Słownik pojęć instalacyjnych, budowlanych

       Słownik pojęć:
agregat sprężarkowy zespół silnika i sprężarki gazu łącznie z układem sterowania agregatem
amplituda wahań chwilowych wartości potencjałów różnica między minimalną a maksymalną wartością potencjałów rurociąg-grunt, zmierzonych w danym punkcie w danej serii pomiarowej.
antresola górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdującą się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamkniętą przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona
aprobata techniczna pozytywna ocena techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie
audyt energetyczny opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego
basen infiltracyjny zbiornik wody przeznaczony do infiltrowania wody głównie przez dno
bezpieczeństwo energetyczne stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska
budynek gospodarczy budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi i sprzętu służących do obsługi budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej również do przechowywania środków i sprzętu do produkcji rolnej oraz płodów rolnych
budynek mieszkalny budynek przeznaczony na mieszkania, mający postać:budynku wielorodzinnego, zawierającego 2 lub więcej mieszkań,budynku jednorodzinnego,budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej
budynek rekreacji indywidualnej budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku rodzinnego
budynek użyteczności publicznej budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny
budynek zamieszkania zbiorowego budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania, taki jak hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, schronisko turystyczne, schronisko socjalne, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, taki jak dom rencistów, dom zakonny i dom dziecka
budynki lekkie budynki, których masa konstrukcji części ogrzewanej odniesiona do kubatury ogrzewanej nie przekracza 150 kg/m3
budynki masywne budynki, których masa konstrukcji części ogrzewanej odniesiona do kubatury ogrzewanej jest większa od 150 kg/m3. Do tej grupy zalicza się wszystkie budynki wielokondygnacyjne mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
centralne przygotowanie ciepłej wody wspólne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktów czerpalnych w obrebie budowanego zaoptrywanego w energię cieplną.
chlorator aparat zabezpieczający równomierne i dokładne dozowanie chloru oraz jego wymieszanie z wodą.
ciśnienie dyspozycyjne ciśnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wodę w warunkach uznanych za obliczeniowe.
ciśnienie krytyczne szybkiej propagacji pęknięć ciśnienie w rurach z tworzyw sztucznych, przy którym w temperaturze 273,15 K (0°C) następuje szybkie rozprzestrzenianie pęknięć
ciśnienie robocze wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako maksymalna różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanym odcinkiem przewodu.
ciśnienie robocze (OP) ciśnienie, które występuje w sieci gazowej w normalnych warunkach roboczych
ciśnieniowy system bezpieczeństwa system zabezpieczający ciśnienie na wyjściu, po redukcji lub tłoczeniu w określonych dopuszczalnych wartościach
czerpnia kaszycowa czerpnia umieszczona w kaszycy
czerpnia kielichowa czerpnia wody z rurą z wlotem w kształcie kielicha
czerpnia obudowana czerpnia umieszczona w obudowie z betonu lub innych materiałów
czerpnia wody urządzenie do bezpośredniego poboru wody powierzchniowej
czyszczak Element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego w celu czyszczenia.
dokumentacja budowy pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu
dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
galeria czerpalni pozioma lub lekko nachylona komora do czerpania wody pobieranej poprzez ściany
gazociąg rurociąg wraz z wyposażeniem, służący do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych
głowica Steinwerdera głowica lewara o specjalnej konstrukcji (z dwoma rurami spadowymi)
głowica lewara urządzenie do odpowietrzania lewara (instalowane w miejscach wierzchołkowych)
głowica studni wierconej element wierzchniej części studni wierconej przeznaczony do zabezpieczenia studni przed zanieczyszczeniami
hydrant wewnetrzny zespół obudowany skłądajacy się z zaworu hydrantowego, węża pozarniczego i z prądownicy wodnej, zasilany bezpośrednio z instalacji.
hydrant zewnętrzny nadziemny lub podziemny zawór wbudowany w sieć wodociągową zewnętrzną przeciwpożarową przeznaczony głównie do pobierania z tej sieci wody do celów przeciwpożarowych
instalacja ciepłej wody część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze, uznanej za użytkową.
instalacja gazowa urządzenia gazowe z układami połączeń między nimi, zasilane z sieci gazowej, znajdujące się na terenie i w obiekcie odbiorcy
instalacja kanalizacyjna zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci zewnętrznej lub innego odbiornika.
