Kotłownie gazowe – wymagania

Przepisy dla pomieszczeń w których są instalowane kotły gazowe określają “Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,w szczególności §172, §176 oraz PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe dla gazu o gęstości względnej mniejszej niż 1”. Polska Norma dzieli kotłowni gazowe na cztery grupy:

 • do 30 kW
 • 30-60 kW
 • 60-2000 kW
 • powyżej 2000 kW

Pojęcie “kotłownia wbudowana” oznacza kotłownię niesamodzielną, zlokalizowaną w pomieszczeniu będącym elementem budynku (np. mieszkalnego).
Pojęcie “gęstość względna” mówi o tym, ile razy gaz jest cięższy od powietrza. Gęstość względna mniejsza niż 1 oznacza więc, że gaz jest lżejszy od powietrza – dotyczy to gazu ziemnego, którego gęstość wynosi 0,78 kg/m³.
1 2 3 4

Inne wymagania

1. Dla kotłowni o mocy kotłów do 30 kW

 • w przypadku montażu kotła gazowego w pomieszczeniu wykonanym z materiałów palnych (np. budynek drewniany), podłoga w odległości 0,5m od kotła lub ściana za kotłem powinna być wykonana z materiałów niepalnych,
 •  minimalna średnica kanału spalinowego przy kotłach z palnikami inżektorowymi nie może być mniejsza niż 14 cm, a wysokość kanału powinna zapewniać ciąg wymagany przez producenta kotła, ale nie mniejsza niż 2,0 m,
 • minimalna odległość kotła od przegród powinna umożliwiać jego konserwację, odległość przodu kotła od przeciwległej ściany minimum 1,0m,
 • wejście do kotłowni otwierane na zewnątrz , drzwi o szerokości minimum 900 mm,.

2. Dla kotłów o mocy od 30-60 kW

 • minimalna średnica kanału spalinowego dla kotłów z palnikami inżektorowymi minimum 18cm, dla kotłów z palnikami nadmuchowymi przekrój i wysokość komina tylko według obliczeń wymaganych przez producenta kotła,
 • odległość kotła od przegród j.w.,
 •  wejście j.w.

3. Dla kotłów o mocy 60-2000 kW

 • komin należy umieszczać jak najbliżej kotłów, w najwyższej części budynku przy ścianie wewnętrznej. Dopuszcza się instalowanie kominów przy ścianie zewnętrznej mocowane na konsoli lub jako wolnostojące.
 • zaleca się aby największa odległość komina od skrajnego kotła przy ciągu grawitacyjnym nie była większa niż 0,5 wysokości komina,
 • kotłownia leżąca w przyziemiu powinna być zabezpieczona przed napływem wód gruntowych,
 • drzwi wejściowe najlepiej z zewnątrz budynku o szerokości 900 mm otwierane na zewnętrz kotłowni, przy mocy kotłów powyżej 350 kW zaleca się wykonanie dwóch wyjść ewakuacyjnych, jedno od strony budynku, drugie na zewnątrz budynku,
 • odległość między kotłami minimum 0,5m, od tyłu lub boku kotła do ściany minimum 1,0m, od palnika do otworu nawiewnego minimum 1,5m,
 • kotły powinny być zamontowane na osobnym fundamencie wystającym co najmniej 5cm ponad poziom podłogi,
 • wszystkie przewody powinny być prowadzone w taki sposób aby nad przejściami był zapewniony prześwit minimum 2,0m,
 • armatura powinna być dostępna z poziomu podłogi lub pomostu i nie wyżej niż 1,8m od podłogi (pomostu)
 • w kotłowni powinien znajdować się sygnalizator akustyczny informujący o przekroczeniu dopuszczalnego stężenia wynoszącego 10% dolnej granicy wybuchowości gazu z powietrzem.

źródło:
1) www.arpena.pl
2) www.instalacjebudowlane.pl

Dodaj komentarz