Rodzaje kotłów węglowych

Kwe­stia spa­la­nia węgla jest dużo bar­dziej zło­żona niż się wydaje. Nie wystar­czy go po pro­stu pod­pa­lić. Dla czy­stego i oszczęd­nego spa­la­nia potrzeba jesz­cze odpo­wied­niej kon­struk­cji pale­ni­ska. Rów­nież wiele zależy od spo­sobu, w jaki roz­pa­lamy — czy umie­ścimy żar naj­pierw na wierz­chu węgla, czy może pod nim; czy pod­pa­limy od razu więk­szą ilość, czy też będziemy dosy­py­wać po trochu.
kociol_gornego_spalania

kociol_dolnego_spalania

kociol_gorno_dolny-1024x959

źródło:
1) www.czysteogrzewanie.pl

 

 

 

Dodaj komentarz