Zasady montażu przyłączy wodociągowych

Przyłącze wodociągowe jest to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

 • Niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie instalacji wodociągowej zasilanej z sieci wodociągowej z urządzeniami zasilającymi instalację z innych źródeł wody.

 • Instalacja wodociągowa powinna być tak zaprojektowana, aby w każdym odcinku przewodu zapewniony był ruch wody.

 • Na odcinku przyłącza przed wodomierzem, na terenie nieruchomości nie należy projektować hydrantów.

 • Zasilanie placów budowy należy projektować poprzez przyłącza docelowe. Istniejące stare przyłącze może być wykorzystane do celów budowy na zasadach ustalonych w warunkach technicznych.

 Trasa przyłączy wodociągowych

 • Przyłącze wodociągowe należy projektować prostopadle do sieci wodociągowej, w miarę możliwości bez załamań.
 • W przypadku przejścia przyłączem pod ławą fundamentową należy zachować odległość min. 1,5 m od narożnika budynku.
 •  Przyłączy wodociągowych nie należy lokalizować wzdłuż skarpy.
 • Dopuszcza się poprzeczne przejścia przez skarpę pod warunkiem zachowania minimalnego przykrycia.
 • W przypadku budynków dwurodzinnych (bliźniaczych, budynków w zabudowie segmentowej lub budynków o wydzielonych dwóch lokalach własnościowych) dopuszcza się wykonanie jednego wspólnego przyłącza dla dwóch segmentów, wprowadzonego do jednego z nich przy wewnętrznej ścianie łączącej oba segmenty. Trasy przyłącza nie należy lokalizować na granicy dwóch posesji. Należy zachować odległość 1m od granicy posesji.
 • Wymaga się zachować minimalne odległości od przewodów wodociągowych do podziemnego uzbrojenia zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 3 oraz obowiązującymi przepisami.
 • Należy unikać lokalizacji przyłączy pod wjazdami i bramami oraz pod wjazdami do garaży w budynkach wielorodzinnych.

Układanie w wykopie

 • Zaleca się układać przewody na podsypce z piasku o grubości minimum 10 cm, obsypka również z piasku o grubości 30 cm.
 • Na obsypce należy wykonać taśmę ostrzegawczą, a obok rury przyłącza ułożyć dodatkowo przewód miedziany o grubości 1mm. Przewód ten należy zakończyć w studzience przy zasuwie.
 • Średnica przyłącza powinna zapewnić wymaganą wydajność na cele bytowo-gospodarczo i poż. (opcja). Maksymalna prędkość przepływu w przyłączu nie może przekraczać 1m/s.
 • Spadek przyłącza winien wynosić minimum 0,4% w kierunku przewodu ulicznego.
 • Na przyłączu należy zainstalować zasuwę odcinającą w terenie poza pasem jezdni o wytrzymałości na ciśnienie minimum 1,0 MPa.
 • Przyłącza należy układać na głębokości:

H=hp + 0,4m

gdzie: hp – głębokość przemarzania gruntu odczytana z mapy (zob. rys.)

         0,4m – współczynnik bezpieczeństwa

monwod4

UWAGA – Większość zakładów wodociągowych zaleca układanie przyłączy na głębokości minimum 1,6-1,7m oraz nie głębiej niż 2,5m.

 

 • Minimalna odległość przyłącza wodociągowego od innych sieci i urządzeń wynosi:
  – 1,5m od kanalizacji i gazu
  – 1,0m od słupów energetycznych
  – 0,8m od kabli energetycznych
  – 0,5m od kabli telekomunikacyjnych
 • Dodatkowo w pasie o szerokości 2,0m nie należy sadzić drzew i krzewów.
 • Do montażu przyłączy należy używać:
  – rur z PE100 o klasie ciśnieniowej 1 MPa o średnicy do 50mm
  – rur z żeliwa sferoidalnego dla większych średnic.

Schematy przyłączy wodociągowych

1,2 – schemat montażowy dla przyłączy z wodomierzem umieszczonym w budynku dla budynków położonych nie dalej niż 15 m od linii rozgraniczającej posesję od ulicy
3,4 – schemat montażowy dla budynków położonych >15 m od linii rozgraniczającej, wodomierz w studzience
5 – schemat dla budynków z przyłączem przechodzącym przez ścianę równolegle do sieci ulicznej
6,7,8- schematy przyłączy dla budynków położonych ukośnie do wodociągu
9 – Schemat przyłącza do budynków szeregowych ze wspólną studzienką wodomierzową

przyla1 przyla2

One comment on “Zasady montażu przyłączy wodociągowych

 1. Pingback: Przyłącze wodociągowe - Instalacje budowlane - HVAC, sanitarne, elektryczne, grzewcze, wentylacja i klimatyzacja

Dodaj komentarz