Podstawowe zasady użytkowania wodomierzy

Rozruch wodomierzy

 • Po zainstalowaniu wodomierza , w celu odpowietrzenia danego zestawu wodomierzowego do przewodu wodociągowego należy powoli wprowadzać wodę po uprzednim otwarciu punktów czerpalnych poprzez powolne odkręcenie danego zaworu docinającego przed wodomierzem.
  Uwaga: Nagłe otwarcie zaworu odcinającego przed wodomierzem bez wcześniejszego otwarcia punktów czerpalnych może uszkodzić wodomierz w wyniku uderzenia sprężonego powietrza.
 • Podczas odpowietrzania danego zestawu wodomierzowego powinien on zachować całkowitą szczelność i wytrzymać ciśnienie robocze panujące w przewodach wodociągowych.
 • Podczas przepływu wody wskazówki liczydła wodomierza powinny obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 • Po zakończeniu odpowietrzenia przewodów połączeniowych i danego zestawu wodomierzowego oraz po sprawdzeniu jego szczelności wodomierz powinien pozostać napełniony wodą.
 • Po zakończeniu czynności uruchamiania wodomierzy w danym budynku lub mieszkaniu, etc. należy przedstawić je do odbioru technicznego przez przedstawiciela instytucji odpowiedzialnej za eksploatację instalacji wodociągowej:
  • dla wodomierzy mieszkaniowych – np. Administracji Osiedla,
  • dla wodomierzy domowych – Zakładu Wodociągowego,

  wg ustalonej przez daną instytucję procedury.

 • Po odbiorze technicznym każdy zestaw wodomierzowy powinien być opatrzony plombą zabezpieczającą instytucji odpowiedzialnej za eksploatację instalacji wodociągowej, np. Administracji Osiedla.

Użytkowanie wodomierzy

 • W trakcie użytkowania wodomierza zawór odcinający (lub armatura zaporowa) umieszczony przed wodomierzem powinien być całkowicie otwarty a sam wodomierz powinien być całkowicie napełniony wodą.
 • Eksploatacja wodomierza dowolnego typu przy maksymalnym strumieniu objętości, qs, określonym przez producenta w danych katalogowych nie powinna przekraczać 1 godziny w ciągu doby.
 • Podczas użytkowania wodomierza niedopuszczalne są uderzenia hydrodynamiczne w przewodach rurociągu oraz wibracje, mające bezpośredni wpływ na niestabilność charakterystyki metrologicznej wodomierza oraz jego trwałość.
 • W trakcie użytkowania wodomierza należy dokonywać okresowych, min 2 razy w roku przeglądów technicznych polegających na:
  • sprawdzeniu, czy w obrębie zestawu wodomierzowego nie ma przecieków,
  • sprawdzeniu, czy po otwarciu punktu czerpalnego obracają się wskazówki liczydła wodomierza,
  • oczyszczeniu osłony liczydła wodomierza,
  • sprawdzeniu stanu plomb legalizacyjnych i użytkownika.
 • Cykliczność odczytów inkasenckich ustala instytucja odpowiedzialna za eksploatację instalacji wodociągowej. W systemie rozliczeń zużycia wody podstawą do rozliczeń z dostawcą wody są wskazania wodomierza domowego.
 • Wskazania wodomierzy mieszkaniowych stanowią podstawę do rozliczeń pomiędzy administracją budynku a lokatorami zamieszkującymi dane mieszkanie. W celu stwierdzenia nieprawidłowości wskazań danego wodomierza wywołanych jego awarią, nieprawidłowym użytkowaniem lub ingerencją osób niepowołanych zaleca się aby instytucja zajmująca się rozliczeniem zużycia wody dokonywała bieżącej analizy wskazań wodomierzy w danym mieszkaniu, budynku itp.
 • Po upływie okresu ważności cechy legalizacyjnej wodomierz należy wymontować, dokonać jego przeglądu i ponownej legalizacji lub wymienić na nowy.
 • Naprawa lub wymiana wodomierza w przypadku jego uszkodzenia lub legalizacji ponownej należy do obowiązków użytkownika wodomierza (instytucji pobierającej opłatę za zużytą wodę):
  • dla wodomierzy mieszkaniowych – np. administracji budynku, osiedla
  • dla wodomierzy domowych – Zakładów Wodociągowych.

Przykłady możliwych uszkodzeń i metody ich usuwania

montwo22

źródło:
1) www.metron.torun.pl

Dodaj komentarz