instalacja nawodniona instalacja , w której wszystkie przewody dostarczają wodę do hydrantów wewnętrznych lub zaworów hydrantowych są stale wypełnione wodą.
instalacja sucha instalacja nawadniana tylko w przypadku konieczności poboru wody z hydrantu wewnętrznego lub zaworu hydrantowego do gaszenia pożaru.
instalacja technologiczna tłoczni rurociągi wraz z armaturą i urządzeniami oraz orurowaniem gazowym sprężarek, doprowadzające do sprężarek i odprowadzające gaz po sprężaniu, znajdujące się pomiędzy układami odcinającymi na wejściu i wyjściu z tłoczni
instalacja wodociągowa zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaoptrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno-użytkową.
instalacja wodociągowa przeciwpożarowa instalacja wodociągowa nawodniona lub sucha, zainstalowana wewnątrz budynku, z której za pomocą hydrantów wewnętrznych lub zaworów hydrantowych pobiera się wodę do gaszenia pożaru.
instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa sieć wodociągowa nawodniona lub sucha zainstalowana wewnątrz budynku, z której pobiera się za pomocą hydrantów wewnętrznych lub zaworów hydrantowych wodę do gaszenia pożarów.
kanał tranzytowy sieci melioracyjnej przewód bez odgałęzień odprowadzający wyłącznie wody drenażowe z odwadnianego terenu, od wylotu z sieci melioracyjnej do odbiornika.
kategoria zagrożenia ludzi kryterium kwalifikacji budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, częsci budynków i pomieszczeń ze względu na spełnianą funkcję.
komora czerpalna komora mieszcząca smoki ssawne lub pompy zanurzone
komora wlotowa komora z doprowadzeniem wody z czerpni lub wprost przez otwory wlotowe
komora zasuw komora mieszcząca zasuwy lub zastawki
kondygnacja pozioma, nadziemna lub podziemna część budynku, zawarta między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu znajdującego się nad tą częścią, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą wysokość w świetle większą niż 1,9 m, przy czym za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia gazowa
kondygnacja nadziemna kondygnacja, której nie mniej niż połowa wysokości w świetle, co najmniej z jednej strony budynku, znajduje się powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, a także każdą usytuowaną nad nią kondygnację
kondygnacja podziemna kondygnacja, której więcej niż połowa wysokości w świetle, ze wszystkich stron budynku, znajduje się poniżej poziomu przylegającego do niego, projektowanego lub urządzonego terenu, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację
korozja naprężeniowa pęknięcia śródkrystaliczne lub międzykrystaliczne w materiale rury stalowej lub armatury metalowej, które powstają w wyniku oddziaływania środowiska korozyjnego i wewnętrznych lub zewnętrznych naprężeń
kosz urządzenie do zatrzymywania większych zanieczyszczeń pływających w czerpanej wodzie
kotły niskoprężne kotły wodne i kotły parowe, w których temperatura nie przekracza 115°C, a nadciśnienie pary w kotłach parowych nie przekracza 0,7 kG/cm2
kraty gęste przegroda z prętów (lub rur), o prześwicie między prętami od 10 mm do 25 mm
kraty rzadkie przegroda do zatrzymywania większych zanieczyszczeń pływających w czerpanej wodzie, wykonana z prętów (lub rur), o prześwicie między prętami większym niż 40 mm
kurek główny urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa gazowego z przyłacza do instalacji gazowej
lewar rurociąg całkowicie wypełniony wodą, ułożony ze spadkiem przeciwnym do kierunku ruchu wody, w którym woda płynie pod wpływem sił grawitacji wynikających z różnicy poziomów zwierciadła wody na wlocie i wylocie, który w części swojej długości jest ułożony powyżej poziomu pobieranej wody
lewar Steinwerdera rurociąg ułożony ze spadkiem zgodnym z kierunkiem ruchu wody, w którym woda płynie pod wpływem sił grawitacji wvnikających z różnicy poziomów zwierciadła wody na wlocie i wylocie, który w części swojej długości jest ułożony powyżej poziomu zwierciadła pobieranej wody oraz jest wyposażony w specjalną głowicę odpowietrzającą (głowicę Steinwerdera)
lokal użytkowy część budynku zawierającą jedno pomieszczenie lub ich zespół, wydzieloną stałymi przegrodami budowlanymi, albo cały budynek, niebędący mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym, a także gospodarczym
magazyny gazu magazyny tworzone w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, oraz zbiorniki ciśnieniowe i kriogeniczne wraz z urządzeniami zatłaczania, redukcji, pomiarów, osuszania i podgrzewania gazu
maksymalne ciśnienie przypadkowe (MIP) maksymalne ciśnienie, na jakie sieć gazowa może być narażona w ciągu krótkiego okresu czasu, ograniczone przez urządzenia zabezpieczające
maksymalne ciśnienie robocze (MOP) maksymalne ciśnienie, przy którym sieć gazowa może pracować w sposób ciągły w normalnych warunkach roboczych (normalne warunki robocze oznaczają brak zakłóceń w urządzeniach i przepływie paliwa gazowego
maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy (MAOP) maksymalną wartość ciśnienia, jakiemu może być poddana sieć gazowa
metoda przelewowa wyznaczanie natężenia przepływu polegajace na pomiarze swobodnego przekroju przelewowego i wysokości spiętrzenia wywołanego wstawieniem przegroyd w przekrój koryta.
