Projektowanie

Ssanie w kanale. Montaż wentylatora

Prawidłowy montaż wentylatora wywiera ogromny wpływ na warunki pracy całej instalacji. Nieprawidłowa lokalizacja, brak tłumików czy łączników przeciwdrganiowych mogą zwiększyć hałas. Dodatkowo brak konserwacji (czyszczenia) instalacji (wentylatorów, filtrów, przewodów itp.) pogarsza parametry powietrza w pomieszczeniach, zwiększa opory przepływu oraz poziom zużycia energii przez wentylatory.

W celu zminimalizowania spadku sprawności wentylatora (wentylatory kanałowe), spowodowanego turbulentnym przepływem powietrza, zalecane jest zachowanie przed i za wentylatorem prostego odcinka kanału lub tłumika. Minimalna długość prostego kanału powinna wynosić:

L = D (po stronie ssawnej)
L = 3D (po stronie tłocznej)

gdzie:
L – długość prostego kanału
D – średnica przewodu

Na tych odcinkach filtry nie powinny być zamontowane.

Wielkość przekroju kanałów wentylacyjnych powinna być nie mniejsza niż przekroje na wlocie i wylocie z wentylatora – zapobiega to niewskazanemu dławieniu wentylatora.

W celu odizolowania drgań z wentylatora zaleca się montaż złącz przeciwdrganiowych pomiędzy wentylatorem a kanałami wentylacyjnymi.

W celu zapobiegnięcia przenoszeniu drgań z wentylatora na inne elementy instalacji zaleca się montaż wentylatorów z zastosowaniem zamocowań tłumiących drgania.

Przed uruchomieniem wentylatora należy zapoznać się z instrukcją obsługi w szczególności z podłączeniem elektrycznym z uwzględnieniem dodatkowych zabezpieczeń oraz ze sposobem rozruchu.

Więcej o Projektowanie

Obliczanie kv zaworu

Obliczeniowa wartość kv zaworu: kv – jest to taki przepływ [m3/h], przy którym strata na zaworze wynosi 10 mH2O G – przepływ [m3/h] Δp – obliczeniowa strata na zaworze [bar] Współczynnik przepływu zaworu (kv) Strumień przepływu wyrażony w m3/h, wyznaczony przy ustalonym skoku grzyba zaworu oraz przy … Więcej

Tłumik wentylacyjny – jak dobrać

AkusWin 4 Dobor tlumika

Jak dobrać tłumik wentylacyjny? Tłumik wentylacyjny nazywany tłumikiem akustycznym, tłumikiem hałasu i jego zasadność stosowania w instalacji wentylacyjnej / klimatyzacyjnej jest w miarę zrozumiała – ma tłumić hałas w instalacjach. Niemniej jednak wielu inżynierów, projektantów czy wykonawców nie przykłada wielkiej wagi do tego elementu instalacji. A dlaczego? Wydaje mi się, … więcej

Montaż nawiewników

Miejsce montażu Umieszczenie nawiewnika na zalecanej wysokości, powyżej 2 m od posadzki, jest uzasadnione potrzebą zapewnienia użytkownikom należytego komfortu. W ogrzewanym pomieszczeniu powietrze na tej wysokości jest na tyle ciepłe, że zimne, dostające się z zewnątrz może się od niego ogrzewać i nie powoduje nieprzyjemnych przeciągów. W oknie nawiewnik może być zamontowany … więcej

Zasady dotyczące działania wentylatorów

Zasady dotyczące działania wentylatorów służą określaniu wpływu zmiennych warunków pracy lub wielkości wentylatora na charakterystykę wentylatora, podano je w tabeli poniżej. Określenia użyte w równaniach: V – strumień objętości powietrza przepływającego przez wentylator, n – prędkość obrotowa wirnika wentylatora, P – spręż (statyczny i całkowity), N – … więcej

Przewody wentylacyjne – obliczenia hydrauliczne

 Przebieg obliczeń jest następujący: – wyznaczenie ilości powietrza wentylacyjnego dla każdego pomieszczenia w budynku – zaprojektowanie wstępne sieci przewodów wentylacyjnych i urządzeń nawiewnych (wywiewnych) w zależności od typu instalacji – dobór wstępny średnic przewodów na podstawie ilości przepływającego w nich powietrza z zachowaniem warunku dopuszczalnej prędkości (tabela … więcej

Ilości powietrza wentylacyjnego – obliczenia

Obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego na podstawie ilości osób gdzie: n – ilość osób w pomieszczeniu Vi – ilość powietrza przypadająca na jedną osobę w [m3/h] wynosząca w przybliżeniu od 20-60 m3/h, Wartość Vi można przyjmować według tabeli poniżej: Rodzaj pomieszczenia Ilość powietrza w m3/h Przedszkola i żłobki (ilość powietrza obniżona) … więcej

Zyski ciepła – obliczenia

Sumaryczne zyski ciepła można przedstawić wzorem: w którym:QOK – zyski od słońca przez przegrody przezroczyste (okna) [W],QŚC – zyski od słońca przez przegrody nieprzezroczyste (ściany) [W],QO – zyski ciepła od oświetlania [W],QL – zyski ciepła od ludzi [W],QS – zyski ciepła od silników elektrycznych i maszyn [W],QU – zyski ciepła od innych urządzeń [W],QI – zyski ciepła … więcej

Kiedy wentylacja mechaniczna?

Jeżeli nie jest wystarczające wentylowanie budynków za pomocą przewietrzania przez okna, względnie w inny sposób naturalny, wtedy konieczne jest stosowanie systemów wentylacji mechanicznej. Aby wyjaśnić w fazie wstępnego projektowania, czy zastosowanie systemów wentylacji mechanicznej jest konieczne, należy odpowiedzieć na następujące pytania: 1. Czy zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego jest do zaakceptowania? … więcej

Zamienniki kanałów prostokątnych i okrągłych

Tabele zawierające średnice równoważne dla kanałów prostokątnych oraz wymiary kanałów prostokątnych równoważnych kanałom okrągłym. Zamienniki wyznaczono dla reguły zachowania tego samego wydatku przy tym samym jednostkowym spadku ciśnienia dla tej samej chropowatości kanału. Obliczenia wykonano w oparciu o wzór: d=1,3(a · b)0,625/(a + b)0,25 zamieszczonego w „ASHRAE … więcej