Tag Archives: ścieki

Wyznaczenie obliczeniowego przepływu ścieków sanitarnych

Wyznaczanie przepływu obliczeniowego ścieków sanitarnych wg PN–92/B–01707 (wersja tylko dla uczniów jako pomoc naukowa)

Obliczeniowy przepływ ścieków ustala się na podstawie sumy jednostkowych odpływów z poszczególnych przyborów sanitarnych i urządzeń (pralki, zmywarki) z uwzględnieniem równomierności ich działania. Przepływ obliczeniowy ścieków q oblicza się ze wzoru:

prokan2

gdzie:
K- odpływ charakterystyczny w dm3/s, zależy od przeznaczenia,
AWs – równoważnik odpływu, wartość bezwymiarowa.

 Wielkości odpływów charakterystycznych wg PN–92/B–01707
prokan3

Wielkości równoważników odpływu dla przyborów sanitarnych i urządzeń oraz średnice pojedynczych podejść odpowiadających danym przyborom wg PN–92/B–01707
prokan4

Wyznaczanie przepływu obliczeniowego według normy PN-EN 12056-2:2002 “Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków, cz. II Kanalizacja sanitarna, projektowanie i obliczenia”.Natężenie przepływu ścieków ustala się na podstawie wzoru :

prokan3

gdzie:
Qww – natężenie przepływu ścieków pochodzących z domowych urządzeń sanitarnych
K-   współczynnik częstości, przyjmujący wartości identyczne jak w pierwszej tabeli
DU- równoważnik odpływu według tabeli 3

 Równoważniki odpływu według normy PN-EN 12056-2:2002 “Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków, cz. II Kanalizacja sanitarna, projektowanie i obliczenia”.

prokan29 dokoncz

 UWAGA – Budowę systemów od I do IV omówiłem w rozdziale

 Całkowite natężenie przepływu ścieków Qtot określa wzór:

prokan31

gdzie:
Qc – ciągłe natężenie przepływu,
Qp – natężenie przepływu wód przetłaczanych

Natężenie całkowite uwzględnia całkowity przepływ ścieków w instalacji lub jej części pochodzący z urządzeń sanitarnych, z urządzeń z przepływem ciągłym i z pompowni. W celu ustalenia średnic przewodów ich przepustowość nie może być mniejsza niż:

  • wartość obliczonego natężenia przepływu Qww lub Qtot .
  • wartość natężenia odpływu z urządzeń o największym odpływie jednostkowym

źródło:
1) www.instsani.pl

 

Rozdrabniarki do mechanicznego oczyszczania ścieków

Rozdrabniarki to urządzenia które rozdrabniają duże części zanieczyszczeń mechanicznych, umożliwiając wprowadzenie tych zanieczyszczeń do osadników lub bezpośrednio do komór fermentacyjnych. Taka przeróbka skratek wprowadza do­datkową korzyść, jaką jest dodatkowa ilość gazu pofermentacyjnego. Rozdrabniarki niezatopione Są urządzeniami wydzielonymi, do których doprowadza się skratki oraz w celu ułatwienia rozdrobnienia doprowadza się … więcej

Sita do mechanicznego oczyszczania ścieków

Sita zatrzymują zawiesiny o wymiarach cząstek o średnicy powyżej 5 mm. Unieszkodliwia się je np. przez kompostowanie lub fermentację. W niektórych mniejszych oczyszczalniach ścieków zamiast osadników wstępnych lub piaskowników stosuje się właśnie sita, na których odbywa się proces ce­dzenia zanieczyszczeń. Zastosowanie sit ma szczególne uzasadnienie w przy­padku oczyszczalni, do których dopływają ścieki rozcieńczone, … więcej

Mechaniczne oczyszczanie ścieków

Mechaniczne oczyszczanie ścieków polega na  usunięciu grubszych zawiesin organicznych i mineralnych oraz ciał pływających. Usuwa się je za pomocą krat, sit, piaskowników, tłuszczowników oraz osadników różnego typu. Kraty i sita są mechanicznymi przegrodami ustawionymi na drodze spływu ścieków. Osadzające się na nich zanieczyszczenia, zwane skratkami, usuwa się okresowo ręcznie lub … więcej

Chemiczne i fizyko-chemiczne oczyszczanie ścieków

Chemiczne i fizyko-chemiczne oczyszczanie stosuje się głownie do ścieków przemysłowych zawierających chemiczne związki organiczne, metale ciężkie. Do tych sposobów zalicza się koagulację, neutralizację, ekstrakcję, sorpcję, elektrolizę i destylację. W zależności od składu ścieków można prowadzić oczyszczanie jedną lub kilkoma z podanych metod. Koagulacja Procesy koagulacji ścieków są podobne … więcej

Wskaźniki jakościowe ścieków

Mętność – spowodowana rozpraszaniem i adsorbowaniem światła widzialnego przez substancje znajdujące się w ściekach; często zamiast mętności oznacza się przeźroczystość (tj. grubość warstwy ścieków, przez którą można odczytać druk lub podziałkę wzorcową), Barwa – podaje się ją zwykle opisowo lub jako tzw. próg barwy, tj. liczbę oznaczającą wielokrotność rozcieńczenia, … więcej

Co to są ścieki?

Zgodnie art.9  ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku ,,Prawo Wodne” ścieki są to wprowadzane do wód lub do ziemi: wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze, ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach … więcej