metoda spiętrzeniowa metoda wyznaczania natężenia przepływu, polegająca na pomiarze spiętrzenia wywołanego wstawieniem w koryto urządzenia piętrzącego. Natężenie przepływu jest funkcją wysokości spiętrzenia. W metodach spiętrzeniowych rozróznia się metodę przelewową i zwężkową.
metoda zwężkowa metoda polegająca na miejscowym zwężeniu przekroju poprzecznego koryta i pomiarze wywołanej wysokości spiętrzania.
metr sześcienny normalny (m3) jednostkę rozliczeniową oznaczającą ilość suchego gazu zawartą w objętości 1 m3przy ciśnieniu 101,325 kPa, w temperaturze 273,15 K (0°C)
miejscowe przygotowania ciepłej wody podgrzanie wody dla jednego lub kilku punktów czerpalnych znajdujących się w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowiących całość funkcjinalno-użytkową.
mieszkanie zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, spełniający niezbędne warunki do stałego pobytu ludzi i prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego
mikrosito urządzenie do oddzielania od wody w nierozpuszczonych zanieczyszczeń, wyposażone w tkaninę filtracyjną o wymiarze oczek rzędu kilkudziesięciu nanometrów
minimalna żądana wytrzymałość (MRS) prognozowaną wytrzymałość hydrostatyczną rur z tworzyw sztucznych po 50 latach ich użytkowania w temperaturze 293,15 K (20°C)
niekonwencjonalne źródło energii źródło, które nie wykorzystuje w procesie przetwarzania spalania organicznych paliw kopalnych
nominalna wydajność ujęcia umowna największa wydajność ujęcia uzyskiwana w warunkach określonych w projekcie
obciążenie ogniowe energia cieplna, wyrażona w jednostkach SI, całej zawartości przestrzeni, włączając okładziny i wykładziny ścian przegród, podług i sufitów, przypadająca na jednostkę powierzchni podłogi.
obiekt infiltracyjny obiekt przeznaczony do sztucznego uzupełniania zasobów wód podziemnych
obudowa studni komora mieszcząca głowicę, rurociągi i inny osprzęt studni
odbiór techniczny częściowy odbiór techniczny poszczególnych faz robót podlegajacych zakryciu przed całkowitym zakończeniem budowy odcinków przewodu, a mianowicie: podłoza, odcinka przewodu przed badaniem jego szczelności, obiektów budowlanych na przewodzie, szczelności odcinka przewodu,warstwy ochronnej zasypu ułożonego odcinka przewodu po próbie szczelności.
odbiór techniczny końcowy odbiór techniczny przewodu po zakończeniu całości robót, przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu, w przypadku gdy może być wcześniej oddany do eksploatacji.
odcinek obliczeniowy odcinek przewodu, dla którego prowadzi się obliczenia, charakteryzujacy się umownie stałym przepływem i stała średnicą.
odległość bezpieczna najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie poziomej, pomiędzy obrysem budowlia, a osia przewodu.
