Wymiarowanie przewodów wodociągowych

Wymiarowanie średnic przewodów instalacji wodociągowych

Wymiarowanie przewodów wodociągowych polega na dobraniu średnic przewodów, tak aby przy zadanym ciśnieniu zapewnić utrzymanie ciągłości dostawy wody do instalacji i dostarczyć wymaganą ilość wody o odpowiednim ciśnieniu do każdego punktu czerpalnego.

Wyznaczanie przepływu obliczeniowego wg PN-92/B-01706

Dla budynków mieszkalnych przepływ obliczeniowy wody q, m3/s należy określać :

– dla 0,07 <  Σ qn < 20 dm3/s, oraz dla
armatury o qn < 0.5 dm3/s

q = 0,682*(Σ qn)0,45 – 0,14 [dm3/s] (1)

– dla Σ qn > 20 dm3/s, oraz dla
armatury o qn > 0.5 dm3/s

q=1,7*(Σqn)0,21 – 0,7 [dm3/s], (2)

Podane wzory stosuje się dla wyznaczenia przepływu obliczeniowego ogólnej ilości wody, wody zimnej i wody ciepłej.

Normatywny wypływ z punktów czerpalnych podano w tablicy


Przepływ obliczeniowy wody q, m3/s w budynkach niemieszkalnych należy określić w oparciu o wzory :

– budynki biurowe i administracyjne

q=0,4*(Σ qn)0,54 + 0,48 [dm3/s], (3)

Dla wyznaczenia przepływu obliczeniowego w budynkach biurowych i administracyjnych, dla których
Σ qn < 20 dm3/s należy stosować wzór (1)

– hotele i domy towarowe

q=(Σqn)0,366
[ dm3/s ],
(4)
q = 0,698*(Σ qn)0,5 – 0,12 [dm3/s], (5)
q=1,08*(Σ qn)0,5 – 1,82 [dm3/s],/s], (6)
q = 4,3*(Σ qn)0,27 – 6,65 [dm3/s], (7)

Dla wyznaczenia przepływu obliczeniowego w hotelach i domach towarowych należy stosować wzór (4), jeżeli
w wyposażeniu są punkty czerpalne, których qn > 0,5dm3/s oraz w obszarze
1 < Σqn < 20 dm3/s, natomiast jeżeli w wyposażeniu
instalacji są tylko punkty czerpalne, których qn < 0,5 dm3/s oraz w obszarze 1 < Σqn
< 20 dm3/s należy stosować wzór (5).

W obszarze Σqn > 20 dm3/s dla hoteli należy stosować
wzór (6), a dola domów towarowych wzór (7).

Dla instalacji wodociągowych w obiektach innych niż wyżej wymienione należy dobrać wzór do ustalenia przepływu obliczeniowego przez analogię do sposobu korzystania z instalacji przez użytkowników.

Dodaj komentarz