Author Archives: redaktor 2

sieć ciepłownicza

Sieci ciepłownicze

Sieci ciepłownicze są to zespoły technicznych urządzeń służących do transportu energii cieplnej od źródła ciepła (elektrociepłownie, ciepłownie, kotrłownie) do odbiorców, za pośrednictwem czynnika termodynamicznego. Sieć ciepłownicza powinna się charakteryzować:

  • niezawodnością działania
  • niskimi kosztami budowy i eksploatacji
  • możliwością rozbudowy

Przepisy ogólne dotyczące sieci cieplnych określane są wewnątrz przedsiębiorstw cieplnych ale od 2006 roku regulowane są również poprzez normę PN-EN 13941. Nakłada ona na projektanta obowiązek uwzględnienia zagrożenia dla środowiska projektowanego ciepłociągu w przypadku jego awarii. Norma wymienia cztery możliwe ryzyka będące wynikiem uszkodzenia rurociągu ciepłowniczego:

  • wyciek gorącej wody wskutek pęknięcia lub nieszczelności rury, który może spowodować poparzenie, zalanie, tworzenie się tuneli itp.
  • uszkodzenie instalacji powodujące przerwę w dostawie ciepła
  • uszkodzenie instalacji stwarzające ryzyko rozprzestrzenienia się uszkodzenia w systemie
  • utrata ciągłości dostaw

cs_schemat_systemu_D

Stosowanie rurociągów preizolowanych do budowy sieci cieplnych spowodowało eliminację uciążliwości doprowadzenia ciepła do budynków, związanych z kanałowym prowadzeniem rurociągów sieci nieizolowanych fabrycznie.

Ciepło dotarczone do budynku  jest przekazywane do właściwych instalacji poprzez węzły cieplne.

Instalacje i sieci gazowe

Jeśli chcesz aby praca przebiegała szybko,sprawnie i fachowo przez odpowiedzialną i doświadczoną firmę musisz dowiedzieć się o zasadach projektowania, wykonawstwa, eksploatacji sieci gazowych jak i  zasadach instalowania urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych . Istnienie domowej instalacji gazowej na gaz ziemny, w przeciwieństwie do instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych  i grzewczych, jest całkowicie … więcej

Instalacja ciepłej wody użytkowej

Zadaniem instalacji ciepłej wody użytkowej jest przygotowanie wody podgrzanej (ciepłej), a następnie doprowadzenie do punktów czerpalnych w odpowiedniej ilości, przy odpowiednim ciśnieniu i temperaturze. Woda ta może być przygotowywana przez kocioł służący do ogrzania pomieszczeń lub przez podgrzewacz pojemnościowy bądź przepływowy. Czasem do podgrzania wody wykorzystuje się zarówno … więcej

Instalacje chłodnicze

Prawie wszystkie urządzenia klimatyzacyjne wymagają doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewania powietrza w zimie oraz czynnika chłodzącego do ogrzania i osuszenia powietrza latem. Wcześniej do tego celu były stosowane: lód, woda wodociągowa lub studzienna. Obecnie stosowane są chłodziarki. Sposób działania tych urządzeń polega na tym, że doprowadzając energię w obiegu … więcej

Instalacje centralnego ogrzewania

Jednym z najbardziej kosztownych ale i ważnych etapach budowy domu jest instalacja centralnego ogrzewania, która zapewnić ma użytkownikowi komfort cieplny. Jest to jedna z podstawowych metod ogrzewania budynku. Ciepło wytwarzane jest w jednym miejscu i rozprowadzane za pomocą instalacji do odbiorników ciepła znajdujących się w pomieszczeniu. Im lepiej zaplanujemy działanie tego … więcej

Instalacje przeciwpożarowe

Projektowanie instalacji przeciwpożarowych ściśle wiąże się z dwiema pokrewnymi branżami tj.: wentylacją oraz instalacją zimnej wody. W budynkach, gdzie wymagane są wodne urządzenia gaśnicze wraz z instalacją wody zimnej projektowana jest instalacja ppoż. wodna. W zależności od wymagań dobierane są hydranty wewnętrzne, nawodnione piony przeciwpożarowe, hydranty … więcej

Instalacje i sieci wodociągowe

Sieć wodociągowa jest to układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkami odbiorców zaopatrujących w wodę ludności, zakłady produkcyjne, przemysł, obiekty sportowe itp. Odgrywa ona bardzo ważna rolę ze względu na niezawodności dostawy wody do odbiorców oraz decyduje o kosztach eksploatacji. Instalacja ta powinna spełniać określone wymagania i zapewniać … więcej

Kotłownie i węzły cieplne

kotłownie i węzły cieplne

Nowoczesny budynek oprócz ciekawej architektury i nowatorskich rozwiązań technicznych musi posiadać także i adekwatne źródło ciepła. To w nim, wytwarzane jest niezbędne dla budynku ciepło ale to również tutaj przebiega cały szereg procesów, które decydują o właściwym mikroklimacie wewnątrz budynku. Jeżeli grzejniki i resztę porównali byśmy do szkieletu i mięśni o tyle … więcej

Instalacje i sieci kanalizacyjne

Sieć kanalizacyjna służy do odprowadzania ścieków sanitarnych i wód deszczowych z budynków oraz ulic do oczyszczalni ścieków lub naturalnego odbiornika po uprzednim oczyszczaniu. Instalacja kanalizacyjna składa się z poziomów (kanałów, przewodów) nachylonych pod pewnym kątem. Poziomy zbierają ścieki z pionów, a te z kolei – z domowych przyborów sanitarnych. Instalację tą można … więcej

Przyczyny niedrożności w kanalizacji

Zarastanie kanalizacji osadami jest procesem długotrwałym i złożonym, zależnym od wielu czynników, spośród których najistotniejsze to: błędy w projektowaniu i wykonawstwie brak odpowiedniej separacji ścieków bezmyślność użytkowników Projektowanie i wykonawstwo Większość instalacji kanalizacyjnych w domkach jednorodzinnych to układy grawitacyjne, w których ścieki spływają pod własnym ciężarem. Aby spływ ten był swobodny, … więcej