokie -3

Gdy na najniższej kondygnacji są przybory sanitarne należy wykonać specjalne obejście podłączone do pionu i poziomu min 1.5 m. Nie wolno podłączać przyborów bezpośrednio do pionu na wysokości min. 2.0 m.

kanalizacja piony spustowe - wysokie -4

Gdy na najniższej kondygnacji są przybory sanitarne należy wykonać dodatkowy przewód wentylacyjny podłączony do pionu min 1.5 m nad posadzką oraz do poziomu min 1.0 m od pionu. Nie wolno podłączać przyborów bezpośrednio do pionu na wysokości min. 2.0 m.

Więcej o Projektowanie

Przykłady obliczeniowe i rysunki instalacji wodociągowej

Obliczanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej wymaga sporządzenia w pierwszej kolejności schematu obliczeniowego w postaci rysunku umownego, z zaznaczeniem wszystkich punktów czerpalnych, rozgałęzień i podzielenia całej instalacji na działki obliczeniowe. Za działkę uważa się przy tym odcinek instalacji o jednakowym rozbiorze wody. Tak wykonany schemat należy ponumerować, przy … więcej

Zasady projektowania wpustów

Wpusty i odpływy należy projektować zgodnie z normą PN EN 1253-cz.1 “Wpusty ściekowe w budynkach, wymagania”. Według normy wpusty należy projektować w miejscach: poboru wody, za wyjątkiem miejsc podłączenia pralek i zmywarek pomieszczeniach sanitarnych o dużej rotacji osób, jak: szkoły, budynki użyteczności publicznej, w łazienkach w zakładach pracy jeden … więcej

Projektowanie systemów nadciśnieniowych

Zasady doboru przepompowni ścieków Kryteria doboru zbiorników, pomp i urządzeń zabezpieczających omawiają szczegółowo normy: PN-EN 12050 cz.1-4 Pompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu PN-EN 12056   Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Cz.4 Pompownie ścieków-projektowanie układu i obliczenia. Zgodnie z powyższymi normami pomieszczenia na przepompownie ścieków powinny … więcej

Projektowanie instalacji kanalizacyjnych – wiadomości ogólne

Instalacje kanalizacyjne zarówno dla ścieków bytowo–gospodarczych jak i deszczowych składają się z przewodów i urządzeń zlokalizowanych wewnątrz budynku lub na zewnątrz w bezpośrednim jego otoczeniu oraz z przykanalików. Lokalizację pokazano na rysunku poniżej. Schemat instalacji kanalizacyjnej  Oznaczenia: 1-podejście, 2-piony, 3-przewód poziomy, 4-studzienka rewizyjna, 5-rynna 6-pion spustowy, 7-kanał ściekowy, 8-kanał deszczowy … więcej

Obliczenia i zasady projektowania przykanalików

Przykanalik, inaczej podłączenie kanalizacyjne, przyłącze kanalizacyjne, odprowadza ścieki z budynku do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, a na na terenie nieuzbrojonym − do bezodpływowego zbiornika lub przydomowej oczyszczalni.  Minimalna średnica przykanalika wynosi DN 160 mm. Średnica ta może być równa lub większa od średnicy głównego przewodu odpływowego. Minimalny spadek … więcej

Wymiarowanie przewodów kanalizacyjnych wg PN–EN 12056-2:2002

Podejścia kanalizacyjne niewentylowane Przepustowość hydrauliczna i minimalne wymiary średnic podejść należy przyjmować według tabel poniżej. Przy większych przepływach zachowanie średnic wymaga zastosowania podejść wentylowanych. Ograniczenia dla podejść niewentylowanych systemu III (tablica 6) Podejścia kanalizacyjne wentylowane Wymiary i ograniczenia w stosowaniu średnic dla podejść … więcej

Wymiarowanie przewodów kanalizacyjnych wg PN–92/B–01707

Wymiarowanie instalacji kanalizacyjnej polega na określeniu średnic podejść kanalizacyjnych, pionów i przewodów odpływowych oraz na określeniu spadków przewodów odpływowych. Podejścia kanalizacyjne Średnica podejścia nie może być mniejsza od średnicy wylotu z przyboru sanitarnego. Dla pojedynczych przyborów sanitarnych przyjmuje się następujące średnice podejść: – dla miski ustępowej: 0,1 m, – … więcej

Wyznaczenie obliczeniowego przepływu ścieków deszczowych

Obliczeniowy przepływ ścieków deszczowych qd oblicza się ze wzoru: gdzie: ψ – współczynnik spływu (bezwymiarowy), A – powierzchnia odwadniana [m2], I – miarodajne natężenie deszczu [dm3/(s×ha)]. Wartość współczynnika spływu zależy od rodzaju pokrycia powierzchni na którą pada deszcz i należy go przyjmować zgodnie z tabela poniżej. Wartości … więcej

Wyznaczenie obliczeniowego przepływu ścieków sanitarnych

Wyznaczanie przepływu obliczeniowego ścieków sanitarnych wg PN–92/B–01707 (wersja tylko dla uczniów jako pomoc naukowa) Obliczeniowy przepływ ścieków ustala się na podstawie sumy jednostkowych odpływów z poszczególnych przyborów sanitarnych i urządzeń (pralki, zmywarki) z uwzględnieniem równomierności ich działania. Przepływ obliczeniowy ścieków q oblicza się ze wzoru: gdzie: K- odpływ … więcej