Tag Archives: oczyszczanie ścieków

Oczyszczanie ścieków

Metody oczyszczania ścieków sanitarnych pochodzących z gospodarstw domowych zależą od wielu czynników, jak:

  • ilość odprowadzanych ścieków w ciągu doby, miesiąca
  • cykliczność odprowadzania ścieków (np. działka letniskowa, dom mieszkalny),
  • charakter odprowadzanych ścieków (zawartość części pływających, zawartość tłuszczów)
  • skład i budowa geologiczna gruntu
  • wymiary działki, odległości od innych zabudowań, studni, etc.
  • rodzaj końcowego odbiornika

Budowa własnej przydomowej oczyszczalni ścieków ma sens w przypadku zabudowy rozproszonej i braku miejscowej sieci kanalizacyjnej. Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzane do odbiorników gruntowych (zwykle wierzchnie warstwy gruntu o głębokości do 3m) lub powierzchniowych (staw, rzeka, jezioro, rów melioracyjny, strumień). W tym drugim przypadku odprowadzanie ścieków nie może pogorszyć klasy wód odbiornika.

Odprowadzanie ścieków do wód i ziemi wymaga:

  • uzyskania pozwolenia na budowę (tylko w odniesieniu do instalacji odprowadzających powyżej 7,5 m3ścieków na dobę)
  • uzyskania pozwolenia wodno-prawnego (dla dobowej ilości ścieków powyżej 5 m3 ).

   Do najważniejszych krajowych przepisów dotyczących budowy i eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków należą:

   Podstawowe przepisy i wytyczne znajdują się w dwóch dokumentach:

  • Rozporządzenie w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  • Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wód i do ziemi

źródło:
1) www.instsani.pl

Piaskowniki

Piaskowniki stosuje się w oczyszczalniach miejskich do usuwania zanieczyszczeń mineralnych, takich jak piasek, popiół, węgiel, które są spłukiwane z ulic i dostają się do kanalizacji. Piaskowniki zabezpieczają kolejne obiekty oczyszczalni przed: zapychaniem rurociągów ścieraniem mechanicznych elementów pomp, a tym samym ich zużywaniem akumulacją piasku w komorach napowietrzania i w komorach … więcej

Sita do mechanicznego oczyszczania ścieków

Sita zatrzymują zawiesiny o wymiarach cząstek o średnicy powyżej 5 mm. Unieszkodliwia się je np. przez kompostowanie lub fermentację. W niektórych mniejszych oczyszczalniach ścieków zamiast osadników wstępnych lub piaskowników stosuje się właśnie sita, na których odbywa się proces ce­dzenia zanieczyszczeń. Zastosowanie sit ma szczególne uzasadnienie w przy­padku oczyszczalni, do których dopływają ścieki rozcieńczone, … więcej

Kraty do mechanicznego oczyszczania ścieków

Kraty w procesie oczyszczania ścieków służą do usuwania ze ścieków zawiesin i ciał pływających o dużych wymiarach. Powstające osady nazywane są skratkami, które po higienizacji składuje się na terenie do tego przygotowanym lub mogą stanowić dodatek w procesie kompostowania. Generalnie kraty dzieli się na gęste, średnie i rzadkie , ruchome lub stałe a oczyszczać … więcej

Mechaniczne oczyszczanie ścieków

Mechaniczne oczyszczanie ścieków polega na  usunięciu grubszych zawiesin organicznych i mineralnych oraz ciał pływających. Usuwa się je za pomocą krat, sit, piaskowników, tłuszczowników oraz osadników różnego typu. Kraty i sita są mechanicznymi przegrodami ustawionymi na drodze spływu ścieków. Osadzające się na nich zanieczyszczenia, zwane skratkami, usuwa się okresowo ręcznie lub … więcej

Chemiczne i fizyko-chemiczne oczyszczanie ścieków

Chemiczne i fizyko-chemiczne oczyszczanie stosuje się głownie do ścieków przemysłowych zawierających chemiczne związki organiczne, metale ciężkie. Do tych sposobów zalicza się koagulację, neutralizację, ekstrakcję, sorpcję, elektrolizę i destylację. W zależności od składu ścieków można prowadzić oczyszczanie jedną lub kilkoma z podanych metod. Koagulacja Procesy koagulacji ścieków są podobne … więcej

Oczyszczanie biologiczne ścieków

Oczyszczanie biologiczne ścieków polega na utlenianiu zawartych w ściekach zanieczyszczeń biologicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Zachodzi przy pomocy drobnoustrojów i bakterii i prowadzone jest w specjalnych zbiornikach np. komorach osadu czynnego, złożach biologicznych,  oczyszczalnie hydrobotaniczne, stawy biologiczne. Metody oczyszczania biologicznego można dodatkowo dzielić na: – tlenowe – jak sama … więcej