Tag Archives: instalacja wodociągowa

Instalacje i sieci wodociągowe

Sieć wodociągowa jest to układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkami odbiorców zaopatrujących w wodę ludności, zakłady produkcyjne, przemysł, obiekty sportowe itp. Odgrywa ona bardzo ważna rolę ze względu na niezawodności dostawy wody do odbiorców oraz decyduje o kosztach eksploatacji. Instalacja ta powinna spełniać określone wymagania i zapewniać dostawę wody w wymaganej ilości o odpowiedniej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem. Dodatkowo powinna zapewniać niezawodności dostawy wody przy maksymalnej trwałości oraz długowieczności wodociągu i przy możliwie najniższym koszcie budowy oraz eksploatacji sieci. 

Wyróżniamy dwa rodzaje układów sieci wodociągowych: układ otwarty i układ zamknięty. Różnią się one tym, iż układ otwarty nie zapewnia równomiernego rozprowadzenia ciśnień natomiast układ zamknięty zabezpiecza i zapewnia dostawę wody w razie dostawy wody w razie awarii przewodu głównego.

Aby w armaturze czerpalnej popłynęła nam woda należy zadbać o właściwie zaprojektowaną i wykonaną instalację wodną, odpowiedzialną za dostawę wody do naszego domu. Wymagania dla takiej instalacji określają odpowiednie normy oraz przepisy prawa budowlanego a sama instalacja powinna przebiegać według wytycznych zawartych w projekcie określających średnice, trasę, materiał oraz rodzaj rur a dodatkowo lokalizacje zaworów, wodomierzy czy hydroforu.

Budowa przyłącza wodociągowego

przyl02

Projektowanie instalacji wodociągowych – podstawowe wiadomości

Normy i rozporządzenia 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami 2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72/2001, poz.747, z późniejszymi zmianami) 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. … więcej

Instalacje zasilane wodą z sieci

Zasilanie budynków, w których woda pochodzi z sieci może odbywać się pod ciśnieniem wody w rurociągu lub poprzez urządzenia dodatkowe np. pompy czy hydrofory. Pierwsze rozwiązanie stosowane jest dla konstrukcji do 15 metrów lub do 5 kondygnacji naziemnych. Należy zapewnić minimalne ciśnienie wypływu w najwyżej położonych punktach czerpalnych na poziomie 10 metrów … więcej

Badanie szczelności instalacji wodociągowej

Badanie szczelności instalacji należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i otworów, przed pomalowaniem przewodów i ich zaizolowaniem.  Badanie szczelności należy przeprowadzać wodą, podczas odbiorów częściowych instalacji dopuszcza się badanie szczelności sprężonym powietrzem.  Podczas badania szczelności zabrania się podnoszenia ciśnienia powyżej ciśnienia próby nawet chwilowo. Przed przystąpieniem … więcej

Materiały stosowanie do montażu instalacji wodociągowej

Wykaz materiałów które można stosować w instalacji wodociągowej Poz. Oznaczenie Nazwa materiału i jego opis uwagi 1 2 3 4 5 1 PB tworzywa sztuczne Polibutylen 2 PE-X Polietylen sieciowany 3 PE-RT Kopolimer  oktanowy etylenu o podwyższonej odporności na temperaturę 3 PP-B Kopolimer Blokowy … więcej

Wyznaczanie obliczeniowego przepływu wody wg PN-92/B01706

Dla określenia chwilowych (sekundowych) przepływów wody w instalacji, wychodzi się z założenia, że prawdopodobieństwo otwarcia wszystkich zaworów czerpalnych jest tym mniejsze, im większa jest instalacja wodociągowa i odwrotnie. Chwilowy przepływ wody miarodajny dla doboru średnic przewodów wodociągowych nazywa się przepływem obliczeniowym. Obliczeniowy przepływ wody w budynkach … więcej

Zasady montażu instalacji wodociągowych

Przepisy ogólne (na podstawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) § 113. 3a.  Instalacja wodociągowa ciepłej wody przygotowywanej: 1) centralnie – rozpoczyna się bezpośrednio za armaturą odcinającą tę instalację od indywidualnego węzła ciepłowniczego, od grupowego węzła ciepłowniczego lub od kotłowni, a kończy punktami czerpalnymi, 2) miejscowo – rozpoczyna … więcej

Przykłady obliczeniowe i rysunki instalacji wodociągowej

Obliczanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej wymaga sporządzenia w pierwszej kolejności schematu obliczeniowego w postaci rysunku umownego, z zaznaczeniem wszystkich punktów czerpalnych, rozgałęzień i podzielenia całej instalacji na działki obliczeniowe. Za działkę uważa się przy tym odcinek instalacji o jednakowym rozbiorze wody. Tak wykonany schemat należy ponumerować, przy … więcej