odnawialne źródło energii źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania nie zakumulowaną energię słoneczną w rozmaitych postaciach, w szczególności energię rzek, wiatru, biomasy, energię promieniowania słonecznego w bateriach słonecznych
odpowietrzenie centralne zespół elementów służących do oddzielenia i usuwania powietrza z całej instalacji centralnego ogrzewania lub z jej części np.: pionowe i poziome przewody odpowietrzające z armaturą i zbiornikami odpowietrzającymi.
odpowietrzenie miejscowe elementy służące do oddzielenia i usuwania powietrza w określonych miejscach instalacji centralnego ogrzewania np.. : odpowietrzniki przy grzejnikach, zbiorniki odpowietrzajace na pionowych załamaniach przewodów rozprowadzających.
odpowietrznik zawór lub element służący do usuwania powietrza z instalacji.
odpowietrznik automatyczny odpowietrznik samoczynnie lub w sposób sterowany usuwający powietrze z instalacji.
odpowietrznik ręczny odpowietrznik wymagający obsługi przy procesie odpowietrzania lub napowietrzania
opadowa rura bezpieczeństwa przewód łączący najniższy punkt przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego z przewodem powrotnym do źródła ciepła, za zaworem odcinającym instalację.
operator sieci gazowej jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa gazowniczego posiadającego koncesję na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych siecią gazową, odpowiedzialną za ruch sieciowy
operator sieci przesyłowej jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa gazowniczego posiadającego koncesję na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych siecią przesyłową odpowiedzialną za ruch sieciowy
operator sieci rozdzielczej jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa gazowniczego, posiadającego koncesję na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych siecią rozdzielczą, odpowiedzialną za ruch sieciowy
orurowanie gazowe sprężarki rurociągi wraz z armaturą, łączące sprężarkę z gazociągiem ssącym i tłocznym oraz z jej poszczególnymi stopniami sprężania
paliwo gazowe paliwo pochodzenia naturalnego, spełniające wymagania Polskich Norm
piwnica kondygnacja podziemną lub najniższą nadziemną, bądź ich część, w których poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu, przeznaczoną na pomieszczenia gospodarcze lub techniczne
podejście przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem odpływowym
podłączenie kanalizacyjne (przykanalik) przewód odprowadzający ścieki z nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika.
podłączenie wodociągowe odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacja wodociągową.
pomieszczenie gospodarcze w budynku pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku oraz przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, a także opału lub odpadów stałych
pomieszczenie mieszkalne pokoje w mieszkaniach, a także sypialnie i pomieszczenia do pobytu dziennego w budynku zamieszkania zbiorowego
pomieszczenie pomocnicze pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego, służące do celów komunikacji wewnętrznej, higienicznosanitarnych, przygotowania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności
pomieszczenie techniczne w budynku pomieszczenie, w którym znajdują się urządzenia techniczne służące do obsługi budynku
pompownia pierwszego stopnia pompownia do nadawania ujętej wodzie ciśnienia niezbędnego do transportu wody z ujęcia do następnych elementów wodociągu
pompownia przeciwpożarowa pompownia lub stacja hydroforowa zasilająca sieć wodociągową zewnętrzną przeciwpozarową lub urządzenia gaśnicze.
powierzchnia odwadniana powierzchnia, z której ścieki odprowadzane są do instalacji kanalizacyjnej.
powierzchnia terenu biologicznie czynna grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2
powierzchnia wewnętrzna budynku suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzonej po wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku na poziomie podłogi, bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji i przegród wewnętrznych, lecz z powiększeniem o powierzchnię antresoli, jeżeli występują one na tych kondygnacjach
poziom terenu rzędna projektowanego lub urządzonego terenu przed wejściem głównym do budynku, bądź jego samodzielnej części (klatki schodowej), niebędącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych
pozwolenie na budowę decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego
prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych
premia termomodernizacyjna spłata przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty 25% wykorzystanego kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przez inwestora
próba ciśnieniowa zastosowanie ciśnienia próbnego w sieci gazowej, przy którym sieć gazowa daje gwarancję bezpiecznego funkcjonowania
próba hydrauliczna próbę ciśnieniową wytrzymałości lub szczelności, przeprowadzaną przy użyciu czynnika ciekłego
próba hydrauliczna próba, w której czynnikiem jest woda.
