Tag Archives: zasady montażu

Zasady montażu przykanalików

Przyłącze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. Przyłącze kanalizacyjne powinno odprowadzać ścieki do kanału trasą zaprojektowaną w odcinkach możliwie najkrótszych, prostych, prostopadłych do kanału. Zmiany kierunku i spadku przyłącza … więcej

Zasady montażu poziomów kanalizacyjnych

Przewody odpływowe układane w ziemi należy układać równolegle i prostopadle do przegród budowlanych, tak aby nie zagrażały stateczności konstrukcyjnej budynku. Przewody odpływowe w ziemi powinny być układane na podsypce piaskowej o grubości od 15-20 cm, w gruntach o kategorii I-IV przewody można układać bez podsypki. Dno wykopu powinno być gruntem rodzimym, przy … więcej

Zasady montażu pionów kanalizacyjnych

Przewody instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić po powierzchniach wewnętrznych ścian budynku Temperatura pomieszczeń przez które prowadzona jest instalacja nie może być niższa od 0°C, w przeciwnym wypadku przewody należy zaizolować  Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy ustawione przeciwnie do kierunku spływu ścieków Kompensacja cieplna przewodów z tworzyw sztucznych … więcej

Zasady montażu drenażu opaskowego

Rurociągi wykonuje się z rur perforowanych PVC-U, PP-B o średnicy min. DN 100 mm i układa ze spadkiem min. 0,4 – 0,5 %. Drenaż pierścieniowy może być wykonany przed wznoszeniem obiektu, co zapewnia odwodnienie wykopu fundamentowego. Woda odprowadzana jest grawitacyjnie z studzienki osadnikowej o pojemności min. 35 … więcej

Zasady montażu systemów przeciwoblodzeniowych

Wszystkie instalacje przeciwoblodzeniowe powinny być wyposażane w wyłącznik przeciwporażeniowy. Kable układane w gruncie muszą być każdorazowo oznakowane, np. poprzez wykonanie tabliczki z napisem „uwaga – schody (podjazd) ogrzewany elektrycznie napięciem 230V”. Systemy wykonane dla rynien i pionów spustowych powinny być na bieżąco czyszczone z liści i błota. Koszt … więcej

Montaż elektrycznego ogrzewania podłogowego

Większość instalacji grzewczych elektrycznych pracuje na napięciu 230 V, wyjątkiem są instalacje ogrzewające lustra w łazienkach, w których napięcie obniżone jest do 48 V. Kable, maty i folie układa się według odmiennych zasad ustalanych przez producenta wyrobu, należy więc stosować się ściśle do instrukcji. Montaż elektrycznego ogrzewania podłogowego zaczyna się … więcej

Zasady montażu przewodów parowych

Przewody parowe powinny być prowadzone powyżej linii ciśnień, jeżeli jest to możliwe – ze spadkiem w kierunku przepływu pary (0,3-0,5%). Ze względu na wykraplający się w przewodach kondensat należy zapewnić właściwe odwodnienie przewodów. W przypadku przewodów parowych nieizolowanych odległości pomiędzy kolejnymi odwadniaczmi powinny być mniejsze niż 15-30m (wielkość … więcej

Zasady montażu grzejników

Przepisy ogólne  Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. Grzejniki członowe lub modułowe aluminiowe należy montować … więcej

Wentylatory osiowe – zasady montażu

Wentylatory osiowe zależnie od typu montowane są w położeniu dokładnie poziomym lub pionowym. Umieszczenie wentylatora w nieodpowiednim miejscu może spowodować obniżenie wydajności i jakości wentylacji. Wskazówek i zalecenia dotyczące montażu wentylatorów: wentylator powinien być zainstalowany w miejscu najbardziej oddalonym od punktu, w którym powietrze wchodzi (drzwi, nawietrzak, okno) i jak … więcej