Bezpieczne użytkowanie gazu

Niebezpieczny gaz?  To mit, który ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Gaz ziemny to bardzo nowoczesne i bezpieczne źródło energii. W jego przypadku ewentualne zagrożenie może być spowodowane jedynie przez nas samych.
P
rzy jego użytkowaniu powinniśmy stosować następujące zasady:

 • przewody spalinowe i wentylacyjne są drożne i utrzymywane w należytej sprawności (przeglądy przynajmniej raz na rok),
 • instalacja gazowa jest szczelna, utrzymywana w odpowiednim stanie technicznym i poddawana obowiązkowemu sprawdzeniu co najmniej raz w roku,
 • urządzenia gazowe są utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym,
 • nie są dokonywane samowolnie przeróbki i naprawy instalacji gazowych,
 • nie są dokonywane manipulacje przy gazomierzu,
 • nie są podłączane dodatkowe urządzenia gazowe z pominięciem wymagań określonych w Prawie Budowlanym, dotyczących:
  – wykonania projektu budowlanego instalacji,
  – uzyskania pozwolenia na budowę instalacji gazowej,
  – uzyskania protokołu z próby szczelności,
  – uzyskania protokołu/opinii dot. sprawdzenia przewodów wentylacyjnych i spalinowych,
  – wykonania instalacji przez uprawnionego wykonawcę,
  – uzyskania prawomocnego potwierdzenie zgłoszenia zakończenia budowy instalacji.

Aby bezpiecznie użytkować urządzenia gazowe należy:

 • stosować wyłącznie urządzenia z atestem,
 • dokonywać regularnych przeglądów urządzeń gazowych i przewodów kominowych oraz utrzymywać je w odpowiednim stanie technicznym,
 • nie dokonywać samodzielnych przeróbek urządzeń,
 • nie zaklejać otworów wentylacyjnych,
 • przed rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zaznajomić się z instrukcją obsługi urządzenia.

Co robić, gdy wyczuje się gaz w domu?

 • nie używać otwartego ognia,
 • nie włączać ani nie wyłączać światła i innych urządzeń elektrycznych (możliwość powstania iskry),
 • otworzyć okna i drzwi w celu wywołania „przeciągu”, by zapobiec gromadzeniu się gazu,
 • zamknąć kurki odcinające dopływ gazu do instalacji i urządzeń,
 • ostrzec innych mieszkańców budynku,
 • opuścić budynek,
 • powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Straż Pożarną tel. 998, w telefonii komórkowej nr 112.

źródło:
1) www.pgnig.pl

Dodaj komentarz