Tag Archives: przyłącze kanalizacyjne

Zasady montażu przykanalików

Przyłącze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

 • Przyłącze kanalizacyjne powinno odprowadzać ścieki do kanału trasą zaprojektowaną w odcinkach możliwie najkrótszych, prostych, prostopadłych do kanału.
 • Zmiany kierunku i spadku przyłącza kanalizacyjnego należy projektować w studzienkach rewizyjnych.
 • W wyjątkowych przypadkach możliwe jest załamanie (max pod kątem 45°) przyłącza kanalizacyjnego bez studzienki w odległości 1,00 m od budynku, pod warunkiem zachowania jednakowego spadku na odcinku od budynku do pierwszej studni rewizyjnej oraz włączenia do studni kanału ulicznego.
 • Przyłączy kanalizacyjnych nie należy lokalizować wzdłuż skarp. Dopuszcza się poprzeczne przejście przez skarpę.
 • Odległości przyłączy kanalizacji sanitarnej od obiektów budowlanych i zieleni należy przyjmować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 9 oraz obowiązującymi przepisami.

w szczególności odległości te wynoszą:

Rodzaj uzbrojenia lub przeszkody  Minimalna odległość
Przyłącze wodociągowe, gazowe 1,5m
Przyłącze elektryczne 0,8m
Przyłącze telekomunikacyjne 0,5m
Linia ogrodzenia 1,5m
Drzewo (od środka pnia) 2,0m
Drzewo pomnik przyrody 15,0m
 • Minimalna średnica przykanalika wynosi 150mm.
 • Minimalny spadek kanału zapewniający samooczyszczanie wynosi:
  – dla rur średnicy 150mm – 1,5%
  – dla rur średnicy 200mm – 1,0%
  – dla rur średnicy 250mm – 0,8%
  – dla rur średnicy 300mm – 0,6%
 • Maksymalne spadki przykanalików zależą od materiału rury i wynoszą:
  – dla rur z tworzyw sztucznych – 25%
  – dla rur kamionkowych i betonowych -15%
  – dla rur żeliwnych – 40%
 •  Minimalna głębokość przykrycia przykanalika licząc od wierzchu rury do poziomu terenu wynosi 0,4m+głębokośc przemarzania dla danej strefy klimatycznej. Jeśli głębokość jest mniejsza kanał należy ocieplić. Kanały położone pod drogami muszą mieć minimalne przykrycie 1,4m.

Strefy przemarzania gruntów w Polsce

przemarzanie