próba pneumatyczna próbę ciśnieniową wytrzymałości lub szczelności, przeprowadzaną przy użyciu czynnika gazowego
próba pneumatyczna próba, w której czynnikiem jest powietrze.
próba specjalna próbę hydrauliczną obciążania gazociągów w granicach plastyczności materiału rur, przeprowadzoną w celu poprawienia ich właściwości wytrzymałościowych
próba szczelności próbę przeprowadzaną w celu sprawdzenia, czy sieć gazowa spełnia wymagania szczelności na przecieki paliwa gazowego
próba wytrzymałości próbę ciśnieniową przeprowadzaną w celu sprawdzenia, czy dana sieć gazowa spełnia wymagania wytrzymałości mechanicznej
przedsiębiorstwo energetyczne podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi
przedsiębiorstwo gazownicze przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem, dystrybucją i obrotem paliwami gazowymi oraz magazynowaniem paliw gazowych
przegroda chłodząca przegroda pomieszczenia, dla której temperatura powietrza po zewnętrznej, chłodniejszej stronie, jet niższa co najmniej 18°C od temperatury po stronie wewnętrznej.
przegroda zewnętrzna przegroda, dla której temperatura powietrza po chłodniejszej stronie jest równa temperaturze powietrza na zewnątrz budynku.
przepływ obliczeniowy umowna wartość strumienia objętości lub strumienia masy wody wyznaczona dla warunków uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalacji
przepływ obliczeniowy umowna wartość strumienia objętości ścieków, stanowiąca podstawę wymiarowania przewodów instalacji kanalizacyjnych.
przewód awaryjny odcinek gazociągu dający możliwość ominięcia elementu sieci gazowej, takich jak stacja gazowa, tłocznia gazu itp.
przewód grawitacyjny rurociąg, w którym ruch wody następuje wskutek działania sił grawitacji
przewód odpływowy (poziom) przewód służący do odprowadzenia ścieków z pionów do podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.
przewód spustowy (pion) przewód służący do odprowadzenia ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.
przewód ssawny rurociąg, w którym co najmniej na części długości ciśnienie transportowanej nim wody jest mniejsze od atmosferycznego
przewód tłoczny rurociąg, w którym ciśnienie wody jest większe od atmosferycznego i w którym ruch wody następuje wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompę
przewód wejściowy stacji gazowej odcinek rurociągu łączący zespół zaporowo-upustowy z armaturą odcinającą na wejściu do stacji
przewód wentylacyjny kanalizacji przewód lączący instalację kanalizacyjną bytowo-gospodarczą z atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnętrznej) oraz wyrównywania ciśnienia.
przewód wyjściowy stacji gazowej odcinek rurociągu łączący armaturę odcinającą na wyjściu ze stacji z zespołem zaporowo-upustowym
przybór sanitarny urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powtałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
przyłącze odcinek sieci gazowej od gazociągu zasilającego do kurka głównego wraz z zabezpieczeniem włącznie, służący do przyłączania instalacji gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy
punkt czerpalny miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
punkt redukcyjny stację redukcyjną o strumieniu objętości równym 60 m3/h lub mniejszym i ciśnieniu roboczym na wejściu od 10 kPa do 0,5 MPa włącznie
rezystancja jednostkowa przejścia gazociągu rezystancję między gazociągiem a środowiskiem elektrolitycznym, odniesioną do jednostki powierzchni lub jednostki długości gazociągu
rów infiltracyjny rów do infiltrowania wypełniającej go wody przez dno i skarpy
rura cyrkulacyjna przewód łączący górną część wznośnej rury bezpieczeństwa z dolną częścią naczynia wzbiorczego.
rura wyrzutowa przewód odprowadzający przyrost objętości wody ze źródła ciepła przez odgałęzienie zaworu dwudrogowego.
rynna przewód otwarty zbierający wody opadowe z połaci dachowej i odprowadzający je do przewodu spustowego.
