Zasady montażu instalacji

Zasady montażu przykanalików

Przyłącze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. Przyłącze kanalizacyjne powinno odprowadzać ścieki do kanału trasą zaprojektowaną w odcinkach możliwie najkrótszych, prostych, prostopadłych do kanału. Zmiany kierunku i spadku przyłącza … więcej

Montaż instalacji kanalizacyjnych – przepisy ogólne

Rozdział 2. Kanalizacja ściekowa i deszczowa § 122. [Organizacja] 1. Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku. 2. Instalacja kanalizacyjna budynku powinna umożliwiać odprowadzanie ścieków, a także wód opadowych z tego budynku, jeżeli nie są … więcej

Zasady montażu poziomów kanalizacyjnych

Przewody odpływowe układane w ziemi należy układać równolegle i prostopadle do przegród budowlanych, tak aby nie zagrażały stateczności konstrukcyjnej budynku. Przewody odpływowe w ziemi powinny być układane na podsypce piaskowej o grubości od 15-20 cm, w gruntach o kategorii I-IV przewody można układać bez podsypki. Dno wykopu powinno być gruntem rodzimym, przy … więcej

Zasady montażu pionów kanalizacyjnych

Przewody instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić po powierzchniach wewnętrznych ścian budynku Temperatura pomieszczeń przez które prowadzona jest instalacja nie może być niższa od 0°C, w przeciwnym wypadku przewody należy zaizolować  Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy ustawione przeciwnie do kierunku spływu ścieków Kompensacja cieplna przewodów z tworzyw sztucznych … więcej