Tag Archives: wentylacja

Zapewnienie wentylacji – przepisy ogólne

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 

§ 147.
1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych
w rozporządzeniu.
2. Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza.
3. Klimatyzację należy stosować w pomieszczeniach, w których ze względów użytkowych, higienicznych, zdrowotnych lub technologicznych konieczne jest utrzymywanie odpowiednich parametrów powietrza wewnętrznego określonych w przepisach odrębnych i w Polskiej Normie dotyczącej parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego.
4. Instalowane w budynkach urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, o których mowa w przepisie odrębnym dotyczącym efektywności energetycznej, powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tym przepisie.

Normy oraz przepisy prawne związane z instalacjami wentylacyjnymi

Przepisy prawne dotyczące wentylacji „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” (Dz. U. nr 75 poz. 609 z 2002r, z późniejszymi zmianami) Normy stosowane w wentylacji Normy do obowiązkowego stosowania Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa … więcej

Wentylacja grawitacyjna kanałowa

Wentylacja grawitacyjna kanałowa pracuje na zasadzie różnicy ciśnienia na wlocie i wylocie kanału tworząc tzw. ciąg kominowy, spowodowany różnicą gęstości. Zimniejsze powietrze, o większej gęstości opada ku podłodze, cieplejsze -lżejsze unosi się ku sufitowi. W tej formie wentylacji – wymiana powietrza odbywa się w specjalnych pionowych kanałach wentylacyjnych nawiewnych lub wywiewnych. Wywiew … więcej

Co to jest wentylacja?

Wentylacja to wymiana powietrza, zwykle pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią na zewnątrz. Każde pomieszczenie w którym przebywają ludzie lub zwierzęta powinno być prawidłowo wentylowane. Powietrze dopływające z zewnątrz zapewnia wymianę powietrza zużytego i zanieczyszczonego na świeże, które jest niezbędne do oddychania oraz prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze. Jest to ważne zwłaszcza … więcej