siatka bębnowa siatka ujęciowa w postaci obracającego się walca lub stożka ściętego
siatka ujęciowa przegroda do zatrzymywania mniejszych zanieczyszczeń pływających w czerpanej wodzie, wykonana z plecionych drutów lub z perforowanej blachy
sieć gazowa gazociąg wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi i tłoczniami gazu, połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, należące do przedsiębiorstwa gazowniczego
sieć gazowa gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, tłoczniami gazu, magazynami gazu, połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, należące do przedsiębiorstwa gazowniczego
sieć odpowietrzająca poziome i pionowe przewody znajdujace się ponad najwyższymi grzejnikami w systemach z rozdziałem dolnym.
sieć odpowietrzająca bezciśnieniowa sieć, której przewody poziome odpowietrzajace prowadzone są powyżej linii ciśnień instalacji w spoczynku iw ruchu.
sieć odpowietrzająca ciśnieniowa sieć, której przewody poziome odpowietrzajace prowadzone są poniżej linii ciśnień instalacji w spoczynku iw ruchu.
sieć przesyłowa sieć gazową służącą do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa
sieć rozdzielcza sieć gazową służącą do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa
sieć wodociągowa zewnętrzna przeciwpożarowa sieć, z której pobiera się wodę wyłącznie do zasilania urządzeń gaśniczych w razie pożaru oraz do zewnętrznego gaszenia pożaru.
smok ssawny urządzenie na wlocie wody do rurociągu, w razie potrzeby wyposażone w elementy uniemożliwiające wypływ (powrót) wody z rurociągu oraz kosz
stacja chlorowania wody Obiekt wyposażony w urządzenia do sporządzenia roztworów i dawkowania chloru gazowego wraz z urządzeniami.
stacja gazowa zespół urządzeń w sieci gazowej, spełniający oddzielnie lub równocześnie funkcje redukcji, uzdatnienia, regulacji, pomiarów i rozdziału paliwa gazowego
stacja pomiarowa stację gazową, w skład której wchodzą urządzenia pomiarowe przeznaczone do pomiarów strumienia objętości, masy lub energii paliwa gazowego, przewód wejściowy i wyjściowy oraz armatura odcinająca i filtrująca
stacja redukcyjna stację gazową, w skład której wchodzą przewód wejściowy i wyjściowy, armatura odcinająca i filtrująca, urządzenia regulacji ciśnienia paliwa gazowego, ciśnieniowy system bezpieczeństwa, urządzenia rejestrujące ciśnienie oraz systemy alarmowe
stacja redukcyjna stacja gazowa, w skład której wchodzi zespół urządzeń do obniżania i utrzymania ciśnienia
straty ciepła na wentylację strumień ciepła niezbędnego dla ogrzania powietrza zewnętrzneg, które ze względów na spełnienie wymagań higienicznych powinno dopływać do pomieszczeń.
strefa kontrolowana obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, w którym operator sieci gazowej podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu
studnia kopana studnia z umocnionymi ścianami, przeznaczona do pobierania wody przez dno lub przez dno i ściany
studnia wiercona odwiert do poboru wody podziemnej, z zasady z obudową z rur
studnia zbiorcza komora do zbierania wody z innych urządzeń ujęcia
suchy pion urządzenie przeciwpożarowe w postaci przewodu rurowego zainstalowane na zewnatrz lub wewnątrz budynku służące do szybkiego podawania wody przez straż pożarną.
suterena kondygnacja budynku lub jej część zawierającą pomieszczenia użytkowe, w których poziom podłogi w części lub całości znajduje się poniżej projektowanego lub urządzonego terenu, lecz co najmniej od strony jednej ściany z oknami poziom podłogi znajduje się nie więcej niż 0,9 m poniżej takiego terenu, przylegającego do tej strony budynku
system kontroli ciśnienia połączony system zawierający: reduktory ciśnienia, ciśnieniowy system bezpieczeństwa, urządzenia rejestrujące ciśnienie oraz systemy alarmowe i telemetryczne
sztolnia czerpalni poziome lub lekko ,nachylone wyrobisko górnicze do czerpania wody podziemnej
średnica zastępcza przewodu wielkość otzrymana przez podzielenie sumy iloczynów długości poszczególnych ocinków przewodu i odpowiadających im średnic przez całkowitą długość przewodu.
teren budowy przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy
teren górniczy Ogół nieruchomości i ich części składowych objętych granicami jednego lub kilku obszarów górniczych (tj. przestrzeni, w granicach której przedsiębiorstwo górnicze uprawnione jest do wydobywania określonej kopaliny) oraz zasięgiem wpływów na powierzchnię eksploatacji górniczej złóż zgodnie z prawem górniczym.
