Zapotrzebowanie na gaz – obliczenia

  • Wielkość szczytowego zużycia gazu przez urządzenia gazowe, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub na danym odcinku instalacji, wyznaczamy wg poniższego wzoru, którego postać zależy od wyposażenia budynku w urządzenia gazowe

projga11

gdzie:
VKG – zużycie gazu przez kuchenkę gazową (KG)  m3/h,
fKG – współczynnik jednoczesności rozbioru gazu dla kuchenek gazowych (z piekarnikiem lub
bez piekarnika),
VGW – zużycie gazu przez grzejnik wody (GW)  m3/h,
fGW – współczynnik jednoczesności rozbioru gazu dla grzejników wody (przepływowych lub zbiornikowych),
VOG – zużycie gazu przez gazowy ogrzewacz pomieszczeń (OG) m3/h,
fOG – współczynnik jednoczesności rozbioru gazu dla ogrzewaczy pomieszczeń (promiennikowych, konwekcyjnych, konwekcyjno promiennikowych),
VKGW   zużycie gazu przez kocioł ogrzewczy wodny (KGW)  m3/h,
fKGW – współczynnik jednoczesności rozbioru gazu dla kotłów ogrzewczych wodnych,
VKGWD – zużycie gazu przez kocioł ogrzewczy wodny dwufunkcyjny (KGWD) m3/h,
fKGWD  współczynnik jednoczesności rozbioru gazu dla kotłów ogrzewczych wodnych dwufunkcyjnych.

  • Wielkość zużycia gazu przez pojedyncze urządzenie gazowe możemy odczytać z tablicy poniżej lub wyznaczyć z wzoru:

projga12

gdzie:
QUG moc cieplna urządzenia gazowego kW,
ηUG sprawność urządzenia gazowego,
Wd wartość opałowa gazu  MJ/m3.

Wielkość zużycia gazu przez typowe urządzenia gazowe
projga13

Wartości współczynników jednoczesności w budownictwie jednorodzinnym podawane są tylko dla maksymalnej liczby urządzeń =50 i wynoszą wtedy odpowiednio: 0,114; 0,082; 0,512; 0,293. Dla większej liczby odbiorców przyjmuje sie wartości jak niżej.

Współczynniki jednoczesności rozbioru gazu w budownictwie mieszkaniowym dla poszczególnych grup urządzeń gazowych (wg wymagań niemieckich)

projga14

Uwaga: dla kotłów ogrzewczych wodnych dwufunkcyjnych współczynniki jednoczesności wyznaczono zgodnie z zasadami rachunku prawdopodobieństwa.

  • W budownictwie wielorodzinnym, komunalnym wielkość zapotrzebowania na gaz oblicza się ze wzoru:

projga6

gdzie:
Vs – suma obciążeń nominalnych urządzeń gazowych,
n – liczba odbiorców,
f – współczynnik jednoczesności rozbioru (w tabeli oznaczono pg)

Współczynniki jednoczesności rozbioru gazu wysokometanowego dla budynków mieszkalnych
projga15

Powyższa tabela nie oddaje w pełni wszystkich warunków zużycia gazu, wrzucając do jednego worka różne wyposażenie instalacji w przybory gazowe. W praktyce dla budownictwa wielorodzinnego wyposażonego tylko w kuchenki gazowe i grzejniki wody przepływowej, można stosować tabelę poniżej.

Współczynniki jednoczesności rozbioru gazu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wyposażonych w kuchenki gazowe i grzejniki gazowe wody przepływowej.
projga25

źródło:
1) www.instsani.pl

Dodaj komentarz