Dobór gazomierza

Dobór gazomierza miechowego sprowadza się najczęściej do ustalenia:

  • minimalnego obciążenia gazomierza – określa najmniejsze dopuszczalne obciążenie gazomierza przy którym błąd pomiaru mieści się w granicach dopuszczalnych przez warunki legalizacyjne,
  • maksymalnego obciążenia gazomierza – jest to maksymalny przepływ gazu przez gazomierz który może występować stale, bez pogorszenia jego własności pomiarowych.

W domkach jednorodzinnych maksymalne obciążenia gazomierza oblicza się na podstawie maksymalnego godzinowego zużycia gazu przez poszczególne urządzenia gazowe przyjmując współczynnik jednoczesności równy 1,0,  przy pojedynczym przyborze gazowym można skorzystać z danych producenta lub przy ich braku obliczyć Vhmax. Dobór gazomierzy można przeprowadzać w oparciu o dane w tabeli lub z wykresów producentów.

projga1

Przykład obliczeniowy:
Dobrać gazomierz dla kotłowni wyposażonej w kocioł gazowy o mocy 120 kW i sprawności 0,92, spalający gaz GZ-50. 

Rozwiązanie: Wielkość godzinowego maksymalnego zużycia gazu obliczamy ze wzoru:

projga12

gdzie:
Qug – moc urządzenia gazowego kW
Wd- wartość opałowa gazu w MJ/m3
η – sprawność urządzenia gazowego

Vhmax = (3,6x120kW)/(0,92×34,43MJ/m3) = 13,6 m3/h

Dobrano gazomierz miechowy G10 o obciążeniu maksymalnym Qmax = 16 m3/h

Przykład obliczeniowy:
Dobrać gazomierz dla domku jednorodzinnego wyposażonego w kuchenkę gazową, grzejnik gazowy przepływowy o mocy 22,7 kW i kocioł gazowy o mocy 17,5 kW. gaz ziemny wysokometanowy.

Rozwiązanie: Z tabeli zużycia gazu odczytujemy dla ww. przyborów:

  • kuchenka gazowa 0,9 m3/h
  • grzejnik gazowy 2,7 m3/h
  • kocioł gazowy 2,1 m3/h

Łącznie max wyniesie 0,9 +2,7 +2,1 = 5,7m3/h , przyjęto gazomierz G4 o maksymalnym obciążeniu pomiarowym Qmax = 6m3/h.

źródło:
1) www.instsani.pl

 

 

Dodaj komentarz