sieć ciepłownicza

Sieci ciepłownicze

Sieci ciepłownicze są to zespoły technicznych urządzeń służących do transportu energii cieplnej od źródła ciepła (elektrociepłownie, ciepłownie, kotrłownie) do odbiorców, za pośrednictwem czynnika termodynamicznego. Sieć ciepłownicza powinna się charakteryzować:

  • niezawodnością działania
  • niskimi kosztami budowy i eksploatacji
  • możliwością rozbudowy

Przepisy ogólne dotyczące sieci cieplnych określane są wewnątrz przedsiębiorstw cieplnych ale od 2006 roku regulowane są również poprzez normę PN-EN 13941. Nakłada ona na projektanta obowiązek uwzględnienia zagrożenia dla środowiska projektowanego ciepłociągu w przypadku jego awarii. Norma wymienia cztery możliwe ryzyka będące wynikiem uszkodzenia rurociągu ciepłowniczego:

  • wyciek gorącej wody wskutek pęknięcia lub nieszczelności rury, który może spowodować poparzenie, zalanie, tworzenie się tuneli itp.
  • uszkodzenie instalacji powodujące przerwę w dostawie ciepła
  • uszkodzenie instalacji stwarzające ryzyko rozprzestrzenienia się uszkodzenia w systemie
  • utrata ciągłości dostaw

cs_schemat_systemu_D

Stosowanie rurociągów preizolowanych do budowy sieci cieplnych spowodowało eliminację uciążliwości doprowadzenia ciepła do budynków, związanych z kanałowym prowadzeniem rurociągów sieci nieizolowanych fabrycznie.

Ciepło dotarczone do budynku  jest przekazywane do właściwych instalacji poprzez węzły cieplne.

Dodaj komentarz