Bez kategorii

Gaśnice

W zależności od rodzaju środka gaśniczego, zawartego w gaśnicy, wyróżnia się następujące typy gaśnic: gaśnice płynowe, gaśnice pianowe, gaśnice proszkowe, gaśnice śniegowe CO2, gaśnice halonowe. Przy doborze sprzętu gaśniczego powinny obowiązywać następując zasady: do gaszenia pożarów grupy A stosuje się gaśnice płynowe lub pianowe, … więcej

Odbiór techniczny instalacji wodociągowej

Przed czynnościami odbiorowymi instalacji następuje jej płukanie i dezynfekcja. Do płukania stosowana jest woda wodociągowa o jakości wody przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze. Czynność trwa do czasu, kiedy wypływająca woda z armatury czerpalnej jest czysta według oceny wzrokowej. Do dezynfekcji stosowany jest do tego roztwór chlorku wapnia w ilości 100 mg/dm3 lub chloroaminy … więcej

Podział instalacji kanalizacyjnych

Instalacje kanalizacyjne służą do odprowadzania z budynków ścieków bytowo-gospodarczych, ścieków powstających w wyniku procesów technologicznych i wód opadowych oraz przesyłania ich dalej do oczyszczalni ścieków lub bezpośrednio do odbiornika, którym może być: studnia chłonna, rów przydrożny, rzeka, gleba, itp. W zależności od przeznaczenia i charakteru ścieków instalacje kanalizacyjne dzieli się na: … więcej

Zasady obliczania powierzchni budynków

Normy PN-70/B-02365 i PN-ISO 9836:1997 określają zasady podziału i rodzaje powierzchni budynków oraz ogólne zasady obliczania tych powierzchni. Stosuje się je m.in. przy ustalaniu jednolitych zasad podziału powierzchni budynków podczas opracowywania normatywów i wytycznych technicznych projektowania budynków, określaniu jednolitych zasad obliczania powierzchni budynków przy ich … więcej

Charakterystyka paliw energetycznych

Paliwa to substancje wydzielające podczas spalania dużą ilość ciepła i gazów; służące do ogrzewania, napędu silników lub wytwarzania energii elektrycznej. Ropa naftowa W temperaturze pokojowej ropa naftowa jest cieczą oleistą łatwo palną, najczęściej lżejszą od wody, źle przewodzącą prąd elektryczny. Barwa, zapach, lepkość, ciężar właściwy … więcej

Pomiar ciśnienia

Ciśnienie jest drugim z najważniejszych parametrów, który należy stale kontrolować w instalacji. Za pomiar odpowiadają niezastąpione manometry. Stosowane są one głównie do mierzenia ciśnienia gazów oraz cieczy (np. wody w instalacjach c.o.) o niskiej lepkości, a także mediów, które nie działają agresywnie na stopy miedzi. Wielkość i rodzaj zmierzonego ciśnienia zależy od punktu odniesienia. … więcej

Termometry

Ze względu na budowę i zasadę działania termometry stosowane w instalacjach sanitarnych możemy podzielić na: cieczowe bimetaliczne rezystancyjne termoelektryczne (termopary) radiacyjne Ze względu na sposób pomiaru termometry możemy dzielić na: kontaktowe bezkontaktowe Termometry rozszerzalnościowe Termometry tego typu pracują w oparciu o zmianę objętości gazów, cieczy i zmian wymiarów ciał … więcej

Skale temperatur

Skala Kelvina Litera K stojąca przy wartości liczbowej 273,16 to jednostka skali Kelvina – kelwin – nazwana tak na cześć Williama Thomsona (1824 – 1907), znanego bardziej jako lord Kelvin. Skala Kelvina nazywana również bezwzględną skalą temperatur to skala temperatur powszechnie stosowana w badaniach naukowych na całym świecie. … więcej

Izolacja cieplna

Zadania izolacji Izolacją cieplna nazywamy ogólnie materiał , który chroni pomieszczenie, obiekt, urządzenie przed utratą ciepła. Z punktu widzenia techniki za materiały izolacyjne uważa się tylko takie, których współczynnik przenikania ciepła λ obliczony w temperaturze 20°C jest mniejszy od 0,175 W/mK. W instalacjach sanitarnych materiał izolacyjny chroni przed korozją, wykraplaniem się pary wodnej … więcej

Wentylatory osiowe – zasady montażu

Wentylatory osiowe zależnie od typu montowane są w położeniu dokładnie poziomym lub pionowym. Umieszczenie wentylatora w nieodpowiednim miejscu może spowodować obniżenie wydajności i jakości wentylacji. Wskazówek i zalecenia dotyczące montażu wentylatorów: wentylator powinien być zainstalowany w miejscu najbardziej oddalonym od punktu, w którym powietrze wchodzi (drzwi, nawietrzak, okno) i jak … więcej