tłocznia gazu zespół urządzeń sprężania, regulacji i bezpieczeństwa wraz z instalacjami zasilającymi i pomocniczymi, spełniający oddzielnie lub równocześnie funkcje: przetłaczania gazu, podwyższania ciśnienia gazu ze złóż i zbiorników oraz zatłaczania gazu do tych zbiorników
tymczasowy obiekt budowlanym obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe
ujęcie brzegowe z oddzielnym wlotem wody ujęcie, w którym czerpnia i komora wlotowa są od siebie oddalone
ujęcie brzegowo-komorowe ujęcie, w którym wlot wody następuje bezpośrednio do komory umieszczonej przy brzegu
ujęcie denne ujęcie, którego czerpnia jest umieszczona w dnie potoku
ujęcie infiltracyjne ujęcie pobierające wodę infiltracyjną
ujęcie infiltracyjne naturalne ujęcie pobierające wodę infiltracyjną z rzeki lub naturalnego zbiornika wody
ujęcie infiltracyjne sztuczne ujęcie pobierające wodę infiltracyjną z urządzeń nawadniających
ujęcie nurtowe ujęcie, którego czerpnia jest umieszczona w nurcie rzeki
ujęcie nurtowo-brzegowe ujęcie mające dwa wloty wody, z których jeden jest umieszczony w nurcie, a drugi przy brzegu
ujęcie pionowe ujęcie pobierające wodę za pomocą studni wierconych lub kopanych
ujęcie poziome ujęcie pobierające wodę za pomocą drenów lub galerii
ujęcie progowe ujęcie, którego czerpnia jest umieszczona w progu podpiętrzającym wodę
ujęcie promieniste układ promienistych, poziomych lub pochylonych, wodoprzepuszczalnych filtrów pobierających wodę z warstwy wodonośnej do studni zbiorczej
ujęcie promieniste poddenne ujęcie infiltracyjne promieniste ze studnią zbiorczą umieszczoną w nurcie rzeki
ujęcie promieniste przybrzeżne ujęcie infiltracyjne promieniste ze studnią zbiorczą umieszczoną przy brzegu
ujęcie przydenne ujęcie, którego czerpnia jest umieszczona przy dnie naturalnego lub sztucznego zbiornika wody
ujęcie rozdzielone ujęcie, którego zasadnicze obiekty są zawarte w co najmniej dwóch budowlach połączonych przewodami wodociągowymi
ujęcie wieżowe ujęcie, w którym komora wlotowa jest umieszczona w wieży oddalonej od brzegu
ujęcie wody zespół obiektów inżynierskich przeznaczonych do poboru wody naturalnej
ujęcie zaporowe ujęcie, w którym komora wlotowa jest umieszczona w zaporze
ujęcie zatokowe ujęcie pobierające wodę z zatoki ujęciowej
ujęcie zblokowane ujęcie, którego zasadnicze obiekty są zawarte w jednej budowli
układ pomiarowy gazomierze i inne urządzenia pomiarowe lub rozliczeniowo-pomiarowe, a także układy połączeń między nimi, służące do pomiaru ilości pobranych paliw gazowych i dokonywania rozliczeń
układ sterowania agregatem układ uruchamiania, wyłączania, kontrolowania, sterowania i zabezpieczenia agregatu sprężarkowego
układ sterowania tłocznią gazu układ nadzorowania, kontrolowania, sterowania i zabezpieczenia tłoczni wraz z układami sterowania agregatem
urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki
urządzenie regulujące ciśnienie reduktor lub regulator ciśnienia, zapewniający utrzymanie ciśnienia na określonym poziomie
użytkownik instalacji osoba fizyczna lub prawna, powołana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnej w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
użytkownik instalacji osoba fizyczna lub prawna, powołana do eksploatacji instalacji wodociągowej w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
woda infiltracyjna woda podziemna pochodząca z infiltracji opadów atmosferycznych lub wód powierzchniowych
woda naturalna woda występująca w przyrodzie, zawierająca różne domieszki organiczne i nieorganiczne w stanie cząsteczkowym, koloidalnym lub w postaci zawiesin
woda podziemna woda występująca pod powierzchnią ziemi w wolnych przestrzeniach (pory, szczeliny, kawerny itp.) skał skorupy ziemskiej
woda powierzchniowa woda występująca na powierzchni ziemi (cieki, jeziora, morza, zbiorniki sztuczne)
wpust urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzaniach ich do instalacji kanalizacyjnej.
