Tag Archives: prawo

Wypis i wyrys z planu miejscowego

Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydawany jest przez Urząd Gminy lub Miasta. Wypis i wyrys po wcześniejszym uiszczeniu opłaty urzędowej wydawany jest na wniosek osoby zainteresowanej (nie musi to być inwestor czy też właściciel działki).

Termin oczekiwania na dokument może wynieść od tygodnia do dwóch tygodni (choć zdarzają się przypadki, gdzie wypis i wyrys dostępny jest już następnego dnia od złożenia wniosku). Termin wydania uzależniony jest przede wszystkim od samego urzędu (w małej gminie czas oczekiwania na wypis może być znacznie krótszy od czasu oczekiwania na dokument z urzędu miasta).

Wypis i wyrys zawierają następujące informacje:

  • Mapkę (fragment obszaru, na którym na kolorowo zaznaczone są działki wraz z ich symbolem). Z mapki można wyczytać przeznaczenie poszczególnych działek, linie dróg publicznych i wewnętrznych, obszary leśne itd.
  • Wymogi odnośnie budynku, który można wybudować na nakreślonych działkach (typ oraz powierzchnia zabudowy, liczba kondygnacji, maksymalna wysokość budynku, kształt oraz kąt nachylenia dachu, kolor dachówki, układ kalenicy do drogi dojazdowej)
  • Wymogi odnośnie infrastruktury (dopuszczalne rodzaje ogrzewania, sposób odprowadzania ścieków, odpadów, doprowadzanie wody itd.)
  • Inne informacje związane z ochroną środowiska lub ochroną konserwatorską.

Warto przed zakupem projektu poznać warunki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu można uniknąć błędu przy wyborze projektu (przede wszystkim niewłaściwy kształt i kąt nachylenia dachu). Wypis i wyrys z planu miejscowego stanowi istotny załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę.

Samowola

Każdy budynek samowolnie postawiony i wbrew przepisom Prawa Budowlanego podlega przymusowej rozbiórce. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy postawiony bezprawnie budynek stoi od co najmniej 5 lat a jego istnienie nie narusza przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym (szczególnie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Tego typu budynek nie można rozebrać. Jednak właściciel … więcej

Akt notarialny

Akt notarialny do dokument urzędowy potwierdzający dokonanie jakiejś czynności prawnej (dotyczy najczęściej sprzedaży nieruchomości). Dokument ten posiada formę pisemną i może być sporządzony wyłącznie przez notariusza lub wyznaczonego przez niego zastępcę (asesor notarialny). Każdy akt notarialny powinien zawierać następujące elementy: Jeżeli jakiś akt nie posiada … więcej

Opłaty w urzędach

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. nr 253 z 2004, poz. 2532) podania, załączniki do podań, zaświadczenia i pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego są zwolnione z opłat skarbowych. Jednak w przypadku niektórych wniosków (np. wniosek i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyrys z tego planu itd.) wymagane jest wniesienie opłaty … więcej

Montaż wodomierzy – przepisy

Przepisy  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 luty 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawidłowej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych Dyrektywa Nr 2004/22/WE: Parlamentu Europejskiego i RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów … więcej

Montaż instalacji kanalizacyjnych – przepisy ogólne

Rozdział 2. Kanalizacja ściekowa i deszczowa § 122. [Organizacja] 1. Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku. 2. Instalacja kanalizacyjna budynku powinna umożliwiać odprowadzanie ścieków, a także wód opadowych z tego budynku, jeżeli nie są one … więcej

Studzienka chłonna

Studzienka chłonna służy do odprowadzania ścieków wstępnie oczyszczonych jak i ścieków deszczowych bezpośrednio do gruntu. Wybór studni chłonnej ma uzasadnienie w przypadku: płytko posadowionej warstwy nieprzepuszczalnej poniżej której znajduje się warstwa przepuszczalna gruntu małej powierzchni działki uniemożliwiającej zastosowanie drenażu rozsączającego  Są to elementy najczęściej murowane lub betonowe. W przeciwieństwie do szamb studzienki … więcej

Szambo

Szambo, inaczej zbiornik na nieczystości ciekłe, to szczelny, bezodpływowy, zbiornik gromadzący ścieki w sposób okresowy, opróżniany przez tabor asenizacyjny. Szamba mogą być wykonane z kręgów betonowych, z tłoczonych zbiorników z tworzyw sztucznych, mogą być też betonowane metodą zalewową bezpośrednio na placu budowy z wykorzystaniem form betoniarskich. Budowa Typowy przekrój … więcej

Oczyszczanie ścieków

Metody oczyszczania ścieków sanitarnych pochodzących z gospodarstw domowych zależą od wielu czynników, jak: ilość odprowadzanych ścieków w ciągu doby, miesiąca cykliczność odprowadzania ścieków (np. działka letniskowa, dom mieszkalny), charakter odprowadzanych ścieków (zawartość części pływających, zawartość tłuszczów) skład i budowa geologiczna gruntu wymiary działki, odległości od innych … więcej

Przewody wentylacyjne – przepisy ogólne

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 153. 1. Przewody i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby zminimalizować odkładanie się zanieczyszczeń na ich powierzchniach wewnętrznych kontaktujących się z powietrzem … więcej