Projektowanie przyłączy wodociągowych – schematy

Przyłącze wodociągowe jest to przewód przeznaczony do doprowadzenia wody z sieci wodociągowej do instalacji wodociągowej. Poniżej przedstawione zostaną schematy przyłączy wodociągowych. Przyłącze wodociągowe powinno być łączone z przewodem rozdzielczym za pomocą opaski z nawiertką i zaworem lub trójnika z zasuwą.

  • Przyłącze wodociągowe powinno być doprowadzone do piwnicy lub na parter budynku, do wydzielonego łatwo dostępnego miejsca, zabezpieczonego przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.
  • Dopuszcza się doprowadzenie przyłącza wodomierzowego do studzienki poza budynkiem, jeśli jest on niepodpiwniczony lub nie ma miejsca na parterze budynku. Studzienka ta powinna być zabezpieczona przed napływem wód gruntowych i opadowych oraz mieć zagłębienie na odpompowanie wody.
  • Przyłącze wodociągowe powinno być ułożone ze spadkiem w kierunku przewodu rozdzielczego.
  • Przyłącze wodociągowe i instalacja wodociągowa wykonane z materiałów przewodzących prąd elektryczny powinny być przed i za zestawem wodomierzowym połączone płaskownikiem metalowym.

Sposób wykonania przyłącza wodociągowego w zależności od położenia nieruchomości względem sieci wodociągowej. Na schematach 3,4 i 9 wodomierz umieszczony jest w studzience wodomierzowej wykonanej w odległości minimum 2m od linii rozgraniczającej. Dopuszczalne są dwa typy studzienek- włazowe z betonu i niewłazowe z tworzyw sztucznych.

wodoc32 wodoc33
Rys.2 a) połączenie (przyłącze) wodociągowe poprowadzone nad ławą fundamentową przy budynku podpiwniczonym; b) Połączenie ze miana głębokości przewodu wykonaną przed budynkiem w przypadku, gdy głębokość położenia przyłącza nie spełnia wymogu minimalnego przykrycia gruntem; c) Połączenie wykonane pod ławą fundamentową

wodoc34 wodoc37

Rys.3 Przykładowe rozwiązanie przyłącza wodociągowego dla wodomierza śrubowego. Połączenia pod ława fundamentową, wodomierz w studzience wewnątrz budynku

wodoc38

Rys. 4 Połączenia wodociągowe a)   z zastosowaniem trójnika, b) i c)   z zastosowaniem opaski.
1 – przewód wodociągowy (sieć wodociągowa w ulicy), 2 – trójnik kielichowy, 3 – zasuwa kielichowa, 4 – klosz żeliwny (obudowa), 5 – skrzynka uliczna, 6 – szczelne przejście przewodu przez ścianę, 7 – wodomierz, 8 – zawór główny (zasuwa), 9 – nawiertka typu NN, 10 – przewód wodociągowy (połączenie domowe), 11 – opaska, 12 – zasuwa przewiertna

wodoc35 wodoc36

źródło:
1) www.instsani.pl

 

 

Dodaj komentarz