Wiadomości ogólne mają za zadanie przedstawić podstawowe informacje z zakresu klimatyzacji. Znajomość zwrotów, pojęć czy podziałów systemów klimatyzacyjnych pomaga na poprawne zaprojektowanie, wykonanie, sprawdzanie i obsługę instalacji.

Zapewnienie wentylacji – przepisy ogólne

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 

§ 147.
1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych
w rozporządzeniu.
2. Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza.
3. Klimatyzację należy stosować w pomieszczeniach, w których ze względów użytkowych, higienicznych, zdrowotnych lub technologicznych konieczne jest utrzymywanie odpowiednich parametrów powietrza wewnętrznego określonych w przepisach odrębnych i w Polskiej Normie dotyczącej parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego.
4. Instalowane w budynkach urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, o których mowa w przepisie odrębnym dotyczącym efektywności energetycznej, powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tym przepisie.

Więcej o Wiadomości ogólne

Podział systemów klimatyzacji

Podział systemów klimatyzacji ze względu na cel klimatyzowania obiektu: • klimatyzacja komfortu – przeznaczona dla pomieszczeń o stałym lub czasowym przebywaniu osób. Zapewnienie odpowiednie warunki egzystencji dla użytkowników • klimatyzacja przemysłowa – konieczność klimatyzowania pomieszczeń jest podyktowana  wymaganiami technologicznymi • klimatyzacja technologiczna – (pomieszczeń … więcej

Co to jest klimatyzacja?

Klimatyzacja – proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniej: temperatury wilgotności powietrza prędkości powietrza czystości Parametry te zapewniają dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla określonego procesu przemysłowego (np. w przemyśle elektronicznym). W języku potocznym … więcej