Instalacje c.o. – przepisy, normy

 •  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 póz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. M w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
 •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu f wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
 •  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003 r)
 •  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
 •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).
 • PN-EN 215:2002 […] Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
 • PN-EN 442-1:1999 […] Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
 • PN-EN 442-2:1999  […] Grzejniki. Moc cieplna i metody badań
 • PN-EN 442-2:1999/A1:2002  […] Grzejniki. Moc cieplna i metody badań
 • PN-EN 442-3:2001 […] Grzejniki. Ocena zgodności
 • PN-EN 1057:1999 […] Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania
 • PN-EN 1254-1:2002 […] Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego
 • PN-EN 1254-2:2002  […] Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do zaciskania
 • PN-EN 1254-3:2002 […] Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami do zaciskania
 • PN-EN 1254-4:2002  […] Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych
 • PN-EN 1254-5:2002  […] Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego
 • PN-EN ISO 13370:2001  […] Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania
 • PN-EN ISO 13789:2001  […] Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania
 • PN-EN ISO 14683:2000  […] Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne
 • PN-ISO 7-1:1995  […] Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
 • PN-ISO 228-1:1995  […] Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
 • PN-B-02025:2001  […] Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
 • PN-82/B-02403  […] Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
 • PN-87/B-02411  […] Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania
 • PN-91/B-02413  […] Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania
 • PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
 • PN-91/B-02415  […] Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania
 • PN-91/B-02416 […] Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania
 • PN-91/B-02419  […] Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania
 • PN-91/B-02420  […] Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania
 • PN-B-02421:2000  […] Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze
 • PN-83/B-03430  […] Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000
 • PN-B-10720:1999  […] Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze
 • PN-C-04601:1985  […] Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych
 • PN-C-04607:1993  […] Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody
 • PN-H-74200:1998  […] Rury stalowe ze szwem gwintowane
 • PN-80/H-74219  […] Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
 • PN-79/H-74244  […] Rury stalowe ze szwem przewodowe
 • PN-65/M-69013  […] Spawanie gazowe stali nisko węglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
 • PN-75/M-69014  […] Spawanie hakowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych
 • PN-88/M-69420  […] Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
 • PN-70/N-01270.01  […] Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne
 • PN-70/N-01270.03  […] Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników
 • PN-70/N-01270.14  […] Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania

 

Dodaj komentarz