Wiadomości ogólne

Hałas w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Hałas

Hałasem nazywamy dźwięk nieprzyjemny lub niepożądany (dźwięk zakłócajacy).

Ogólnie można powiedzieć, że hałas działa denerwująco, osłabia uwagę, utrudnia pracę (umysłową, fizyczną itp.).

Praca urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powoduje powstawanie hałasów i drgań. Należy przyjąć zasadę wszelkiego rodzaju hałasy i drgania powinny być ograniczone już w miejscu ich powstania. Wychodząc z tej zasady nalezy dobierać cichobieżne wentylatory i silniki oraz pompy.

Źródła hałasów w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

W urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych hałasy są wywołane przez wentylatory, pompy, sprężarki i powietrze przepływające przewodami / kanałami, które określamy jako hałas w instalacjach lub głośna instalacja.

Poziom hałasu wywołany pracą wentylatora zależy m.in. od: liczby obrotów, średnicy wirnika, kształtu i liczby łapatek, sposobu ułożyskowania, sztywności obudowy, rodzaju napędu i wyważenia wirnika.

Tłumienie hałasu

Hałas przenoszony przez przewody / kanały składa się z dźwięków materiałowych i powietrznych.

Do „zwalczania” dźwięków materiałowych przenoszonych przez kanały wykonuje się :

  • odizolowanie kanałów od wentylatora lub innego źródła hałasu za pomocą połączeń elastycznych,
  • przy przejsciach przez przegrody budowlane i pomieszczenia o duzym hałasie nalezy je izolować od zewnątrz materiałem dźwiękochlonnym,
  • podkładki antywibracyjne.

Należy zwrócić uwagę, że przenoszone przez kanały dźwięki powietrzne ulegają w sieci pewnemu wytłumieniu. Zdolność tłumienia sieci kanałów nazywamy tłumieniem naturalnym.

Tłumienie naturalne

Naturalne tłumienie dźwięków powietrznych w kanałach odbywa się różnymi sposobami:

  • tłumienie dźwięków w prostych odcinkach kanałów nieizolowanych
  • tłumienie dźwieku w rozgałęzieniu
  • tłumienie dźwięku przy nagłej zmianie przekroju kanału
  • tłumienie dźwięku przy wylocie powietrza do pomieszczenia

Sztuczne tłumienie hałasu

Jeżeli tłumienie naturalane nie zdoła obniżyć poziomu hałasu do wartości wymaganej dla danego pomieszczenia, należy zaprojektować urządzenie do sztucznego tłumienia tzw. tłumiki hałasu, tłumiki akustyczne, tłumiki wentylacyjne.

W urządzeniach wentylacyjnych / klimatyzacyjnych stosuje się tłumiki kanałowe i komorowe.

– Tłumiki kanałowe

Tłumiki te stanowią część kanału wyłozoną materiałem dźwiękochłonnym. W tłumkach kanałowych fala dźwiękowa rozchodzi się wzdłuż wartsty materiału dźwiękochłonnego,w tłumikach komorowych natowmiast ulega wielokrotnym odbiciom od powierzchni wyłożonych materiałem dźwiękochłonnym.

– Tłumiki komorowe

Tłumiki takie są to gwałtownie rozszerzone przewody, których wewnętrzne powierzchnie wyłożone są materiałem dźwiękochłonnym. Roróżnia się dwa rodzaje rodzaje tłumików komorowych, pustych wewnątrz lub z umieszczonymi wewnątrz ekranami. Ekrany takie mogą być usytuowane prostopadle lub krzyżowo w stosunku do kierunku przepływu powietrza.

Więcej o Wiadomości ogólne

Otwory rewizyjne

Przewody wentylacyjne  powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych elementów instalacji oraz urządzeń, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż przez te otwory, przy czym nie należy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno … więcej

Przewody wentylacyjne – zasady montażu

Ogólne zasady montażu przewodów wentylacyjnych: Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.  Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są do 50 do 100 … więcej

Przewody wentylacyjne – przepisy ogólne

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 153. 1. Przewody i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby zminimalizować odkładanie się zanieczyszczeń na ich powierzchniach wewnętrznych kontaktujących się … więcej

Czerpnie i wyrzutnie powietrza – przepisy ogólne

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 152. 1. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, … więcej

Urządzenia do odzyskiwania ciepła – przepisy ogólne

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 151.1. W instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej o wydajności 500 m3/h i więcej należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego o sprawności temperaturowej co … więcej

Wentylowanie różnych pomieszczeń – przepisy ogólne

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 150. 1. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego między pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu należy zapewnić kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o większym stopniu … więcej

Powietrze zewnętrzne – przepisy ogólne

Wyciąg na temat Powietrza zewnętrznego z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 149. 1. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach … więcej

Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna – przepisy ogólne

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 148. 1. Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest możliwe … więcej

Zapewnienie wentylacji – przepisy ogólne

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:  § 147.1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu … więcej