wydajność cieplna grzejnika ilość ciepła oddawanego w jednostce czasu przez grzejnik w ustalonych warunkach wymiany ciepła.
wydajność godzinowa stacji chlorowania wydajność stacji chlorowania wody wyrażona ilością dawkowanego chloru w godzinie maksymalnego jego zapotrzebowania. Dobowa wydajność stacji chlorowania odnosi się do średniej godzinowej dawki pomnożonej przez 24.
wydajność ujęcia ilość wody pobieranej przez ujęcie, wyrażona w jednostce objętości na jednostkę czasu
wznośna rura bezpieczeństwa przewód łączący najwyższy punkt przestrzenni wodnej źródła ciepła, przed zaworem odcinającym źródło od instalacji, z przestrzenią powietrzną naczynia wzbiorczego.
zabezpieczenie przeciwzalewowe urządzenie służące do zabezpieczenia przed zalewaniem ściekami z zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, montowane na przewodzie odpływowym lub podłączeniu kanalizacyjnym.
zabudowa jednorodzinna jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub ich zespół, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi
zabudowa śródmiejska zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia, który to obszar stanowi faktyczne lub przewidziane w planie miejscowym centrum miasta lub dzielnicy miasta
zabudowa zagrodowa budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, w tym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
zamknięcie wodne urządzenie zabezpieczające przed wydostaniem się gazów z instalacji kanalizacyjnej.
zapotrzebowanie ciepła ogrzewanego pomieszczenia strumień ciepła, jaki w warunkach obliczeniowych ma dostarczyć do pomieszczenia urządzenie grzewcze.
zasobnik ciepłej wody zbiornik ciśnieniowy całkowicie wypełniony wodą, przeznaczony do akumulowania ciepła.
zastawka przegroda rozbieralna lub podnoszona, do odcinania dopływu wody
zatoka ujęciowa sztuczny zbiornik wody połączony z rzeką i mieszczący czerpnię wody
zawór hydrantowy zawór zaporowy umieszczony na instalacji wodociagowej przeciwpożarowej wyposażony w nasadę pożarniczą umożliwiajacą podłączenie węży pożarniczych
zbiornik hydroforowy zbiornik ciśnieniowy wypełniony wodą i powietrzem, pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego, przeznaczony do sterowania pracą zespołu pomp w urządzeniach hydroforowych.
zbiornik na wodę obiekt inżynierski dowolnego kształtu, przeznaczony do magazynowania i przepływu wody.
zbiornik odpowietrzający zbiornik mający za zadanie oddzielenie, gromadzenie i usuwanie powietrza do atmosfery.
zbiornik odpowietrzający przepływowy zbiornik odpowietrzający, przez który w sposób ciągły przepływa woda w czasie działania instalacji centralnego ogrzewania.
zbiornik pośredni ciśnieniowy zbiornik wypełniony wodą i powietrzem, pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego, przeznaczony do zabezpieczenia sieci wodociągowej przed nagłym spadkiem ciśnienia wywołanym pracą zespołów pompowych.
zbiornik pośredni okresowo-ciśnieniowy zbiornik wypełniony wodą i powietrzem, , który znajduje się pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego jedynie wówczas, gdy jest całkowicie wypełniony wodą, przeznaczony do zabezpeczenia sieci wodociągowej przed nagłym spadkiem ciśnienia wywołanym pracą zespołów pompowych.
zbiornik terenowy zbiornik na wodę usytuowany całkowicie lub częściowo pod powierzchnią terenu.
zbiornik wieżowy zbiornik na wodę usytuowany nad powierzchnią teenu na konstrukcji nośnej.
źródło zasilania sieci wodociągowej zewnętrznej przeciwpożarowej pompownia wodna, stacja hydroforowa, zbiornik wieżowy, lub urządzenie o podobnym działaniu, z których zasilana jest sieć wodociągowa, służąca do poboru wody do celów przeciwpożarowych.

Dodaj komentarz